ކ. މާލެ
|
26 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 18:18
ކުންފުނިތަކަށް އައްޔަންކުރެއްވި ބޭފުޅުން
ކުންފުނިތަކަށް އައްޔަންކުރެއްވި ބޭފުޅުން
ކުންފުނިތަކަށް އިސްވެރިން އައްޔަންކުރެއްވުން
7 ކުންފުންޏެއްގެ އިސްވެރިންނަށް ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސަވަން ނަން ފޮނުއްވައިފި
 
މި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި އަންހެން 2 ބޭފުޅުންވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ
 
އެ މަަސައްކަތްތަކުގައި އަޕްޑޭޓެއް ހޯދުމަށް ޕީސީބީގެ ބަހެއް ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ވަނީ ކާމިޔާބުވާގޮތް ނުވެފައި
 
މި ހަފުތާތެރޭގައި، ކުންފުނިތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރައްވައި ނިންމެވުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން

7 ކުންފުންޏެއްގެ އިސްވެރިންނަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރައްވަން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ނަންތައް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

އެގޮތުން، ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ހަމަޖައްސަވަން ނަން ފޮނުއްވާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މުބީނެވެ. އޭނާއަކީ މަޖިލީހުގެ ނިމިދިޔަ ދައުރުގައި މެމްބަރުކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ މަޖިލީހަށް ހޮވިވަޑައިގަތީ ޖޭޕީގެ ޓިކެޓުގައެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން އޭނާ ވަނީ ޕީޕިއެމާ ގުޅިވަޑައިގެންފައެވެ.

މީގެ އިތުުރުން ދައުލަތުގެ މީިޑިއާ ކަމަށްވާ ޕީއެސްއެމްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ޒީނާ ޒާހިރު އައްޔަންކުރައްވަން ވަނީ ނަން ފޮނުއްވާފައެވެ. ޒީނާއަކީ މީޑިއާގައި ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތްކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން (އެމްބީސީ)ގެ މެންބަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެންސްޕާ)ގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް ޕީޕީއެމްގެ ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދުގެ ނަން ވަނީ ފޮނުއްވާފައެވެ. އޭނާއަކީވެސް މީޑިއާގައި ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އާސަންދަ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަގާމަށް، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުލްކަރީމް (ރުކުމާ)، އަރބަންކޯގެ އެމްޑީއަކަށް ޕީއެންސީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަދި ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ފަޒުލް ރަޝީދު ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ. ފަޒުލް ވަނީ މީގެ ކުރިން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އެއީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގައެވެ.

ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް ޕީޕީއެމްގެ ސެނެޓް މެމްބަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުއާޒު މުހައްމަދު ރަޝީދު އައްޔަންކުރައްވަން ފޮނުއްވާފައެވެ. އަދި އެމްއޭސީއެލްގެ އެމްޑީއަކަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސްގެ ކުރީގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވަނީ އައްޔަންކުރައްވާފައެވެ.

މި ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އަޕްޑޭޓެއް ހޯދުމަށް ޕީސީބީގެ ބަހެއް ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ވަނީ ކާމިޔާބުވާގޮތް ނުވެފައެވެ. އެނގިފައިވާގޮތުން މި ހަފުތާގެތެރޭގައި ކުންފުނިތަކަށް އައްޔަންކުރައްވާ ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރައްވައި ނިންމެވުމަށް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
15%
38%
0%
31%
8%
8%
ކޮމެންޓް
28 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 11:16
ވޯލް
ހަވާލުކުރެވޭ ކުންފުނީގެ މާގަނޑު މަސައްކަތާގުޅޭ އެއްވެސް ވަރަކަށް ތަޖުރިބާ ނެތް މީހުން އެބަ ތިބި. ހީނާ، ރުކުމާ މއިީ ވަރަށް ހަސްހާސް ކަންކަން ހަވާލުކުރެވި ބޮޑެތި ރިފޯމް ކުރަންޖެހިފައޮތް ދެ މުއައްސަސާ. މިތަނަށް ލާންވާނީ ކަމުގެ މާހިރުން.
ގުޅުންހުރި
ހަފުތާއެއް ވީއިރު ވެސް މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ރޯދަމަހުގެ ފަހުން ބޭއްވުމާގުޅޭ ބިލް ތަސްދީގެއް ނުކުރޭ
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުން އެދެމުންދާ އެލަވަންސްތައް ހޯދައިދިނުމަށް ޤާނޫނަށް އިސްލާޙު ހުށަހަޅަނީ
ފުވައްމުލަކުގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވަނިކޮށް އެކަން ހައްލުކޮށްދެއްވާނެ ކަަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު އައްޑޫސިޓީއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެކުވެރި ޢަރަބި އިމާރާތަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައި މިއަދު މާލެވަޑައިގެންފި
ބީ.ބީ.އެން.ޖޭ ގައި ބައިވެރިވުމާއި މެދު މަޖިލީހުގެ ލަފާ ހޯދަނީ
ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިޝާމް އަވަހާރަވުމަކީ ޤާނޫނީ ދާއިރާ އަށް ލިބުނު ފޫނުބެދޭނެ ވަރުގެ ގެއްލުމެއް - ރައީސް
މެންބަރު އީސައާއި އާއިލާއަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި، އިންޒާރު ދިން މީހާ ބުނީ ވޯޓުލާން ދާ އެމްޑީޕީގެ ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް މަރާލާނެ ކަމަށް