ކ. މާލެ
|
22 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 17:35
ޖޭއެސްސީ
ޖޭއެސްސީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ޖޭއެސްސީއަށް ގާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަންކުރުން
ޖޭއެސްސީއަށް ގާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަންކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 7 ޑިސެންބަރު ގައި
 
28 ނޮވެންބަރު 2023ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ފޯމް ހުށަހެޅޭނެ

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)އަށް ގާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަންކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު 2023ށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން ބުނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ 10 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އައްޔަނުކޮށްފައިވާ މެންބަރުގެ މަގާމު ހުސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ (ތ) ގެ ދަށުން، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު، 7 ޑިސެންބަރު 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރެވޭ މެންބަރުކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު، 28 ނޮވެންބަރު 2023 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 15:00 އާ ހަމައަށް ހުޅުވައިލާފައިވާ ކަމަށް ބާ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

Advertisement

ބާ ކައުންސިލުން ބުނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރެވޭ މެންބަރުކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމާއި ތަކެތި ހުށަހަޅަންވާނީ ބާ ކައުންސިލަށް ކަމަށެވެ. މި ތަކެތި ބަލައިގަންނާނީ 22 ނޮވެންބަރު 2023 ވާ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން 28 ނޮވެންބަރު 2023ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރުފަހު 15:00 އަށް ކަމަށެވެ.

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ގާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަނުކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 7 ޑިސެންބަރު 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. 

މި އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި، ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ބާ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބާ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް