ކ. މާލެ
|
4 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 02:39
އަމީނީ މަގު ތަރައްގީކުރުމުގެ ތެރެއިން
އަމީނީ މަގު ތަރައްގީކުރުމުގެ ތެރެއިން
ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން
އަމީނީ މަގު ތަރައްގީކުރުން
ސްކޫލު ހުޅުވުމުގެ ކުރިން ނިންމާނެ ކަމަށް ބުނި އަމީނީ މަގު ނިންމާލަން އިތުރު 50 ދުވަސް ބޭނުންވޭ
 
އަމީނީމަގުގެ އެންމެ ފަހު ދެ ސެގްމެންޓުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު
 
ސްކޫލު ހުޅުވުމުގެ ކުރިން އެ މަގު އާންމުންނަށް ހުޅުވާލުމަކީ އުންމީދެއް ކަމަށް ވިދާޅުވީ ވަޒީރު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ މުއްތަލިބު
 
މިހާރު އެ މަސައްކަތުގައި ލަސްކަމެއް އައީ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު މާލެއަށް ކުރި ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ބުނި ނަމަވެސް، އާރްޑީސީން ބުނީ ލަސްތަކެއް ނެތް ކަމަށް

މި އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު، ސްކޫލު ހުޅުވުމުގެ ކުރިން އަމީނީ މަގުގެ މިހާރު ތަރައްގީކުރަމުންދާ ބައި އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް، މިހާރު އެ މަސައްކަތް ނިންމަން އިތުރު 50 ދުވަސް ބޭނުންވާނެކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

އަމީނީ މަގު ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރަމުންދާ ބައިގައި، މަގު ފުޅާކޮށް ޖެނުއަރީގައި ސްކޫލު ފެށުމުގެ ކުރިން އެ މަގު ހުޅުވުމަކީ އުންމީދެއް ކަމަށް ވިދާޅުވީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ މުއްތަލިބެވެ.

އެގޮތުން އެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ފަހު ސެގްމެންޓުގެ މަސައްކަތް ފެށިފަހުން، އެކަން ކުރިއަށްދާގޮތް ބައްލަވާލެއްވުމަށްފަހު ވަޒީރު އޭރު ވިދާޅުވީ އަމީނީ މަގުގެ މިހާރު ހެދެމުންދާ ބަޔަކީ ބޮޑެތި ބަސް ދެކޮޅަށް ދުއްވާ ބަޔަކަށްވުމާއެކު މަގު ހެދިގެން ދަނީ އިތުރަށް ފުޅާކުރެވިގެން ކަމަށެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތުގައި ކުރިއަށް އޮތް ސްކޫލް ޓާމް ފެށުމުގެ ކުރިން ތާރުއަޅާ މަގު ބޭނުންކުރަން ފެށޭނެ ކަމަށް ވަޒީރު އޭރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، މިހާރު މުޅި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އިތުރު 50 ދުވަސް ބޭނުންވެއެވެ. އެގޮތުން އެނގިފައިވާގޮތުން އެހާ ބޮޑު ލަސްވުމެއް އަންނަނީ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު މާލެއަށް ކުރި ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުންނެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން އާރްޑީސީގެ ބަހެއް އަދި ވަނީ ލިބޭގޮތް ނުވެފައެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އާރްޑީސީން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވެފައި ހުއްޓާ، ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ އެ މަސައްކަތް ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް އެއްވެސް ލަސްތަކެއް ނެތި ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ.

އަމީނީ މަގު ތަރައްގީކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އާރްޑީސީން، ރޭގަނޑު ދަންވަރު ކުރި ޓްވީޓް - ޓްވީޓަރ

އަމީނީ މަގުގެ ފަހު ދެ ސެގްމެންޓް ކަމަށްވާ 12 އަދި 13ގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދާއިރު، އެއް ސެގްމެންޓުގައި ތާރު އެޅުމުގެ ކުރިން އަޅަންޖެހޭ އޭބީސީ ފަށަލަ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު، އަނެއް ސެގްމެންޓުގައި ކުރިއަށްދަނީ ކޮނެގެން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތެކެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް، އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުގައި ފެށި އަމީނީމަގުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މި ސަރުކާރުން ފުރިހަމަކުރަން ޖެހުނީ ޖުމްލަ ދެ ސެގްމެންޓުގެ މަސައްކަތެވެ. އެ ސެގްމެންޓުގެ މަސައްކަތް އާރްޑީސީން ފަށައިފައިވަނީ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވިފަހުން، މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި މާލޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފެންބޮޑުވެ، ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ ތަކުލީފުތަކެއް ކުރިމަތިވާ އެއް މަގުކަމަށްވާ އަމީނީމަގު ތަރައްގީކުރުމަށް އޭރުގެ ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން އާރްޑީސީއެކު ސޮއިކުރީ، އެ މަގުގައި ތާރު އަޅައިގެން ހެދުމަށެވެ. 1.7 ކިލޯމީޓަރުގެ މި މަގު ހެދުމަށް ޖުމްލަ 84 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދުވެއެވެ.

އޭރު މިމަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 210 ދުވަސް ނުވަތަ ހަތް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް