ކ. މާލެ
|
17 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 18:28
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުއިއްޒު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުއިއްޒު
ފަތުރު ވެރިކަމުގައި އުޅޭފަރާތްތަކަށް ގެދޮރުވެރިކަނ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ގެދޮރުވެރިކަން ފަހިކޮށްދޭނަން: ރައީސް މުއިއްޒު
 
ރައީސް ވިދާޅުވީ އެ ދާއިރާއަށް އިސްކަންދީ ޒަމާނީ އާ ގޮތްތަށް ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރައްވާނެ ކަމަށް
 
މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ފަތުރުވެރިކަމަކީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގެ އެންމެ އުސް ތަނބު ކަމަށް
 
ކުރީގެ ސަރުކާރުން ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށް 300 ފްލެޓު ދިނުމަށް ނިންމާފައިވޭ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ގެދޮރުވެރިކަން ފަދަ ދިރިއުޅުމުގެ ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތައް ފަހިކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔަ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމުގެ ހުވާކުރެއްވުމަށް ފަހު ޤައުމާއި މުޚާތަބުކުރައްވާ ދެއްވި ތަޤުރީރުގައި ޑރ.މުއިއްޒު ވަނީ ފަތުުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މުހިންމު ކަމަށް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ފަތުރުވެރިކަމަކީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގެ އެންމެ އުސް ތަނބު ކަމަށެވެ. އަދި ދިވެހި ބިމުގެ ރަން ފަރުބަދަތަކަކީ ރީތި ހިމުން ދޮންވެލިގަނޑާއި މޫދު ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަރުދީ އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ނަފާ ލިބޭކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް ވިދާޅުވީ އެ ދާއިރާއަށް އިސްކަންދީ ޒަމާނީ އާ ގޮތްތައް ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ދާއިރާ އަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ގެދޮރުވެރިކަން ފަދަ ދިރިއުޅުމުގެ ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތައް ފަހިކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް ހާމަ އެއް ނުކުރައްވައެވެ.

Advertisement

ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކާ އާ ސަރުކާރުން ކުރާނެ ބައެއް މަސައްކަތްތަކަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް އަވަހަށް ނިންމާ ޒަމާނީ އާ ޓަރމިނަލް ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމަށް ތިޔާގިކަން އަންނާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

އާ ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަށް ޚާއްސަކޮށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާނެކަން ހާމަކުރައްވާފައި ވާއިރު ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވެސް ވަނީ އެ ދާއިރާ އަށް ޚާއްސަކޮށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައްވާފައެވެ.އެގޮތުން އޭރުގެ ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން، ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށް 300 ފްލެޓު ދިނުމަށް އޭރުގެ ސަރުކާރުން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން "ގެދޮރުވެރިޔާ" ސްކީމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ފުލެޓު ދޫކުރުމުގެ އުސޫލަށް އިސްލާޙު ވަނީ ގެނެސްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޗާގޯސް-ރާއްޖެ ކަނޑުގެ މައްސަލައަކީ އިސްތިއުނާފުނުކުރެވޭނެ މައްސަލައެއްކަން ސަރުކާރުން އިއުތިރާފުވެ ހެދީ ދޮގުކަން ހާމަވެއްޖެ - ޖީހާން
ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަން ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޕީއެންސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުން ނައިބު ވަޒީރުކަން ދެއްވައިފި
އިންވެސްޓަރ ފައިނޭންސްގެ އުސޫލުން ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަނީ
ރޯދައިގެ ފަހުން އިންތިހާބު ބާއްވާ އިސްލާހު ތަސްދީގުނުކުރާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރައީސް ދެއްވައިފި
މުރައިދޫގެ ތަރައްގީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސާއި ހިއްސާކުރައްވައިފި
ޗައިނާއެކު އަޑި ނޭގޭ ޑީލެއް؟ މަނަވަރު އައިސް ނަގާނެ މައުލޫމާތެއް ނަގައިފި
ވަށަފަރުން އެދުނީ މިނިސްޓްރީތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަމަށް އިޖާބަދިނުމަށް
ރައީސް އަތޮޅު ތެރެއަށް ކުރައްވަނީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް، އެކަމަކު ކުރައްވަނީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނު!