ކ. މާލެ
|
26 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 13:24
ޑެމޯ ފޮޓޯއެއް- އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 21:43 ގައި ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ޑރ މުއިއްޒުއަށް މެސެޖެއް ކުރައްވާފައި
ޑެމޯ ފޮޓޯއެއް- އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 21:43 ގައި ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ޑރ މުއިއްޒުއަށް މެސެޖެއް ކުރައްވާފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ޔާމީން ޕީޕީއެމްއިން ވަކިވެވަޑައިގަތުން
"މުއިއްޒު ޕްލީޒް ކޯލް މީ" ޖައްސަވާފައި ޔާމީނު މުއިއްޒަށް ފޮނުއްވި މެސެޖު ސީންޒޯންގައި؟!
 
އޮކްޓޫބަރ މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 21:43 ގައި ރައީސް ޔާމީން ޑރ މުއިއްޒުއަށް މެސެޖު ކުރެއްވި
 
ގެކޮޅަށް ބަދަލުކުރި ފަހުން ޔާމީނުގެ ކޯލެއް، ނުވަތަ މެސެޖެއްވެސް ޑރ މުއިއްޒަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިނުވާކަމަށް އަބްދުއްރަޙީމް ވިދާޅުވޭ
 
ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައިވެސް ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން އެކުގައި ވާދަކުރަން ނިންމާފައިވާކަން ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އިއްވި ޖަލު ޙުކުމާއެކު ދެ ޕާޓީ ހިންގުމުގެ ޒިންމާއާ ޙަވާލުވެވަޑައިގަތީ ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަދި މިހާރު އެ ޕާޓީގެ ޗެއަރމަން އަބްދުއްރަޙީމް އަބްދުﷲއެވެ.

މިއަދު އަބްދުއްރަޙީމަށް އޮތް ޒިންމާތައްވެސް ނުހަނު ބޮޑެވެ. ކަން އެހެން ނުވާންވީ ސަބަބެއްވެސް ނެތެވެ. އަބްދުއްރަޙީމަކީ ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރު ވެސް މެއެވެ.

ޔާމީން ޕީޕީއެމްއިން ވަކިވެވަޑައިގަތުމާއެކު، ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވެސް ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން އެކުގައި ވާދަކުރަން ނިންމާފައިވާކަން މިވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައެވެ. މިއީ ވެސް ރައީސް މުއިއްޒުގެ ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އަބްދުއްރަޙީމުގެ މައްޗަށް އޮތް ޒިންމާއަށް އިތުރުވި ބޮޅެކެވެ.

މި ވަގުުތު އަބްދުއްރަޙީމް ފެންނަމުންދަނީ ސަރުކާރާ ދިމާލަށް އަމާޒުވާ ކޮންމެ ގާކޮޅެއް ދުރަށް ޖައްސާލުމަށް މަޅުގަނޑު ނަންގަވައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޚާއްސަކޮށް، ޑރ މުއިއްޒަށް އަމާޒުވާ ބަހުގެ ކޮންމެ ޙަމަލާއަކަށް އަބްދުއްރަޙީމް ގެންދަވަނީ ރައްދު ވެސް ދެއްވަމުންނެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކަމަކީ ކުރީގެ ނާއިބްރައީސް، އަދި ޔާމީންގެ މަހާ ވަކީލު ޑރ މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ސަރުކާރާއި، ޑރ މުއިއްޒާ ގުޅުވައި ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ވާހަކަފުޅުތަކެވެ. އެގޮތުން ޔާމީން ޕީޕީއެމް ދޫކުރެއްވި މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ލީޑަރޝިޕުން ޔާމީންގެ ކޯލްތަކަށް ޖަވާބު ނުދެއްވުން ކަމަށް ޖަމީލު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެ ވާހަކަތައްވީ އަބްދުއްރަޙީމަށް މާ ބަލައިގަނެވޭ ޒާތުގެ ވާހަކަތަކަކަށް ނޫނެވެ. އެގޮތުން އަބްދުއްރަޙީމް އެކަމަށް ރައްދު ދެއްވައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ޑރ ޖަމީލް އެ ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅެއްކަމަށެވެ.

އަދި ޖަލުން ގެކޮޅަށް ބަދަލުކުރި ފަހުން ޔާމީނުގެ ކޯލެއް، ނުވަތަ މެސެޖެއް ވެސް ޑރ މުއިއްޒަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިނުވާކަމަށް އަބްދުއްރަޙީމް ވިދާޅުވެއެވެ.

Advertisement

އެހެންނަމަވެސް، އަނެއްކޮޅުން މި ހުންނެވީ ޑރ ޖަމީލެވެ. ޑރ ޖަމީލު ވެސް ހުންނެވީ ދޫ ދެއްވާ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. ވަގުތުން އެ ވާހަކަތަކަށް މިވަނީ ރައްދު ދެއްވާފައެވެ. ރައްދު ދެއްވީ، މެސެޖު ކުރެއްވި ސީދާ ގަޑިއާއި ތާރީޚާއި އިބާރާތާ ވެސް އެކުގައެވެ.

ޑރ ޖަމީލް ވިދާޅުވީ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 21:43 ގައި ރައީސް ޔާމީން ޑރ މުއިއްޒުއަށް "މުއިއްޒު ޕްލީޒް ކޯލް މީ" މިހެންޖައްސަވާ ފޮނުއްވި މެސެޖް ޑރ. މުއިއްޒު ބައްލަވާފައިވާކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އެ މެސެޖު ބައްލަވައި، މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ޖަވާބެއް ދެއްވާފައިނުވާކަން ޑރ ޖަމީލް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ޖަމީލް ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އެ މެސެޖު މިހާރު ވެސް އެބައޮތެވެ.

ވީއިރު، އަބުދުއްރަޙީމް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލައްވަނީ ކީއްވެކަމެއް ވިސްނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި، ޚުދު ދެ ޕާޓީ ހިންގެވެމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވިއިރު ވެސް، ޔާމީނު ގެކޮޅަށް ބަދަލުކުރެއްވުމުން އެމަނިކުފާނާ ހަމައަށް ވަޑައިނުގަތީ ކީއްވެތޯ އެއީ ޖަމީލް އުފައްދަވާ ސުވާލެކެވެ.

ކޮންމެއަކަސް، ޔާމީނުގެ މެސެޖާއި، އެ މެސެޖަށް ރައީސް މުއިއްޒު ޖަވާބު ދެއްވުމާއި ނުދެއްވުމުގެ ވާހަކަ އެއް ފަރާތެއްގައި ބާއްވަމާތޯއެވެ. ހަގީގަތަކީ، އެއީ އެކަން ހިނގައި ދިޔަގޮތްކަމަށް ބާރު ލިބިދޭފަދަ ކަންކަން ޔާމީނު ގެކޮޅަށް ބަދަލު ކުރެއްވި ފަހުން ވެސް ފެންނަމުން ގޮސްފައިވާކަމެވެ.

މިސާލަކަށް، ޔާމީން އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ޖަލުގައި ހުންނެވުމަށްފަހު ނުކުމެވަޑައިގެން ބޭއްވެވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުންތަކުން ވެސް ލީޑަރޝިޕްގެ ބޭފުޅުން ނުފެނުމާއި، ޔާމީން ޕީޕީއެމްއިން ވަކިވެވަޑައިގަތުމުން ވެސް، ޔާމީނަކީ ސިޔާސީ ޤިބްލަކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވި ބޭފުޅުން މަޤާމުތަކުން ގުޑާނުލުމާއި، އެތައް އެތައް ކަމެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
38%
0%
13%
25%
0%
25%
ކޮމެންޓް