ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 11:40
ޣައްޒާގެ ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ލޮއިޑް ވިދާޅުވީ، އެއީ އެ މީހުންގެ ފިކުރުތައް ހައްދުފަހަނައަޅާ ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ކަމަށް ފާހަގަ ކުރައްވަމުން
ފަލަސްތީން އިސްރާއީލް ހަނގުރާމަ
އަބަދުވެސް ދެމި އޮންނާނީ އިސްރާއީލުގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާގެ ގޮތުގައި، ބަހުސަކަށް ޖާގައެއް ނެތް: އެމެރިކާ
 
އިޒްރޭލުން ދެމުންދާ ޢުދުވާންތަކުގައި ޣައްޒާއަށް ލިބުނު އިޤްތިޞާދީ ގެއްލުންތައް، އޮކްޓޯބަރ މަހު އެކަނިވެސް 700 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް އަރާފައިވޭ
 
އެމެރިކާގެ ދިފާޢީ ވަޒީރު، ލޮއިޑް އޮސްޓިން ވަނީ ޣައްޒާގެ ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ލިބިދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ގޮވާލައްވާފައި

ޣައްޒާ ކޮންޓްރޯލް ކުރަމުންދާ ޙަމާސް ޖަމާޢަތުން މި ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އިޒްރޭލަށް ދިން އެންމެ ވަރުގަދަ ޙަމަލާ އުޒުރަކަށް ހަދައިގެން، މި ބިންމަތިން ޙަމާސް ޖަމާޢަތުގެ ވަސް ފޮހެލާނެ ކަމަށް ބުނެ ޔަހޫދީން ހިންގަމުންދާ ޤަތުލުޢާންމަށް 2 މަސް ވަނީއެވެ. 50 ދުވަހަށް ފަހު ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޙަމަލާތައް މަޑުޖައްސާލުމަށް ފަހު ޑިސެމްބަރ 1 ވަނަ ދުވަހު އަނެއްކާވެސް ޙަމަލާތައް ފެށިއެވެ. އިހުނަށް ވުރެ ވަރުގަދައަށެވެ. އޮކްޓޯބަރ 7 ވަނަ ދުވަހު ފެށި ޤަތުލުޢާންމުގައި މިހާތަނަށް ފަލަސްޠީނުން 15000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ފުރާނަ ގެއްލިފައި ވާ އިރު، އަލުން ޙަމަލާތައް ދޭން ފެށިތާ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެކަނިވެސް 700 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރާލާފައެވެ.

އެޔެއް މިއެއް ބެލުމެއް ނެތި، އެއްގަމާއި، ކަނޑާއި ވައިގެ މަގުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ޙަމަލާތަކުގައި ޒަޚަމްވާ މީހުންގެ ޢަދަދުވެސް އެތައް ސަތޭކަ ހާހަކަށް އަރައެވެ. ސުންނާފަތިކޮށް ހަފުސްކޮށްފައި އޮތް ޣައްޒާގައި އެކި ކަހަލަ ބަލިތައްވެސް ފެތުރެމުން ދަނީ އިންތިހާ ހަލުވި ދުވެލީގައެވެ. ނަމަވެސް މިއިން އެއްވެސް މީހަކަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއް ދެވޭކަށް މިއަދު ޣައްޒާގައި ނެތެވެ. ޔަހޫދީންގެ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް ވަރުގަދަ ކޮށްފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން، ޣައްޒާގެ 70 ޕަސެންޓް ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތްތައް މަޑުޖައްސާލާފައި ވާ ކަމަށް، ފަލަސްޠީނުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކާ ބެހޭ މަރުކަޒީ އިދާރާގެ އިސްވެރިޔާ ހުސާމް ޚަލީފާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޑިސެމްބަރ 3 ވަނަ ދުވަހު ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައި ޚަލީފާ ވިދާޅުވީ، ޣައްޒާގައި ހުރި 4 ލައްކަ ހައުސިންގް ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން 250000 ހައުސިންގް ޔުނިޓްއަކީ އެކީއެކައްޗަކަށް ނުވަތަ މުޅިން ސުންނާފަތިކޮށްލާފައި ވާ ޔުނިޓްތަކެއް ކަމަށެވެ.

އިޒްރޭލުން ދެމުންދާ ޢުދުވާންތަކުގައި ޣައްޒާއަށް ލިބުނު އިޤްތިޞާދީ ގެއްލުންތައް، އޮކްޓޯބަރ މަހު އެކަނިވެސް 700 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް އަރާފައި ވާ ކަމަށްވެސް، ފަލަސްޠީނުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކާ ބެހޭ މަރުކަޒީ އިދާރާގެ އިސްވެރިޔާ ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

ކަން މިހެން އޮތް އިރު، އެމެރިކާގެ ދިފާޢީ ވަޒީރު، ލޮއިޑް އޮސްޓިން ވަނީ ޣައްޒާގެ ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ލިބިދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. މިއީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މައިދާނުގައި، ސިއްރާއި ފާޅުގައި އިޒްރޭލަށް ސަނާ ކިޔާ، އެއްބާރުލުން ދެމުންދާ އެމެރިކާގެ ދިފާޢީ ވަޒީރަކު މިފަދަ ގޮތަކަށް އެއްޗެއް ވިދާޅުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ނަމަވެސް އެ ވިދާޅުވި އެއްޗެއްގެ އިޚުލާސްތެރިކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދެނީ ލޮއިޑްގެ ޖުމުލަތައް އަތުރުއްވަމުން ގެންދެވި ގޮތުގެ ސަބަބުންނެވެ. ޣައްޒާގެ ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ލޮއިޑް ވިދާޅުވީ، އެއީ އެ މީހުންގެ ފިކުރުތައް ހައްދުފަހަނައަޅާ ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ކަމަށް ފާހަގަ ކުރައްވަމުންނެވެ. ފަހަރެއްގައިވެސް އިންސާނަކަށް ވީތީ ލިބިދޭންޖެހޭ ދިރިހުރުމާއި ދިރިއުޅުމުގެ ޙައްޤުތަކުގެ މާނައަކު ނޫނެވެ.

އެމެރިކާއަކީ އަބަދުވެސް މި ދުނިޔެމަތީގައި އިޒްރޭލުގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާގެ ގޮތުގައި ދެމި އޮންނާނެ ޤައުމު ކަމަށާ، އެ ގުޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ބަހުސް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް އެހެން ބަޔަކަށް ނޯންނާނެ ކަމަށްވެސް އޮސްޓިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޣައްޒާ ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ޙަމާސް ޖަމާޢަތުގެ ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން އާދީއްތަ ދުވަހު ޢާންމު ކުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފަށައިގެން، އިޒްރޭލުގެ ޢުދުވާންތަކުގައި 15523 މީހެއްގެ ފުރާނަ ވަނީ ގެއްލިފައެވެ. ޒަޚަމްވި މީހުންގެ ޢަދަދު 41316 އަށް އަރައެވެ. ޔަހޫދީންގެ ޢުދުވާންތަކުގެ ޝިކާރައަކަށް ވީ މީހުންގެ 70 ޕަސެންޓް ހިއްސާ ކުރަނީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނެވެ. ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް ބަލާއިރު، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ 281 މީހެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލިފައި ވާ ކަމަށްވެސް ޣައްޒާގެ ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް