ކ. މާލެ
|
23 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 13:42
ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންތަކެއް
ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންތަކެއް
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން
މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުން
މި ދައުރުގައި ހިލޭ ހައްޖަށް ގެންދާ ފުރަތަމަ ބެޗް އަންނަ އަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވޭނެ: މިނިސްޓަރު ޝަހީމް
 
ހައްޖު ކޯޓާ އިތުރު ކުރުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
 
މީހުން ގެންދާ އުސޫލު ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާން ކުރާނެ
 
ކޯޓާގެ ރަސްމީ އަދަދު ހަމަ ޖެހުމުން ފޮނުވާނެ އަދަދު އިއުލާން ކުރާނެ

ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ވައުދުފުޅާ އެއްގޮތަށް މި ދައުރުގައި ހިލޭ ހައްޖަށް ގެންދާ ފުރަތަމަ ބެޗް އަންނަ އަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެކްސްގައި މިނިސްޓަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ އެހީގައި އެއްހާސް މީހުން ހައްޖަށް ފޮނުއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވައުދު ވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިއަންނަ އަހަރުގެ ހައްޖުގައި މީގެ ފުރަތަމަ ބެޗް ހައްޖަށް ފޮނުވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ކޯޓާގެ ރަސްމީ އަދަދު ހަމަ ޖެހުމުން ފޮނުވާނެ އަދަދު އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށާއި، މި އަށް މީހުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލު ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިންގައި މ. މުލަކުގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާގައި ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އަމިއްލައަށް ފައިސާ ދައްކައިގެން ހައްޖަށް ދިޔުމުގެ ތަނަވަސްކަން ނެތް ވަރަށް ގިނަ މީހުން އެބަތިބި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ސަރުކާރުގެ އެފަދަ މީހުންނަށް ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭނެ ކަމަށާއި، އަމިއްލައަށް ޚަރަދު ނުކުރެވޭވަރުގެ މީހުން ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ބަހާލައިގެން ފަސް އަހަރުތެރޭ 1000 މީހުން ހައްޖަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށެވެ.

މި ދައުރުގައި ހިލޭ ހައްޖަށް ގެންދާ ފުރަތަމަ ބެޗް އަންނަ އަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ހުރިހާ ހައްޖު ކޯޓާތައް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ހޯދުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މިނިސްޓަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވީ އަމިއްލަ ގްރޫޕްތަކުން މީހުން ހައްޖަށް ގެންދަނީ ވަރަށް ބޮޑު އަގުދީގެން ކަމަށާއި އެކަން ހުއްޓުވަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހުރިހާ ހައްޖު ކޯޓާތައް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ލިބޭގޮތް ހަދަންޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ހައްޖު ކޯޓާ އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އަންނަ އަހަރު 2،000 ހައްޖު ކޯޓާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރައީސް މުއިއްޒުގެ ހުވާގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގެންނެވި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ވަފުދާ ވެސް އެކަމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، ކޯޓާ އިތުރުވާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހައްޖު ކޯޕްރޭޝަނުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި ހައްޖުގެ ވެއިޓިން ލިސްޓް ވަރަށް ދިގެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 6000ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކިއުގައި އެބަތިބި ކަމަށާއި، މިހާރު ދަނީ 2030 ވަނަ އަހަރަށް ނަން ނޯޓުކުރަމުންނެވެ.

ސައޫދީ ސަރުކާރުން ކޯޓާ އިތުރުކޮށްދެނީ ވެސް އެ ގައުމެއްގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންގެ އާބާދީއަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރު މަދުން ކޯޓާ ލިބުނުނަމަވެސް އާއްމު ގޮތެއްގައި ކޯޓާ ދޭ މިންވަރަށް 2023 އަހަރު 1000 ކޯޓާ ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް