ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 14:50
ކަރަންޓާއި އެނޫންވެސް ޛަރޫރީ ޚިދުމަތްތައް ލިބެން ނެތް ތަނެއްގައި ބޮޑެތި ސަރޖަރީތައް ހަދަން މަޖުބޫރުވާ އިރު އެ ކުރިމަތިވާ ނުތަނަވަސްކަމުގެ އިންތިހާއަށް ވަނީ ބޮޑުވެފައި
ފަލަސްތީނު އިސްރާއީލް ހަނގުރާމަ
ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް ކުރިމަތިވެފައި އޮތް ޕްރެޝަރާއި ބޮލުގައި ރިހުމަށް ހޯދާނެ ހައްލެއް ޣައްޒާގައި ނެތް!
 
ޣައްޒާގެ ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ތަރުޖަމާނު، ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ޣައްޒާގައި ޒަޚަމްވެފައި ތިބި މީހުންގެ ޢަދަދު 41000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް ވަނީ އަރާފައި
 
ޣައްޒާގައި މިހާރު ޚިދުމަތް ދެވެން ހުރި މަދު ހޮސްޕިޓަލުތައްވެސް ކިރިއާ ހިންގާލެވޭ ކަން، ޞިއްޙީ ޢާލާތްތަކާއި ވަޞީލަތްތަކުގެ ދަތިކަން އިންތިހާ

ދެމަހެއްހާ ދުވަހަށް ދިގުލައި ގޮސްފައި ވާ ޤާތުލުޢާންމެއްގެ ތެރޭގައި ޤައިދުވެފައި އޮތް ޣައްޒާގައި މިހާރު ޚިދުމަތް ދެވޭ ޙާލަތުގައި ހުރީ ނިސްބަތުން މަދު ޢަދަދެއްގެ ހޮސްޕިޓަލުތަކެކެވެ. އެޔެއް މިއެއް ބެލުމެއް ނެތި ޢުދުވާނީ ޙަމަލާތައް ދެމުން ދާ ތަނެއްގައި، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭނެ މަރުކަޒުތައް ނެތިއްޖެ ހިނދެއްގައި ދެން ކަން ވެގެން ދާ ގޮތް، ވިސްނާލައިފި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެނގޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެ ޙާލަތު ވަޒަނެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ޣައްޒާގައި މިހާރު ޚިދުމަތް ދެވެން ހުރި މަދު ހޮސްޕިޓަލުތައްވެސް ކިރިއާ ހިންގާލެވޭ ކަމެވެ. ޞިއްޙީ ޢާލާތްތަކާއި ވަޞީލަތްތަކުގެ ދަތިކަން އިންތިހާއެވެ. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ ދަތިކަންވެސް އެހާމެ ބޮޑެވެ. ޙަމަލާ މަޑުޖައްސާލި ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައިވެސް، އެކަށީގެން ވާ މިންވަރަށް އެހީގެ ސާމާނުތައް އެތެރެ ކުރެވޭ ގޮތް ނުވުމުން، ޣައްޒާއަށް ހިންދެމިލާނެ ފުރުޞަތެއް އަދި ނުލިބެއޭވެސް ދެންނެވިދާނެއެވެ.

ޑިސެމްބަރ 1 ވަނަ ދުވަހު، ޣައްޒާ ގަޑިން ހެނދުނު 07:00 އަކީ ޙަމަލާ މަޑުޖައްސާލުމަށް ވީ އެއްބަސްވުމުގެ މުހުލަތު ހަމަވި ވަގުތެވެ. އިސާހިތަކު މުޅި ޣައްޒާ ގުގުމަން ފެށިއެވެ. ނިރުބަވެރި ޔަހޫދީންގެ ރަޙުމަތް ނެތް ޢުދުވާންތަކުގެ އަޑުފަށްގަނޑުންނެވެ. ހަމަ އެއާއެކު ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް ބާރު ބޮޑުވާން ފެށިއެވެ.

Advertisement

އޮކްޓޯބަރ 7 ވަނަ ދުވަހު އިޒްރޭލުން ހިންގަން ފެށި ޤަތުލުޢާންމުގައި ފަލަސްޠީނުން މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 17000 އަށް އަރަނީއެވެ. ޙަމަލާ މަޑުޖައްސާލުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ޢުދުވާންތައް ދޭން ފެށި ފަހުން އެންމެ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 700 މީހެއްގެ ފުރާނަ ދުއްވާލިއެވެ. ޤަތުލުޢާންމުގައި ފުރާނަ ގެއްލިދިޔަ މީހުންނަށް ބަލާ އިރު، 70 ޕަސެންޓް ހިއްސާ ކުރަނީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނެވެ.

ޣައްޒާގެ ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ތަރުޖަމާނު، އަޝްރަފު އަލް-ޤިދްރާ ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ޣައްޒާގައި ޒަޚަމްވެފައި ތިބި މީހުންގެ ޢަދަދު 41000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް ވަނީ އަރާފައެވެ. ޞިއްޙީ ނިޒާމު އިނދަޖެހިފައި އޮތް ތަނެއްގައި، އެފަދަ ބަޔަކު އުޅޭނެ ޙާލު، ޚިޔާލަށް ގެންނަންވެސް ދައްޗެވެ. އިޒްރޭލުގެ ޢުދުވާންތަކުގައި ޒަޚަމްވާ އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކަށް ފަރުވާ ދެނީ ބިންމަތީގައި ބާއްވައިގެންނެވެ. ޞިއްޙީ ޢާލާތްތަކުގެ ތަނަވަސްކަމެއްވެސް ނެތިއެވެ. ހަށިގަނޑުގެ މުހިންމު ގުނަވަންތައް ބުރިކޮށްލަނީ، އައްސި ކުރާނެ އިންޖެކްޝަންވެސް ޖަހާލެވޭނެ ފަދައެއް ނެތިއެވެ. އަޅާނެ ވޭން، އެހެން މީހަކަށް އިޙްސާސްވެސް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ޣައްޒާގައި މިވަގުތު ހިންގާ މަދު ހޮސްޕިޓަލުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ހޮސްޕިޓަލަކީ އަލް-އަވްދާ ހޮސްޕިޓަލެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް، ކަށީގެ އޮޕަރޭޝަންތަކާއި ޕްލާސްޓިކް ސަރޖަރީތަކުގެ ޚިދުމަތްދޭ މަދު ތަންތަނުގެ ތެރެއިން އެއް ތަނެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޑޮކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތް ކުރަމުން އަންނަ މުޙައްމަދު ޢުބާއީ ބުނި ގޮތުގައި، ޒަޚަމްވެގެން އަންނަ މީހުންގެ ޢަދަދު ފަހަރަކަށް ވުރެ ފަހަރެއް އިތުރު ވަމުން ދާ އިރު، މިހާރުވެސް އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހިފައި އޮތީ، ލިބިފައި ވާ ޤާބިލު ކަމަށް ވުރެ މާ އިތުރަށް ކަމަށެވެ.

އަހަރެމެންނަށް މި އޮތީ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަކަކާ ކުރިމަތިވެފަ. އެންމެ ބޮޑު ކަމަކީ، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ ދަތިކަން. އަހަރެމެންނަކީ ވަކި ގޮތަކަށް ހޭނައްތައިގެން ކަށީގެ ސަރޖަރީތައް ވަކި ގޮތަކަށް ހަދާ ބައެއް. މިކަމަށް ބޭނުންވާ ޢާލާތްތައް ހޯދަން މިއަދު އަހަރެމެންނަށް ވަރަށް އުނދަގޫ. އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ބޭނުންވާ އޮކްސިޖަންވެސް ލިބުން ދަތި. ވަރަށް ދަތި. އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ބޭނުންވާ އެހެން ސާމާނުވެސް ނުލިބިފަ އޮންނަނީ. އިންޑޮނޭޝިއަން ހޮސްޕިޓަލު ހުސްކޮށް، ކަމާލް އަދްވާން ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތް ހުއްޓާލަން ޖެހުނު ހިސާބުން އަހަރެމެން ގާތަށް، އޮޕަރޭޝަން ކުރަން އަންނަ ޕޭޝަންޓުންގެ ޢަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެއްޖެ. އަހަރެމެންނަށް ވަރަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑު. ވަޞީލަތްތަކާއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން ނެތް އިރެއްގަ.
ޑރ މުޙައްމަދު ޢުބާއީ؛ އަލް-އަވްދާ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑޮކްޓަރެއް

ކަރަންޓާއި އެނޫންވެސް ޛަރޫރީ ޚިދުމަތްތައް ލިބެން ނެތް ތަނެއްގައި ބޮޑެތި ސަރޖަރީތައް ހަދަން މަޖުބޫރުވާ އިރު އެ ކުރިމަތިވާ ނުތަނަވަސްކަމުގެ އިތުރަށް، ޕޭޝަންޓުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވަމުން ދާ ދިއުމުގެ ބޮލުގެ ރިހުމަށް ހޯދޭނެ ލުޔެއްވެސް ޣައްޒާގައި ނެތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް