ކ. މާލެ
|
1 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 11:17
މިފްކޯ އާއި މޯލްޑިވް ގޭސް އަދި އެފްއެސްއެމް އަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން
މިފްކޯ އާއި މޯލްޑިވް ގޭސް އަދި އެފްއެސްއެމް އަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން
އެސްޓީއޯ
ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް
އެސްޓީއޯގެ ދަށުން ހިންގާ 3 ކުންފުންޏަކަށް އިސް ބޭފުޅުން އައްޔަންކޮށްފި
 
އެފްއެސްއެމްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ އިސްމާއީލް ސުހައިލް
 
މޯލްޑިވް ގޭސްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ އަބްދުﷲ މުޙައްމަދު
 
މިފްކޯގެ ސީއީއޯއަކަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ އަހުމަދު ޝަމާހު ރަޝީދު

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އެސްޓީއޯގެ ދަށުން ހިންގާ ތިން ކުންފުންޏަކަށް އިސް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކޮށްފިއެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެ ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުނިތައް ކަމަށްވާ ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް) އާއި މިފްކޯ އަދި މޯލްޑިވް ގޭސް އަށް ވަނީ އިސް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކޮށްފައެވެ.

އެފްއެސްއެމްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް ހުންނެވި މުޙައްމަދު ގަސަމްގެ ބަދަލުގައި އެ މަގާމަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ އިސްމާއީލް ސުހައިލްއެވެ. އަދި މޯލްޑިވް ގޭސްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޝަޒައިލް ޝިޔާމްގެ ބަދަލުގައި އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ އަބްދުﷲ މުޙައްމަދުއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިފްކޯގެ ސީއީއޯއަކަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ އަހުމަދު ޝަމާހު ރަޝީދުއެވެ. އެ ކުންފުންޏާ ކުރިން ހަވާލުވެގެން ހުންނެވީ އިސްމާއީލް ފައުޒީއެވެ.

Advertisement

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރައްވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ލަފާފުޅާއެކު ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ) ންނެވެ.

މި ތިން ކުންފުނީގެ އިތުރުން ވެސް ސަރުކާރު ހިއްސާވާ 20 ކުންފުންޏަކަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި އައު މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުން ވަނީ އައްޔަން ކުރައްވާފައެވެ.

އެސްޓީއޯ ކުޑައިގެ ދަށުން އެފްއެސްއެމް އާއި މޯލްޑިވް ގޭސް އަދި މިފްކޯގެ އިތުރުން އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސާއި މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިންގ (އެމްއެސްއެސް) ވެސް ހިންގައެވެ. އެ ދެ ކުންފުނީގެ ހިންގުމަށް އަދި ބަދަލެއް ގެނެސްފައި ނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި