ކ. މާލެ
|
30 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 08:33
އިސްރާއީލުން ޚާން ޔޫނިސަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް
އިސްރާއީލުން ޚާން ޔޫނިސަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް
ރޮއިޓާސް
އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދޭ ޙަމަލާތައް
އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާ އޮތީ ޙަމަލާތައް ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ ވަގުތު އިތުރުކުރާ ގޮތަކަށް ނޫން
 
އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރީ ކެބިނެޓުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވާއިރު، އެ ކެބިނެޓުގައި ވެސް ޙަމަލާތައް ހުއްޓާލާފައި ބޭއްވުމުގެ ވަގުތު އިތުުރުކުރުމުގެ ނިންމުމެއް ނިންމާފައެއް ނުވޭ

އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާ އޮތީ ޙަމަލާތައް ބަދަލުކުުރުން ހުއްޓާލުމުގެ ވަގުތު އިތުރު ކުރާ ގޮތަކަށް ނޫން ކަމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފި އެވެ.

އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ކުށެއް ނެތް ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ ޢުދުވާނު ވަގުތީ ގޮތުން ވަނީ 6 ދުވަހަށް ހުއްޓާލާފަ އެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ހަތަރު ދުވަހަށް އެއްބަސްވުމަށްފަހު، ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު އިސްރާއީލުން ވަނީ އިތުރު ދެ ދުވަސް ހަނގުރާމަ މެދުކަނޑާލުމަށް އެއްބަސްވެފަ އެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ވެފައިވާ މި އެއްބަސްވުން އިތުރަށް ދިގުދަންމާލުމުގެ ވިސްނުމެއް އިސްރާއީލުން ނުގެންގުޅޭ ކަމަށް ބޭރުގެ ނޫސްތަކުން އަލްޖަޒީރާގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެ އެވެ. އެގޮތުން، އިސްރާއީލުގެ މިހާރުގެ ޑިމާންޑަކީ ހަމާސް އިން ގެންދިޔަ އިސްރާއީލުގެ އަސީރުންގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު އެމީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރީ ކެބިނެޓުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވާއިރު، މި ބައްދަލުވުމުގައި ވެސް ޙަމަލާތައް ހުއްޓާލާފައި ބޭއްވުމުގެ ވަގުތު އިތުުރު ކުރުމުގެ ނިންމުމެއް ނިންމާފައެއް ނުވެ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އިސްރާއީލުން ޑިމާންޑް ކޮށްފައިވަނީ އަސީރުންގެ ތަފްސީލުތައް ހިއްސާކުރުމަށެވެ.

އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ވަކި ވަގުތެއްގެ ކުރިން މި މައުލޫމާތު އިސްރާއީލަށް ނުލިބޭ ނަމަ، އަލުން ހަނގުރާމަ ފަށާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައިވާ ކަމަށް އަލްޖަޒީރާގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެ އެވެ.

އިސްރާއީލުން ހަނގުރާމަ މެދުކަނޑާލަން އެއްބަސްވި ނަމަވެސް، މިދިޔަ ހަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް އެ ގައުމުގެ ސިފައިން ވަނީ ފަލަސްތީނުގެ ޢާންމު ރައްޔިތުން ޝަހީދުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ އިރު، ބައެއް ކުދިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވެ އެވެ. އަދި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމާއެކު ޣައްޒާގެ ދެކުނުގައި ތިބި ރައްޔިތުން އެމީހުންގެ ގެތަކާ ދިމާލަށް ދާން ފެށުމުން ވެސް، އިސްރާއީލުގެ ސިފައިން ވަނީ އެ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ހަތިޔާރުގެ ބޭނުންކޮށްފަ އެވެ. މީގެއިތުރުން ޣައްޒާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ރެއިޑުތައް ވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް