ކ. މާލެ
|
28 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 12:22
ޒަކާތް ބަލައިގަތުން
ޒަކާތް ބަލައިގަތުން
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ޒަކާތު ފަންޑު
2020 އަދި 2021 ވަނަ އަހަރު ޒަކާތު ފަންޑުން މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރާ ދަރިވަރުންނަށް 11.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވޭ
 
2021 ވަނަ އަހަރު 180 ދަރިވަރުންނަށް ވަނީ ފައިސާ ދީފައި
 
ޒަކާތު ފަނޑުން 2020 ވަނަ އަހަރު 13 ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާ ދީފައިވޭ

2020 އަދި 2021 ވަނަ އަހަރު ޒަކާތު ފަންޑުން މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރާ ދަރިވަރުންނަށް 11.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އެފަދައިން ބުނެފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ކުރެއްވި ސުވާލަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ ދެއްވާފައިވާ ޖަވާބުގައެވެ.

މި ސުވާލަކީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 15 ދުވަހު ލިޔުމުން ޖަވާބު ހޯދުމަށް ކުރައްވާފައިވާ ސުވާލެކެވެ.

Advertisement

ޒަކާތު ފަންޑުން ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ފައިސާ އެ ދަރިވަރުންނާއި ހަވާލުކުރާ ގޮތާއި ބެހޭ ގޮތުން މެންބަރު ވަނީ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެ ފައިސާގެ ތަފްސީލްތަކަށް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ޖަވާބުގައި ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޒަކާތު ފަނޑުން 2020 ވަނަ އަހަރު 13 ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާ ޒަކާތު ފަންޑުން ދީފައިވާކަމަށެވެ. އެ 13 ދަރިވަރުންނަށް ދީފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމުލަ އަދަދަކީ 508،242.00 (ފައްސަތޭކަ އަށް ހާސް ދުއިސައްތަ ސާޅީސް ދެ ރުފިޔާ) އެވެ. އަދި 2021 ވަނަ އަހަރު 180 ދަރިވަރުންނަށް ވަނީ ފައިސާ ދީފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އެ ދަރިވަރުންނަށް ދީފައިވަނީ 11،405،086.96 (އެގާރަ މިލިއަން ހަތަރު ސަތޭކަ ފަސްހާސް އަށްޑިހަ ހަ ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ލާރި)އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މި ސަރުކާރު އިންތިޚާބުވީ ބުހުތާން ދޮގު ހަދައިގެން، ރިޔާސީ ބަޔާނަކީވެސް ބުހުތާން ދޮގު ހިމެނިގެންވާ ބަޔާނެއް: އެމްޑީޕީ
ރައީސްގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައިނުވޭ: އެމްޑީޕީ
މިދިޔަ ސަރުކާރުން 1300 އަށްވުރެ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް މުޅި ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދިޔަ، މިސަރުކާރުން ވަނީ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓުވާފައި
ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ދަރަނީގެ ވާހަކަތައް ރައީސް ދެއްކެވީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަގޮތެއްގައި ބައެއް ވާހަކަތައް އުނިކުރެއްވުމަށްފަހު
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފޮއްޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
މަޖިލީހަށް އަންހެނުން އިންތިޚާބުކުރާ މިންވަރު އިތުރުކޮށް، ނިންމުންތައް ނިންމާ މަގާމުތަކުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރުފުޅާ ކުރަންޖެހޭ: މެންބަރު އީވާ
މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ފޯމް ހުށަހެޅީ އެންމެ 10 އިންސައްތަ އަންހެނުން: ހަބީބު
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުން މާދަމާ ކުރިއަށްދާނެ: އީސީ