ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 11:40
ޑިސެމްބަރ 1 ވަނަ ދުވަހު އިޒްރޭލުގެ ޢުދުވާންތައް އަނެއްކާވެސް އިތުރު ގަދަ ބާރާއެކު ފަށާފައި ވާ އިރު، ކޭމްޕަށް އަންނާނެ މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވުން ގާތް
ފަލަސްތީނު އިސްރާއީލް ހަނގުރާމަ
"އެކުވެރިން މަރުވެއްޖެ، ކުޅޭނެ އެއްޗެއް ނެތް...އޮތީ ހަމަ އެކަނި ހުސް ވެލިގަނޑެއް": އެންމެ 8 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ޝަކުވާ!
 
ޢުމުރުން 8 އަހަރުގެ ޣަނީ އަބޫ ތައިމާ، އޭނާގެ ޢާއިލާއާއެކު ކޭމްޕުގައި ވަގުތީ ގޮތުން ހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުންދާތާ މިހާރު މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެ
 
ޚާން ޔޫނިސްގެ ރަށްބޭރުގައި އަޅާފައި ހުރި ވަގުތީ ކޭމްޕަކީ 2000 އެއްހާ މީހުންގެ ޖާގަ، ނަމަވެސް، އިޒްރޭލުގެ ޢުދުވާންތަކާއެކު، މިއަދު އެތަނުގައި އެކަނިވެސް 8000 މީހުން އެބަ ދިރިއުޅޭ

ހުރިހާ ކޮޅަކުން ފިއްތާލާފައި އޮތް ޣައްޒާ ކޮންޓްރޯލް ކުރަމުންދާ ޙަމާސް ޖަމާޢަތުގެ ވަސް، މި ދުނިޔެއިން ނައްތާލާނެ ކަމަށް ބުނެ ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުން އެޔެއް މިޔެއް ބެލުމެއް ނެތި ޣައްޒާގައި ހިންގަން ފެށި ނަސްލު ދޮވެލުމުގެ ޤަތުލުޢާންމު، ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހަށް މަޑުޖައްސާލުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ވަރުގަދައަށް ހިންގަން ފެށީ ޑިސެމްބަރ 1 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ހިންދެމިލާނެ އެންމެ ހިނދުކޮޅެއްވެސް ނުލިބި، ޣައްޒާގެ ފަޒާ އަނެއްކާވެސް ޢުދުވާންތަކުގެ ކަޅު އަނދިރި ނާމާންކަމުން ވަށާ ބައްދާލިއެވެ. ނިމުމެއް ނެތް ޙަމަލާތަކުގެ ޝިކާރައަކަށްވެ، މި ދުނިޔެއަށް ފަހު ނޭވާ ދޫކުރަން ޖެހިދާނެ ފަދަ ކޯރެއްގައި ނޭވާ ހާސް ކުރުވަން ފެށިއެވެ. އިންސާނަކަށް ވީތީ ލިބިދޭ ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤުން މަޚްރޫމުކޮށް، ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެ އަސާސީ ޙައްޤުތަކުންވެސް މަޚްރޫމު ކޮށްފައި ވާ ޙާލުގައި ގުނަން ދެން ޖެހޭނީ ކިހާ ދުވަހެއް ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ބޯނެ ފެން ފޮދެއް، ކާނެ އެއްޗެއް ޣައްޒާއަކު ނެތެވެ. ނުވިތާކަށް ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތެއްވެސް ނެތެވެ.

ޣައްޒާގެ ދެކުނުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށް ވާ ޚާން ޔޫނިސްގެ ރަށްބޭރުގައި އަޅާފައި ހުރި ވަގުތީ ކޭމްޕަކީ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ 2000 އެއްހާ މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ފަރުމާކޮށްފައި ހުރި ކޭމްޕްއެކެވެ. ނަމަވެސް، އިޒްރޭލުގެ ޢުދުވާންތަކާއެކު، މިއަދު އެތަނުގައި އެކަނިވެސް 8000 މީހުން އެބަ ދިރިއުޅެއެވެ. އަމިއްލަ ގެދޮރު ދޫކޮށް، އެ ޙާލުގައި އުޅުން ނޫން އެހެން ގޮތެއް ނެތީއެވެ. ކޭމްޕު ތެރެއިން ބައްދަލުވާ ކޮންމެ މީހެއްގެ ފަރާތުންވެސް ތަފާތު ވާހަކަތައް އަޑު އިވެއެވެ. އެތައް ވާހަކައެއް ކިޔައިދޭން ބޭނުން ވެފައި ތިބި އެތައް ބަޔަކު އެބަ ތިއްބެވެ. ކޮންމެ މީހެއްގެ ވާހަކައިގައިވެސް ޢާންމު އެއް ކަމެއް އޮވެއެވެ. އެއީ ވޭނާއި ހިތާމައެވެ. ހިތްދަތިކަމާއި ކެކުޅުމެވެ.

Advertisement

ޢުމުރުން 75 އަހަރުގެ މުޚްތާރު ލޫލޫއަކީ ޣައްޒާގެ އުތުރުގައި ފޮތް ފަންސޫރު ވިއްކާ ފިހާރައެއް ހިންގި މީހެކެވެ. ދޮށީ ޢުމުރުގެ ދުވަސްތައް ގުނަމުންދާ މުޚްތާރަކީ ކެންސަރ ޕޭޝަންޓްއެކެވެ. ނަމަވެސް، އޮކްޓޯބަރ 7 ވަނަ ދުވަހު ފެށި ޢުދުވާންތަކާއެކު، އޭނާއަށްވެސް ވަނީ ފަރުވާ ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

އަހަންނަކީ ކެންސަރު ބަލީގެ މީހެއް. ފަރުވާއަށް، ޤުދުސްގެ ހޮސްޕިޓަލުގަ އަހަރެން އެޑްމިޓް ކުރީ އޮކްޓޯބަރ 8 ވަނަ ދުވަހު. އެކަމަކު މިހާރު، އަހަރެމެންނަށް އުޅެން ޖެހިފަ މިއޮތީ މި ވަގުތީ ހިޔާގަ. މި ޓެންޓަކީ އަހަރެމެން އަމިއްލައަށް ޖެހި ޓެންޓެއް. ވާރޭ ވެހެންޏާ، ޓެންޓު ތެރެއަށްވެސް ފެން ފައިބާ. ކަލޭމެންނަށްވެސް ފެންނަން މި އޮތީ، އަހަރެމެން ނިދަނީ ބިންމަތީގަ. މި ދުވަސްވަރު ރޭގަނޑަށް ވަރަށް ފިނިވޭ.
މުޚުތާރު ލޫލޫ؛ ކެންސަރ ޕޭޝަންޓެއް

ޔާމީން ޝަބީރުގެ 3 އަހަރުގެ ދަރިފުޅަށް އެކަށީގެންވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއް ދެވޭ ގޮތެއް ނުވެއެވެ. އެ ދަރިފުޅުވެސް ބަލިވެ އުޅޭތާ އެތައް ދުވަހެއް ވެއްޖެއެވެ. އަޅާ ވޭނުން އެ ތުއްތު ކުއްޖާއަށް ކިރިއާ އޮވެލެވޭ ކަމެވެ.

ޣައްޒާގެ އުތުރާ އެހެން ހިސާބުތަކުން ގެދޮރު ގެއްލިގެން މީހުން އަންނަ ވަރަކަށް މިތަން މިދަނީ ތޮއްޖެހެމުން. ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުންވެސް ދަނީ ބަލިވަމުން. މިތަނުގަ، ކުޑަކުއްޖަކަށް ފަރުވާދޭން ވަރަށް ދަތި. ޙާލަތު ވަރަށް ގޯސްކޮށް މިއޮތީ. ހަމަ ދިރިއުޅެވޭވަރުގެ ތަނެއް ނޫން މިހާރު މީ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެތައް ބައެއްގެ ގެދޮރު ގެއްލިގެން މިތަނަށް އެބަ އާދޭ. ބަލިތައް އިތުރުވޭ. ވައިރަސްތައް އިތުރުވަނީ. މި ހުރިހާ ކަމަކުން ވަރަށް ވޭން އަޅާ. އަހަރެމެން ވަރުބަލިވެއްޖެ. ދަރިންގެ ކަންކަމާއި، ކެއިންބުއިމާއި ފެން ބުއިމުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސަން އުޅެއުޅެ އަވަދިވެއްޖެ މުޅިން. މި ޢާއިލާގެ އިސް މީހަކީ އަހަރެން. މިތާ އުޅެން ވަރަށް ދަތި. ކިތަންމެ ވަރަކަށް މި ވާހަކަތައް ދެއްކިއަސް، އަހަރެމެން މި އުޅޭ ޙާލު އަސްލުގަ ހަމަ ވަޒަންވެސްކޮށްނުލެވޭނެ.
ޔާމީން ޝަބީރު؛ ބަލި ދަރިއެއްގެ ބައްޕަ

ތުއްތު ޢުމުރުގެ ދުވަސްތައް ދޫކޮށް، ދުނިޔެ ތެރެއަށް ހިސާބަކަށް ލޯ ހުޅުވި، ކަންކަމާ ފިކުރުކޮށް ހަދަން ޢާންމު ގޮތެއްގައި ފަށަނީ ޢުމުރުން 6 ނޫނީ 7 އަހަރަށް އަޅާލުމުންނެވެ. ޢުމުރުން 8 އަހަރުގެ ޣަނީ އަބޫ ތައިމާ، އޭނާގެ ޢާއިލާއާއެކު ކޭމްޕުގައި ވަގުތީ ގޮތުން ހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުންދާތާ މިހާރު މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެއެވެ.

އަހަންނަށް ދެން ދުވަހަކުވެސް އަހަރެންގެ އެކުވެރިންނެއް ނުފެންނާނެ. ކުޅޭ އެއްޗެހީގެ ބަދަލުގަ ކުޅެލަން ލިބޭ ހަމަ އެކަނި އެއްޗަކީ ވެލި. ކާ އެއްޗެއްސާއި ފެން ހޯދަން ވަރަށް އުނދަގޫ މިތާ. އަހަރެންގެ ވަރަށް ގިނަ އެކުވެރިން މަރުވެއްޖެ. ވަރަށް ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވެސްވެއްޖެ. އަހަރެމެން މިހާރު ސްކޫލަކަށްވެސް ނުދަން. ސްކޫލަށް ދިޔައިރު، އެކުވެރިންނާ އެކީގަ ކުޅެ، ކިޔަވާ ހެދިން އަހަރެންވެސް. އެކަމަކު، އޭރު އަހަރެން ކުރި ހުރިހާ ކަމެއް މިހާރަކު ނެތް. ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ވަރަށް އުނދަގޫކޮށް މި ހުންނަނީ. އެކައްޗެއްވެސް ނެތް. ހުރިހާ ކަމެއް ސުމެއް. ކުޅޭ އެއްޗެއް ނެތް. ގޭމެއް ނެތް. ހުސް ވެލިގަނޑެއް އޮތީ.
ޣަނީ އަބޫ ތައިމާ؛ ކުޑަ ކުއްޖެއް

ޑިސެމްބަރ 1 ވަނަ ދުވަހު އިޒްރޭލުގެ ޢުދުވާންތައް އަނެއްކާވެސް އިތުރު ގަދަ ބާރާއެކު ފަށާފައި ވާ އިރު، ކޭމްޕަށް އަންނާނެ މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވުން ގާތެވެ. ހުސް އަތާ އައެއް ކަމަކު، ކޮންމެ މީހަކުވެސް އަންނަނީ ފެންކަޅި ކުރުވަނިވި އެތައް ވާހަކައެއް ހިފައިގެންނެވެ. އެ ވާހަކަތައް އަޑު އަހާނެ ކަންފަތްތަކާއި، އެ މަންޒަރުތައް ބަލާނެ ލޯތަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އެބަ ތިއްބެވެ. ނެތީ، ނިރުބަވެރި ޔަހޫދީންނާއި، އެބައި މީހުންނަށް އެއްބާރުލުން ދޭ އެމެރިކާއާއި ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކާ ދެކޮޅަށް ބަސް ބުނެ، ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޙައްޤު މިނިވަންކަން ހޯދައި ދިނުމަށް ޢަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރާނެ ބައެކެވެ.

2.3 މިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮތް ޣައްޒާގެ 80 ޕަސެންޓް މީހުންނަކީ މިއަދު ގެދޮރު ނެތް މީހުންނެވެ. މުޅި ޣައްޒާއަށް ބަލާއިރު ސަލާމަތްކަން ކަށަވަރުވާނެ ހަމަ އެންމެ ތަންފުކެއްވެސް ނެތެވެ. އޮކްޓޯބަރ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފަށައިގެން އެކަނިވެސް ޔަހޫދީން ވަނީ 1 ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރޮކެޓާއި ބޮން، ޣައްޒާއަށް ވައްޓާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް