ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 14:11
އިމިގްރޭޝަންގެ ޕާސްޕޯޓް ޚިދުމަތްދޭ ކައުންޓަރެއް
އިމިގްރޭޝަންގެ ޕާސްޕޯޓް ޚިދުމަތްދޭ ކައުންޓަރެއް
އިމިގްރޭޝަން
ޕާސްޕޯޓުގެ ހިދުމަތް
4 ސިޓީއަކުން ދެގުނަ އަވަސްކޮށް ޕާސްޕޯޓް ލިބޭގޮތް ހަދައިފި
 
ކުޅުދުއްފުށި، ފުވައްމުލައް އަދި ތިނަދޫ ސިޓިއަށް ކޮންމެ ހަފްތާއަކު 4 ދުވަހު ޕާސްޕޯޓް ފޮނުވޭނެ
 
ކޮންމެ ހަފްތާއަކު 4 ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީއަށް ޕާސްޕޯޓް ފޮނުވޭނެ

4 ސިޓީއަކުން ދެގުނަ އަވަސްކޮށް ޕާސްޕޯޓް ލިބޭގޮތް ހަދައިފިއެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ވިސްނުންފުޅާ އެއްގޮތަށް، ސަރުކާރުގެ ހިދުމަތްތައް ރައްޔިތުނަށް ވީހާވެސް ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އިމިގްރޭޝަންގެ ހިދުމަތްތައް ވެސް އެގޮތަށް ބައްޓަންކޮށް، އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިމިގްރޭޝަންގެ ރީޖަނަލް އޮފީސް ގާއިމްވެފައިވާ 4 އަތޮޅަކުން ދިވެހި ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރުން ދެގުނައަށް އަވަސްކުރުމަށް ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަން މުހައްމަދު ޝަމްއާން ވަހީދު ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިމިގްރޭޝަން ރީޖަނަލް އޮފީސްތައް ގާއިމްކުރެވިފައިވާ އައްޑޫ، ކުޅުދުއްފުށި، ފުވައްމުލައް އަދި ތިނަދޫ ސިޓީގެ އިމިގްރޭޝަން އޮފީހުން ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރުން މިހާރު ދެގުނަ އަވަސްވާނެ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެއެވެ. އަދި އިމިގްރޭޝަން ރީޖަނަލް އޮފީސްތަކުގެ ތެރެއިން އައްޑޫ ސިޓީއަށް މީގެ ކުރިން ޕާސްޕޯޓް ފޮނުވަމުންދިޔައީ ހަފްތާއަކު 2 ދުވަހު ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މި ބަދަލާއެކު ދެން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު 4 ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީއަށް ޕާސްޕޯޓް ފޮނުވޭނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ކުޅުދުއްފުށި، ފުވައްމުލައް އަދި ތިނަދޫ ސިޓިއަށް މީގެ ކުރިން ޕާސްޕޯޓް ފޮނުވަމުން ދިޔައީ ހަފްތާއަކު 1 ދުވަސް ނަަމަވެސް، މިހާރު ގެނައި ބަދަލާއެކު މިއިން ކޮންމެ އޮފީހަކަށް ވެސް ހަފްތާއަކު 2 ދުވަސް ޕާސްޕޯޓް ފޮނުވޭނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލްގެ މި ނިންމެވުމާއެކު، ރީޖަނަލް އޮފީސްތަކުން ޕާސްޕޯޓް ނެގުމަށް ހިޔާރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހަލުވިކަމާއެކު ޕާސްޕޯޓް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ދިވެހި ޕާސްޕޯޓަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ފަސޭހައިން، ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފޯރުކޮށްދެވެން ޖެހޭ ހިދުމަތަކަށްވާއިރު، މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ އަމާޒަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ޕާސްޕޯޓުގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދީ، ހިދުމަތް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އިތުރު އަތޮޅުތަކަށް ފުޅާކުރުން ކަމަށް ވެސް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ދަންވަރު ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި 19 އަހަރު ޒުވާނާގެ ހާލު ސީރިއަސްކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި
ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން ކައިރީގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް - ސައިކަލަކާއި ކާރަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވެ އެކަކު ހާލު ސީރިއަސް
ރޯދަމަހު އިމިގްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތްދޭ ވަގުތުތައް އާންމުކޮށްފި
އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ ހުރިހާ ރަށްތަކެއްގައި ކަރަންޓު ނެތްތާ ގަޑިއެއްހާއިރު ފަހުން ކަރަންޓު ދީފި
ފުވައްމުލަކުގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވަނިކޮށް އެކަން ހައްލުކޮށްދެއްވާނެ ކަަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ މީދޫ ބްރިޖާއި ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު އަދި ސީޕްލޭން ހަބެއް ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ތެރޭގައި ފަށާނެ
އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫ އާއި ހުޅުދޫމީދޫ ގުޅުވައިދޭ ބްރިޖު މަޝްރޫޢުގެ ޕްރިލިމިނަރީ ޑިޒައިން އަދި ސަރވޭގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް މާލެ އަންނަން ނުޖެހޭނެ ފެންވަރަށް އައްޑޫގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކުރާނަން: ރައީސް