ކ. މާލެ
|
17 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 07:03
އައްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދަށް އިސްރާއީލްގެ ހަނގުރާމަވެރިން ވަނުން
އައްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދަށް އިސްރާއީލްގެ ހަނގުރާމަވެރިން ވަނުން
ރޮއިޓާސް
އައްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލަށް ހަމަލާދިނުން
އައްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލުގައި ހަމާސްގެ ކޮމާންޑް ސެންޓަރެއް ހުރިކަން ސާބިތުކޮށްނުދެވޭ: އެނަލިސްޓް
 
އައްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލްގައި ހަމާސްގެ ކޮމާންޑް ސެންޓަރެއްހުރިކަމަށް ބުނެ އިސްރާއީލުން ހެދި ދޮގުތައް ވަނީ ފަޅާއަރާފައި

ޣައްޒާގެ އައްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލުގެ ދަށުގައި ހަމާސްގެ ކޮމާންޑް ސެންޓަރެއް ހުރިކަމަށް ބުނެ އެ ހޮސްޕިޓަލް ޙިޞޯރު ކުރުމަށް އިސްރާއީލުން ކުރަމުންދިޔަ ތުހުމަތުތައް ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނުވާ ކަމަށް އެނަލިސްޓަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. 

މެދުއިރުމަތީގެ ކައުންސިލް އޮން ގްލޯބަލް އެފެއާޒްގެ މާހިރެއް ކަމަށްވާ އުމަރު ރަހްމާން އަލްޖަޒީރާއަށް ވިދާޅުވީ ހަމާސްގެ ބޮޑު މަރުކަޒެއް އައްޝިފާގެ އަޑީގައި ފޮރުވިފައިވާ ކަމަށް އިސްރާއީލުން ހަފުތާތަކެއް ވަންދެން ބުނަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެކަމަށް ބާރުލިބޭ އެއްވެސް ހެތްކެއް ދެއްކިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބައެއް ރައިފަލްތަކާއި ޖެކެޓް ފަދަ އިސްރާއީލުން ދައްކާފައިވާ މަދު ހެކިތައް އާދައިގެ އޮބްޒާވަރުންނަށް ވެސް ފެންނަނީ އެއީ އިސްރާއީލުން އުފައްދާފައިވަ ހެކިތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ރަހްމާން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އިސްރާއީލްގެ ހަނގުރާމަވެރިން އެތަނަށް ވަދެ އެތަން ހިފި އިރު އިސްރާއީލުން ތުހުމަތު ކުރި ފަދައިން ހަމާސްގެ އަސްކަރީ ވިންގްގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ކައިރީގައިވެސް ހިންގަމުންދާކަން މިކަމުން ސާބިތުނުވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އިސްރާއީލުން މިފަދަ ސައްހަ ނޫން ތުހުމަތުތައް ބޭނުންކުރަނީ މަދަނީ ތަންތަނަށް ބޮން އެޅުމުގެ ބަހަނާގައި ކަމަށާއި އެއީ ކަނޑައެޅިގެން ހަނގުރާމަތަކާ ގުޅޭ ބައިނަލް އަޤުވާމީ ޤާނޫނުތަކާ ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ރަހްމާން ވިދާޅުވީ ހަނގުރާމަވެރިން ތިބުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ނަމަވެސް ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނުތަކުގައި އާންމުންނަށް ނުވަތަ މަދަނީ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކަށް ހަމަލާދިނުން މަނާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ނިންމަވާފައި ވަނީ ޣައްޒާގެ އާންމުން މެރުމަށާއި އުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ހަލާކުކޮށްލުމުގައި އައްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލް ހިފުމަށް އިސްރާއީލުން ކުރި ވިޔާނުދާ ދޮގު ތުހުމަތު ތައް ސާބިތުނުވާ ކަމަށެވެ.

ޣައްޒާގެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީތަކަށް ދިން ހަމަލާތަކަކީ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތަކެއް ކަމުގައިވާތީ އެކަން ބެލުމަށް މިނިވަން ތަހުގީގެއް ހިންގުމަށް ރަހްމާން ވަނީ ބައިނަލް އަޤުވާމީ މުޖުތަމައުއަށް ގޮވާލައްވާފަ އެވެ.

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް 11،400 އަށްވުރެ ގިނަމީހުން ޝަހީދުވެފައިވާއިރު، އޭގެތެރޭގައި ގިނައީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް