ކ. މާލެ
|
28 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 17:40
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖިމީ ކާޓަރގެ އަނބިކަނބަލުން ރޯސަލީން ކާޓަރގެ ސަންދޯއްޕުޅު
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖިމީ ކާޓަރގެ އަނބިކަނބަލުން ރޯސަލީން ކާޓަރގެ ސަންދޯއްޕުޅު
ސީ.އެން.އެން
ޖިމީ ކާޓަރގެ އަނބިކަނބަލުން އަވަހާރަވުން
ރޯސަލީން ކާޓަރގެ ޖަނާޒާގެ ކަންތައް މިއަދު ފަށާނެ
 
ދެބޭފުޅުން ގެ ކައިވެނިފުޅަށް 77 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވޭ

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖިމީ ކާޓަރގެ އަނބިކަނބަލުން ރޯސަލީން ކާޓަރއަށް އެންމެ ފަހުގެ އިހުތިރާމް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން، ކުރީގެ ރައީސުންނާއި އެ ބޭފުޅުންގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުން އަންގާރަ ދުވަހު އެޓްލާންޓާއަށް ދަތުރުކުރައްވާނެއެވެ. ދެ ދުވަހަށް ދެމިގެންދާ ވަދާއީ ހަރަކާތްތަކުގައި މިއަދު އޮންނާނީ ޕްރައިވެޓް ޓްރިބިއުޓެކެވެ.

ރޯސަލީން ކާޓަރއަށް ތައުރީފްކުރައްވައި، އެކަމަނާއާއެކު ކުރެއްވި ތަޖުރިބާތައް ހާމަކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި؛ މިހާރުގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަންއާއި އަނބިކަނބަލުން ޖިލް ބައިޑަން، ކުރީގެ ރައީސް ބިލް ކްލިންޓަންއާއި ކުރީގެ އަނބިކަނބަލުން ހިލަރީ ކްލިންގޓަން، ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ އަނބިކަނބަލުން މިޝޭލް އޮބާމާ، ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އަނބިކަނބަލުން މެލާނިއާ ޓްރަމްޕް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ. މީގެ އިތުރުން ނައިބު ރައީސް ކަމަލާ ހެރިސްއާއި ސަރުކާރުގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މިބޭފުޅުންގެ އިތުރުން ރޯސަލީން ކާޓަރގެ ފިރިކަލުން، ކުރީގެ ރައީސް ޖިމީ ކާޓަރވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އުމުރުފުޅުން 99 އަހަރުގެ ޖީމީ ކާޓަރ މިވަގުތުވެސް ގެންދަވަނީ ހޮސްޕިސް ކެއަރ ހޯއްދަވަމުންނެވެ.

އުމުރުފުޅުން 96 އަހަރުގެ ރޯސަލީން ކާޓަރ އަވަހާރަވެފައިވަނީ ނޮވެމްބަރ 19 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަވަހާރަވުމުގެ ދެ ދުވަސްކުރިން އެކަމަނާވެސް ފިރިކަލުންނެކޭ އެއްގޮތަށް ހޮސްޕިސް ކެއަރ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާކަމަށް އާއިލާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. އެކަމަނާއަށް ޑިމެންޝިއާ ޖެހިފައިވާކަން މޭމަހު އާއިލާއިން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

ރޮސަލީން ކާޓަރގެ ޖަނާޒާގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތަކަށްޓަކައި ހަށިކޮޅު އެޓްލާންޓާއަށް ގެންދެވުނު މަގުމަތީ ބައެއް މުހިންމު ތަންތަނުގައި މޮޓަރކޭޑް މަޑުކޮށްފައި ވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި އެކަމާ ތައުލީމް ހާސިލްކުރެއްވި ޔުނިވަރސިޓީވެސް ހިމެނެއެވެ. މަޑުކުރި ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް އެތައްހާސް ބަޔަކު ވަނީ އެކަމަނާއަށް ފަހުގެ އިހުތިރާމު އަދާކޮށްފައެވެ.

އެކަމަނާގެ ސަންދޯއްޕުޅު އުފުލާ މޮޓަރކޭޑުގެ ދަތުރު އަންގާރަ ދުވަހު ފެށުމުގެ ކުރިން ކާޓަރ ޕްރެޒިޑެންޝަލް ސެންޓަރުގައިވެސް ޚާއްސަ ވަދާއީ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައި ވެއެވެ. އެކަމަނާގެ ސަންދޯއްޕުޅު އުފުލާ "ޕޯލްބެއާރަރސް"ގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ މާމަވިދާޅުވާ ބޭފުޅުން ކަމަށް ވެއެވެ.

ރޯސަލީން ކާޓަރގެ ޖަނާޒާގެ އެންމެ ފަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ ބުދަ ދުވަހު ޕްލެއިންސްގެ ބެޕްޓިސްޓް ޗަރޗްގައެވެ. 1981ގައި ވައިޓް ހައުސްއިން ނިކުމެ ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު ދެކަނބަލުން އުޅުއްވަމުން ގެންދެވީ ޕްލެއިންސްގައެވެ.   

ރޯސަލީން ކާޓަރގެ ހަޔާތްފުޅުގައި ވަރަށް އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން ބައެއްޚާއްސަ ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވިއެވެ. މިގޮތުން އިންސާނީ އެހީގެ ދާއިރާއާއި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ދާއިރާގައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ފިރިކަލުންގެ އަރިހުގައި ކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

ޖިމީ ކާޓަރއާއި ރޯސަލީން ކާޓަރއަކީ، ރައީސްކަން ނިމުމަށްފަހުވެސް ގައުމަށް ޚިދުމަތްކުރެވޭނެ ގިނަ ގޮތްތައް ހާމަ ކޮށްދެއްވައި އެކަމުގައި ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ދެމިތިއްބެވި ދެ ބޭފުޅުންނެވެ.

ދެ ބޭފުޅުންގެ ކައިވެނިފުޅަށް 77 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވެއެވެ.

ރޯސަލީން އަވަހާރަވުމަށްފަހު ޖިމީ ކާޓަރ ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ "އަޅުގަޑަށް ހާސިލްވި ކޮންމެ އަރުތަ އެއްގައި ރޯސަލީންއަކީ އަޅުގަނޑާ އެއްވަރުގެ ހިއްސާއެއް ދެއްވި ބައިވެރިއެކެވެ. ބޭނުން ޖެހިއްޖެ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ރޯސަލީން އަޅުގަޑަށް މަގު ދައްކަވައި ހިތްވަރު ދެއްވައި ހެއްދެވިއެވެ. އަޅުގަޑުދެކެ ކޮންމެވެސް މީހަކު ލޯބިވެ، ސަޕޯޓްކުރިކަމުގެ އިހުސާސް، އެކަމަނާ ދުނިޔޭގަ އިންނެވިހާ ދުވަހަކު އަޅުގަޑަށް ކުރެވުނެވެ." ކާޓަރ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.   

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް