ކ. މާލެ
|
30 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 17:24
އެމްޓީސީސީގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ، އާދަމް އާޒިމް
އެމްޓީސީސީގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ، އާދަމް އާޒިމް
ރައީސް އޮފީސް
އާދަމް އާޒިމް
އާދަމް އާޒިމް މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް - ކަން ކުރާނެ އަދި ތަފާތު ދައްކާނެ
 
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އީސްޓް ލަންޑަނުން ބެޗެލަރ އޮފް އާރޓްސް އިން އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް ޑިގްރީ ހޯއްދަވާފައިވޭ
 
އޭނާއަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނޮޓިނގްހަމް ޔުނިވަރސިޓީން މާސްޓަރސް އޮފް ބިޒްނަސް އިން ފައިނޭންސް ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެއް

އަންނަ އަހަރު ޖަނަވަރީ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ, މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމުގެ މަގާމަށް، މ. ސީނުކަރަންކާގޭ އަދާމް އާޒިމް ކުރިމަތިލައްވަން ނިންމަވައި، ރައްޔިތުންގެ ތާއީދަށް އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. އާދަމް އާޒިމަކީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ރާއްޖެ ދުށް އެންމެ ގާބިލު އަދި ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއްގެ ލޯތްބާއި އިހުތިރާމް، އަދި ޚާއްސަކޮށް ކަން ކުރައްވާ، ކެރޭ، އަދި ކަންކަން ކުރުމުގެ ވައްޓަފާޅި ހުރި ބޭފުޅެއްގެގޮތުގައި ގިނަބަޔަކު ސިފަކުރައްވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުމްރާނީ ތަރައްގީއާއި ގައުމު ބިނާކުރުމުގައި ހިއްސާވައި މައިގަނޑު އެއް މުއައްސަސާ ކަމުގައިވާ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ (އެމްޓީސީސީ)ގެ މާލިމީއެއްގެ ގޮތުގައި ވޭތުވެ ދިޔަ 4 އަހަރު ހުންނެވި އާދަމް އާޒިމްގެ ތައުލީމީ ހަޔާތްޕުޅަށް ނަޒަރުހިންގާލާއިރު؛ އޭނާ ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނޮޓިނގްހަމް ޔުނިވަރސިޓީން މާސްޓަރސް އޮފް ބިޒްނަސް އިން ފައިނޭންސް، އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އީސްޓް ލަންޑަންއިން ބެޗެލަރ އޮފް އާރޓްސް އިން އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ ވިއްސަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އާދަމް އާޒިމް ވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުންފުނިތަކުގެ އިސް މަގާމުތަކެއްގައި ގައުމަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ، އަދި މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމާއި، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި މޯލްޑިވްސް ސްޓްރަކްޗުރަލް ޕްރޮޑަކްޓްސްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުކަން ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

އެމްޓީސީސީގެ ދިގު ތާރީޚަށް ބަލާއިރު، މިއަދު އެ ކުންފުނި ދަތުރުކޮށްފައިވާ ހިސާބަށް ގެނެސްދިނުމުގައި އާދަމް އާޒިމްގެ ލީޑަރޝިޕާއި، މަސައްކަތުގެ ރިވެތި އަޚްލާގާއި، މީހުން ބިނާކޮށް ތަމްރީން ކޮށްދިނުމުގެ ހުނަރު ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވާކަން، މިއަދު އެކުންފުނި ދެކެމުންދާ ކާމިޔާބީ ހެކިވެއެވެ.

4500އަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ގޮވައިގެން، ރޭވުންތެރިކަމާއި ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ކުންފުނި ހިންގުމުގެ މޭސްތިރިއަކަށް 2023 ނޮވެމްބަރ 28 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ހުންނެވި އާދަމް އާޒިމް އެކުންފުންޏާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން، ނިމިދިޔަ 2020، 2021 އަދި 2022 ވަނަ އަހަރުވެސް ވަނީ، ކުންފުނީގެ ތާރީޚުގައި ރިކޯޑްކުރެވިފައިވާ އެންމެ ރަނގަޅު މާލީ ނަތީޖާ ހޯއްދަވާދެއްވައި، ރާއްޖޭގެ އެފަދަ ދެވަނައެއް ނެތް ނަމޫނާ ކުންފުންޏަކަށް އެކުންފުނި ހައްދަވާދެއްވައި، ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާއި އިތުބާރު ހޯއްދަވާފައެވެ.

އާދަމް އާޒިމަކީ އެކަށައަޅުއްވާ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި އިސްތިރާޖީ ރޭވުންތައް، ވަގުތު ޖައްސަވައިގެން ތަންފީޒުކުރައްވާ، އިލްމީ، ކެރޭ އަދި ރައްޔިތުންގެ އަޑުއައްސަވާ ލީޑަރެއްގެގޮތުގައި މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ އިއްތިފާގުވާ، ގައުމު ފަޚުރުވެރިވާފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ގިނަ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ނަޒަރުގައި އާދަމް އާޒިމްގެ "ވާނެ" "ކުރާނެ" މި އެޓިޓިއުޑާއެކު ވެގެންދާނީ ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތަކުގައި ހަގީގީ ކުލަ ޖައްސަވައިދެއްވާނެ ހަމައެކަނި ބޭފުޅާކަމުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މާލެސިޓީގެ މަގުތަކުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ބޭނުންނުކުރާ އުޅަނދުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 100ށް ވުރެ ގިނަ އުޅަނދު ނަގައިފި
ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިދޭސީން ކުރާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމުގައި ވަނީ ނުކުޅެދިފައި، އެކަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ - އާޒިމް
މާރުކޭޓަށް ތަކެތި ގެނެސް ވިއްކުމުގެ މުޅި ނިޒާމްގެ ކޮންޓްރޯލް ބިދޭސީން ނަގާފަވާތީ އާޒިމްގެ ކަންބޮޑުވުން
މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހުރި ބާ އުޅަނދުތައް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ
ހުޅުދޫގައި ނެރު ފުން ނުކުރެވި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އޮތް ހާލަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ މިނިސްޓަރ ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅު- އާޒިމް
އަލިފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ހުއްޓުނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަށް މޭޔަރު އާޒިމް ރައްދު ދެއްވައިފި
މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ތަަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 55 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކުގެ ކާނުތައް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސާފުކޮށް ނިންމުމަށް ވަނީ އަމާޒުހިފާފައި: އާޒިމް