ކ. މާލެ
|
27 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 11:19
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ނަންތައް އަނބުރާ ގެންދިޔުން
ކުރީ ސަރުކާރުން ބައެއް މުއައްސަސާތަކަށް އަދި ޤައުމުތަކުގެ ސަފީރުން އައްޔަންކުރަން ފޮނުވި ނަންތައް އަނބުރާ ގެންގޮސްފި
 
ހަތަރު ޤައުމަކަށް ސަފީރުން އައްޔަންކުރަން ފޮނުވާފައިވާ ނަންތައް ވެސް އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވޭ
 
ނަންތައް އަނބުރާ ގެންދަވާފައިވާކަން ހާމަކުރެއްވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް
 
އެ ނަންތައް އަނބުރާ ގެންދެވީ މި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅަކާއި އެކުގައި

ކުރީ ސަރުކާރުން ބައެއް މުއައްސަސާތަކަށް އަދި ޤައުމުތަކުގެ ސަފީރުން އައްޔަންކުރަންކުރަން ފޮނުވި ނަންތައް އަނބުރާ ގެންގޮސްފިއެވެ.

އެ ނަންތައް އަނބުރާ ގެންދެވީ މި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ފޮނުއްވި ސިޓީ ފުޅަކާއި އެކުގައެވެ.

Advertisement

މި ކަން ހާމަކުރެއްވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމްއެވެ. އަސްލަމް ވިދާޅުވި ކުރިގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް) އާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް) އަށް އައްޔަން ކުރަން ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންތައް މި ސަރުކާރުން އަނބުރާ ގެންދަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހަތަރު ޤައުމަކަށް ސަފީރުން އައްޔަންކުރަން ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންތައް ވެސް އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ އަށް ކަނޑައެޅި ސަފީރު ހުދާ އަލީ ޝަރީފް އާއި ޔުނައިޓަޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)ގެ ސަފީރުކަމަށް ކަނޑައަޅަން ފޮނުއްވި މިދްފާ ނައީމާއި، ޕާކިސްތާން ސަފީރަކަށް އައްޔަންކުރަން ފޮނުއްވާފައިވާ ސެލީނާ ހަދީޖާ ނަޖީހު އަދި ބަންގްލަދޭޝް އަށް ކަނޑައެޅި ސަފީރު ޝިއުނީން ރަޝީދުގެ ނަމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ނަމުގައި ކުރެއްވި ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވާ ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އަލުން ރީރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ 14ގައި ހުޅުވާލަނީ
އިންތިހާބު ބާއްވާ ދުވަސް ބަންދުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
އެމްޑީޕީއަށް މެޖޯރިޓީ ލިބުން ރައީސް މުއިއްޒަށްވެސް މުހިންމު - މެންބަރު ހަލީމް
ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމާއެކީ ފެއްޓެވީ، ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލައި، ޚުދުމުހްތާރު ވެރިކަމެއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް: ރައީސް ޞާލިޙް
މަޖިލިސް އިންތިހާބާއި ގުޅިގެން ނިމިފައި ހުރި ކަމަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ، ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް އިތުރު 3 ދުވަސްވަރު ދޭނެ - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި، ދެން އިންތިޚާބު އޮންނާނީ އެޕްރިލް 21ގައި
އިންތިޚާބު ލަސްކުރާ ގޮތަށް އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި