ކ. މާލެ
|
7 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 18:51
އަމީނީ މަގުގެ ކުރީގެ ސެގްމެންޓެއްގައި ތާރުއަޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
އަމީނީ މަގުގެ ކުރީގެ ސެގްމެންޓެއްގައި ތާރުއަޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އަމީނީ މަގުގެ މަޝްރޫއު
އަމީނީ މަގުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، އެމަގާ ގުޅިފައިވާ މަގުތަކުގެ ޓްރެފިކް ފްލޯއަށް ބަދަލުތަކެއް
 
މަގު އެއްކޮށް ނިންމާލުމަށް ބާކީ އޮތީ ދެ ސެގްމަންޓުގެ މަސައްކަތް
 
މި މަސައްކަތަށްޓަކައި، ހުކުރު ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 6:00ގައި ބައެއް މަގުތައް ބަންދުކުރާނެ

އަމީނީ މަގުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، އެމަގާ ގުޅިފައިވާ މަގުތަކާއި ގޯޅިތަކުގެ ޓްރެފިކް ފްލޯއަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފުލުހުން ބުނީ، މާލެ ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިންގ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން އަމީނީމަގުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ ހުކުރު ދުވަހުގެ 18:00ން ފެށިގެން، އަމީނީމަގާ ގުޅިފައިވާ މަގުތަކާއި ގޯޅިތައް އާންމު ދަތުރުފަތުރަށް ބަންދުކޮށް، ޓްރެފިކް ފްލޯއަށް ބަދަލު ގެނެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، ހަނދުވަރީހިނގުމާ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާ ދެމެދު، ބުރުޒުމަގާ އުޖާލާހިނގުމާ ދެމެދު، އަދި ބުރުޒުމަގާ އަމީނީމަގާ ދެމެދު ބަންދުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ފުލުހުން ބުނީ، ބުރުޒުމަގު 341 ނަންބަރު ކޮށި ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ހުޅަނގުން އިރަށް، ދުއްވާ ކޮޅު ބަދަލުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އަމީނީމަގުގެ މަޝްރޫއާ ގުޅިގެން، ހުކުރު ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 6:00ގައި ބައެއް މަގުތައް ބަންދުކުރާއިރު، އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާނެ ވަކި ތާރީޚެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުން ހާމަކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.

އަމީނީ މަގުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަނީ 13 ސެގްމަންޓަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. މަގު އެއްކޮށް ނިންމާލުމަށް ބާކީ އޮތީ ދެ ސެގްމަންޓުގެ މަސައްކަތެވެ. އަމީނީ މަގު ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރަމުންދަނީ އެންމެންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނެހެން، ރައްކާތެރިކޮށެވެ. އެގޮތުން ލޯފަން މީހުންނާއި، އެހެނިހެންވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު މަގު ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މަގުގެ ފެންހިންދުމުގެ ނިޒާމު ޑިޒައިން ކުރެވިގެންދާނީ އަމީނީމަގުގެ ދެފަރާތުންވެސް، މަގު ނިމެންދެން އެއްކޮޅުން އަނެއް ކޮޅަށް ކާނު އަޅާގޮތަށެވެ. އަދި ޑިޒައިނަށް ބިނާކޮށް، އެ މަގުގައި ފެންބޮޑުވުމަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ގެނައުމަށްޓަކައި އިތުރު ޕަމްޕް ސްޓޭޝަންތައް ބަހައްޓާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް