ކ. މާލެ
|
25 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 11:34
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސް އޮފީސް
މުއިއްޒުގެ ސައޫދީ ދަތުރުފުޅު
ރައީސް މުއިއްޒުގެ ސައޫދީ ދަތުރުފުޅާ ގުޅުވައިގެން ދައްކަނީ ހަގީގަތާ ޚިލާފު، ދޮގު ވާހަކަތަކެއް: ސަރުކާރު
 
އެއީ ބަޔަކު އުފައްދައިގެން ފަތުރަމުންދާ ހަގީގަތާ ޚިލާފު، ދޮގު ވާހަކަތަކެއްކަމަށް ޚަލީލް ވިދާޅުވި
 
ރާއްޖެއަކީ އަބަދުވެސް ފުރިހަމައަށް މެހެމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ގައުމެއްކަމަށް ވިދާޅުވި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅަކާ ގުޅުވައިގެން ފަތުރަމުންދަނީ ހަގީގަތާ ޚިލާފު ދޮގު ވާހަކަތަކެއްކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ސައޫދީއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރެއްވީ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ސައޫދީން ވަޑައިގެންނެވި ވަފްދުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ސަމާލުކަން ނުދެއްވުމުގެ ސަބަބުން، ސައޫދީން ބޭނުންވެގެންކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެކަން ސަރުކާރުން ވަނީ ދޮގުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮފީސް ފޮރ ސްޓްރެޓީޖިކް ކޮމިޔުނިކޭޝަން، އިބްރާހީމް ޚަލީލް ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ، ސައޫދީއަށް ރައީސް ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވަން އުޅުއްވާ ވާހަކައަކީ ރައީސް އޮފީހުން ނުވަތަ ސަރުކާރުންވެސް ދައްކާފައިވާ ވާހަކައެއް ނޫންކަމަށެވެ.

Advertisement

އަދި ސައޫދީގެ ވަފްދާ ގުޅުވައި ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތަކަކީ ބަޔަކު އުފައްދައިގެން ފަތުރަމުންދާ ހަގީގަތާ ޚިލާފު، ދޮގު ވާހަކަތަކެއްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރާއްޖެއަކީ އަބަދުވެސް ބޭރުން ވަޑައިގަންނަވާ މެހެމާނުންނަށް ފުރިހަމައަށް މެހެމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ގައުމެއްކަން ޚަލީލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އޭގެއިތުރުން، އެފަދަ ކަމެއް ހިނގާފައިވާނަމަ ރާއްޖެއާއެކު ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ މުއާމަލާތްތަކުގެ ވާހަކަ އެ ގައުމުންވެސް ނުދައްކާނެކަމަށް ޚަލީލް ވިދާޅުވިއެވެ. ސަބަބަކީ އެ ވާހަކަތައް ސައޫދީން ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީވެސް ދާދިފަހުން ކަމަށްވާތީއެވެ. އެ ކަންކަމުންވެސް ދައްކުވައިދެނީ ސައޫދީން ރާއްޖެއާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް ނެތްކަން ކަމުގައި ޚަލީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަން ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޕީއެންސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުން ނައިބު ވަޒީރުކަން ދެއްވައިފި
ރައީސްގެ ނުސީދާ ބަހުގެ ހަަމަލާތަކެއް އަނެއްކާވެސް އިންޑިއާ އަށް؟ ވިދާޅުވީ އެހެން ބައެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރާ ވާހަކަ!
މަތިމައްޗަށް ދޮގުހެދީމަ ވާނީ ބުހުތާން ދޮގަށް: ހަމަ ބޯހަރީ!
ރައީސް ހެއްދެވީ ބޮޑު އިތުރުފުޅެއްކަން އަމީރު ހާމަކުރެއްވުމާއެކު، ރައީސް އޮފީހުގެ ޚަބަރުން އެބައި އުނިކޮށްފި
އިންވެސްޓަރ ފައިނޭންސްގެ އުސޫލުން ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަނީ
އުތުރުގެ 4 އަތޮޅު ހިމެނޭ ތަރައްޤީ ޒޯނުގެ ތެރޭގައިވެސް އާބާދީއާ އެއްފަސްކުރެވޭ އަދި އިސްކަންދޭ ރަށްތަކެއް ހިމެނޭ: ރައީސް މުއިއްޒު
ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ހައުސިންގ މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް ރައީސް ވައުދުވެވަޑައިގަންނަވައިފި
ރޯދައިގެ ފަހުން އިންތިހާބު ބާއްވާ އިސްލާހު ތަސްދީގުނުކުރާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރައީސް ދެއްވައިފި