ކ. މާލެ
|
7 ޖެނުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 13:43
އަމީނީ މަގު
އަމީނީ މަގު
އާރްޑީސީ
އަމީނީ މަގު ތަރައްގީކުރުން
ކުރީ ސަރުކާރުން ފެށި އަމީނީމަގުގެ މަސައްކަތުގެ ފަހު ދެ ސެގްމަންޓް މި ސަރުކާރުން ނިންމާލީ ހޮޅިތައް ވަޅުނުލާ
 
އަމީނީ މަގު ތަރައްގީކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 22 ސެޕްޓެންބަރު 2022ގައި
 
މިމަޝްރޫއަށް 84.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވޭ
 
ފަހު ދެ ސެގްމަންޓްގައި ތާރު އަޅާފައިވަނީ ހޮޅިތައް ވަޅުނުލާ

ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި ތަރައްގީ ކުރަން ފެށި އަމީނީ މަގުގައި އެއްކޮށް ތާރުއަޅައި ނިންމާލައިފިއެވެ.

ރޯޑް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރުޑީސީ)ން ބުނީ، އަމީނީ މަގުގެ ނުނިމި އޮތް ދެ ސެގްމަންޓު 12 އަދި 13 ގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އުސޫލުގެ ތެރެއިން 5 ނުވަތަ 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އާންމުންނަށް މަގު ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އާރްޑީސީން ބުނެއެވެ.

އަމީނީ މަގުގެ ނުނިމި އޮތް ދެ ސެގްމަންޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 9 ޑިސެންބަރު 2023 ގައެވެ. މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ބާރު ސްޕީޑްގައި ކަމަށާއި، މަގު ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ވެގެން ދިއުމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ލުއިފަސޭހަތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އާރްޑީސީން ބުނެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ސަރުކާރުން އަމީނީ މަހުގެ ފަހު ދެ ސެގްމެންޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމާލާފައިވަނީ ވޯލްޑް ބޭންކްގެ އެހީގައި ކުރިއަށްދާ ސްޓޯމް ވޯޓަރ ޕްރޮޖެކްޓަށް އެ މަގުގައި ވަޅުލަންޖެހޭ ފަލަ ހޮޅިތައް ވަޅުނުލައެވެ.

ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި މި މަސައްކަތް ނިންމާނުލެވުނީ އެ ހޮޅިތައް ވަޅުލަންޖެހޭތީއެވެ. އެގޮތުން އެ ހޮޅިތަކަކީ ރާއްޖޭން ބޭރުން ގެންނަންޖެހޭ ހޮޅިތަކެއް ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތަށް ވަގުތުނަގާ ކަމަށް ކުރީ ސަރުކާރުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މި މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އޭރު ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހޮޅިތައް ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތްނުކޮށް، މިހާރު އަމީނީ މަގުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިނަމަ ފަހުން ތާރުކަނޑައި ހޮޅިވަޅުލަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރަށް ޚަރަދު ބޮޑުވާނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިސަރުކާރުން ހޮޅިތައް ވަޅުނުލައި މި މަޝްރޫއު ނިންމާފައިވާއިރު، މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އާރްޑީސީގެ ބަހެއް ވަނީ ލިބޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

މާލޭގެ އެންމެ ކާރޫބާރޫ ބޮޑު އެއް މަގު ކަމަށްވާ އަމީނީ މަގު ތަރައްގީކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެންމެ ފުރަތަމަ ފަށާފައިވަނީ 22 ސެޕްޓެންބަރު 2022ގައެވެ.

މި މަގު ތަރައްގީކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް، އެންމެންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނެހެން، ރައްކާތެރިކޮށެވެ.

އެގޮތުން ލޯފަން މީހުންނާއި، އެހެނިހެންވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު މަގު ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މަގުގެ ފެންހިންދުމަށް އަމީނީމަގުގެ ދެފަރާތުން ވެސް، މަގު ނިމެންދެން އެއްކޮޅުން އަނެއް ކޮޅަށްވަނީ ކާނުއަޅާފައެވެ. އަދި ޑިޒައިނަށް ބިނާކޮށް، އެ މަގުގައި ފެންބޮޑުވުމަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ގެނައުމަށް އިތުރު ޕަމްޕު ސްޓޭޝަންތައް ބަހައްޓާނެ ކަމަށް އާާރްޑީސީން ބުނެއެވެ.

ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި މާލޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފެންބޮޑުވެ، ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ ތަކުލީފުތަކެއް ކުރިމަތިވާ އެއް މަގުކަމަށްވާ އަމީނީމަގު ތަރައްގީކުރުމަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން އާރްޑީސީއެކު ސޮއިކުރީ، އެ މަގުގައި ތާރު އަޅައިގެން ހެދުމަށެވެ. 1.7 ކިލޯމީޓަރުގެ މި މަގު ހެދުމަށް ޚަރަދުވަނީ ޖުމްލަ އަށްޑިހަ ހަތަރު މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ ސާދަ ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ސާޅީސް ހަ ރުފިޔާ، އަށްޑިހަ ތިން ލާރިއެވެ. މިމަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 210 ދުވަސް ނުވަތަ ހަތް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް މަގު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް އާލާތްތައް ލިބުމުގައި ދަތިވުމާއި، ވިއްސާރަވުމާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވުމާއި، އަދިވެސް ދިމާވި ބައެއް ސަބަބުތަކާއި ގުޅިގެން މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިންމަން ކަނޑައެޅި ތާރީޚަށް ކުރިން ވަނީ ނިންމާނުލެވިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް