ކ. މާލެ
|
15 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 20:44
ނައިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް
ނައިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް
ރައީސް އޮފީސް
ހިލާލީގެއިން ބަދަލު ވެވަޑައިގަތުން
ނައިބުރައީސް ހިލާލީ ގެއިން ބަދަލުވެ ވަޑައިގެންފި
 
ނައިބުރައީސް ހިލާލީގެއިން ބަދަލުވެވަޑައިގެންނެވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު

ނައިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހިލާލީގެއިން ބަދަލު ވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ނައިބުރައީސް ހިލާލީގެއިން ބަދަލުވެވަޑައިގެންނެވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް އަދި އެބޭފުޅާގެ އާއިލާ ދިރިއުޅުއްވުން ހިލާލީ ގެއަށް ބަދަލުކުރެއްވީ ހިލާލީގެ ވަަރަށް ބޮޑަށް މަރާމާތު ކުރެއްވުމަށްފަހު 7 ޖެނުއަރީ 2019 ގައެވެ.

Advertisement

ނައިބުރައީސް ހިލާލީގެއިން ބަދަލުވެ ވަޑައިގެންފައިވާއިރު ރައީސް ޞާލިޙުގެ ދެކަނބަލުން ވެސް ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު، މުލިއާގެއިން މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ބަދަލުވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި، ޔާމީން އަދި އޭގެ ފަހުން އެމަނިކުފާނުގެ ފުރަތަމަ ނައިބު ރައީސް ދިރިއުޅުއްވީ ވެސް ހިލާލީ ގޭގައެވެ. ރައީސް ޔާމީން މުލިއާގެ ބޭނުންފުޅު ކުރެއްވީ، އެމަނިކުފާނުގެ ސިޔާސީ ބޭނުންފުޅު ތަކަށާއި، އަދި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވުމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އުންމީދަކީ މި ފެށޭ އައު ދައުރަކީ ދިވެހި އުންމަތަށް ތަރައްޤީ އާއި ކުރިއެރުން ގެނެސްދޭނެ ދައުރަކަށްވުން: ނާއިބުރައީސް
އިބޫ-ފައިސަލް: ބިރުވެރިކަމާއި ނަމާންކަމުގެ ތެރެއިން ޤައުމު ހަމަ މަގަށް އެޅުވި ޒަޢާމަތު!
ނައިބު ރައީސް، ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މިއަދު މުޖްތަަމައުގެ ތެރެއިން އަޅާލާ - ނާއިބްރައީސް
ކޮންމެ މަޤާމެއްގައި ހުރެގެންވެސް ޤައުމީ ޚިދުމަތް ކުރެވޭނެ: ނައިބު ރައީސް
މި ނިމިގެންދާ 5 އަހަރުތެރޭގައި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިވި، އެހެން ނަމަވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްވެސް ކުރެވުނު - ނާއިބު ރައީސް
ދުނިޔެ ބަދަލުވަމުންދާ ގޮތް ދަސްކޮށް ނަފްސު ކުރިއެރުވުމަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ - ނައިބު ރައީސް
ނާއިބު ރައީސް ބޭނުންފުޅުވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ ނަން ސަމަރުބްލޫ އިބްރާހީމް މަނިކަށް ހާއްސަކުރައްވަން