ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 09:56
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބްރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބްރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ
މަޖިލިސް
އީވާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބްރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
 
އީވާ އިސްތިއުފާ ދެއްވިކަން ހާމަކުރެއްވީ ގަރާރުގެ ބަހުސްގެ ކުރިން ދިން ފުރުސަތުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ނިންމަވާލައްވަމުން
 
އީވާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހެޅީ 50 މެންބަރުންގެ ސޮޔާއެކު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބްރައީސް ކަމުން ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

އީވާ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވަނީ، އޭނާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ، އެ މައްސަލައިގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ދަނިކޮށެވެ. އީވާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގެ ޖަލްސާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި އިރު، އޭނާ ވަނީ އަމިއްލަފުޅު ދިފާއުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.

އަދި ވާހަކަފުޅު ނިންމަވާލައްވަމުން އީވާ ވަނީ މަޖިލީހުގެ ނާއިބްރައީސްކަމުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

50 މެންބަރުންގެ ސޮޔާއެކު އީވާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގެ ޤަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެ، އެ މައްސަލައިގެ ނޯޓިސް އީވާ އާއި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވާފައި ވަނީ މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement

މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އީވާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވީ ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާއީލް އަހުމަދުއެވެ. ގަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ ނާއިބުރައީސްގެ މަޤާމަށް އީވާ އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވީ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރައްވާ، ކެންޑިޑޭޓުންގެ އިޤުރާރުގައި ސޮއިކުރައްވައިގެން ކަމަށާއި އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތުމުން އެމްޑީޕީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިހުންނަވާނެ ކަމަށް އެ އިޤުރާރުގެ 3 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އަމިއްލަފުޅަށް އެދިވަޑައިގެން، އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުކަމުން އީވާ ވަކިވެވަޑައިގެންފައިވާތީ އެ އަމަލަކީ އެ އިޤުރާރާ ޚިލާފުވުންކަން އެނގެން އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

އަދި އެމްޑީޕީ މެންބަރުން އީވާއަށް ވޯޓްދީފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުތައް ކުރިއެރުވުން މަތީ ދެމިހުންނެވުމާއެކު އެމްޑީޕީއަށް އިހްލާސްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އިތުބާރުކޮށްގެންކަމަށް ވީނަމަވެސް، އެމްޑީޕީން ވަކިވެވަޑައިގަތުމުން އެމްޑީޕީ ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕުން އީވާއަށް ކުރަމުންދިޔަ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާކަމަށް ވެސް އެ ޤަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އެޖެންޑާކޮށްފައިވާ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް، އީވާ ޤަސްތުގައި މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހުރަސް އަޅުއްވަމުންގެންދެވިކަމަށް ޕީޖީ ގްރޫޕަށް އެއްބަސްވެވޭ ކަމަށާއި އީވާ އަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސްގެ ދެބެންގެ ދެދަރި ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި އީވާގެ އާއިލީ އަދި ޒާތީ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށް، ނަޝީދާ ޚާއްސަ ގުޅުމެއް އޮތް އާއިލީ ބޭފުޅެއްގެ މަސްލަހަތު ކުރިއެރުވުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލައިގެ ރިޔާސަތާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން، އެ މައްސަލައިން ތަނާޒުލުވެވަޑައިގަންނަވަން އިންކާރުކުރައްވާފައިވަނީ ޤަނޫނު އަސާސީގެ 75 ވަނަ މާއްދާއާ ކަނއެޅިގެން ޚިލާފަށް ކަމަށް ވެސް ޤަރާރުގައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޕީޖީ އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހިމެނޭހެން މުސްތަގިއްލު ބައެއް މަޤާމުތަކަށް %26ގެ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމެއް
ޖުޑީޝިއަރީއަށް މުސާރަ އާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި އަހަރަކަށް 24,762,900 ރުފިޔާ އިތުރުކުރަން ފާސްކޮށްފި
ނޭޝަނަލް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސްގެ މުސާރައަށް %43ގެ ކުރިއެރުމެއް ގެނައުމަށް ފާސްކޮށްފި
މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަޒަރުބައިޖާންގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އެންޓި ޑިފެކްސްޝަން ޤާނޫނު އެކުލަވާލާނީ ޕާޓީ އާއި މެމްބަރުންނަށް ވެސް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނުލިބޭ ގޮތަށް: ހިސާން
އަމިއްލަ އަށް ޕާޓީން ވަކިވާ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް އެންޓި ޑިފެކްޝަން ޤާނޫނެއް ވުޖޫދަށް ގެންނަނީ
މެންބަރުންގެ އަދަދުކަނޑައެޅުމާއި މެދު ސުޕްރީމްކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކީ އަމިއްލަ މަންފާ ހޯދަން ހުށަހެޅި ބާތިލް މައްސަލަ އެއް - ބިގޭ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ބެލެހެއްޓުމުގެ މިސްރާބު އޮތީ ކައްސާލާފައި: ފަތުހުﷲ ޖަމީލް