ކ. މާލެ
|
17 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 14:58
މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ އެސެމްބްލީގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ އެސެމްބްލީގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު
އުންމީދަކީ މި ފެށޭ އައު ދައުރަކީ ދިވެހި އުންމަތަށް ތަރައްޤީ އާއި ކުރިއެރުން ގެނެސްދޭނެ ދައުރަކަށްވުން: ނާއިބުރައީސް
 
އެންމެ ބޮޑަށް ބެއްލެވީ ގާނޫނު އަސާސީން މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތައް އެންމެ ފުރިހަމަކަންމަތީ، ތެދުވެރިކަމާ އެކު އަދާކޮށްދެއްވުމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވި

ހުކުރު ދުވަހު ފެށޭ އައު ދައުރަކީ ދިވެހީންގެ ފުރިހަމަ ތާއީދުން ގެނައި ވެރިކަމެއް ކަމަށާއި، އެ ދައުރަކީ ދިވެހި އުންމަތަށް ތަރައްޤީ އާއި ކުރިއެރުން ގެނެސްދޭނެ ދައުރަކަށް ވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ނާއިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ނާއިބުރައީސްކަމުގެ މަޤާމުގެ ވަދާޢީ މެސެޖެއް ރައްޔިތުންނަށް ފޮނުއްވަމުން ނާއިބުރައީސް ނެރުއްވި ވީޑިޔޯ މެސެޖެއްގައި ވިދާޅުވީ ނިމިގެން މިދާ ދައުރުގައި ޤައުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވީތީ މާތް ﷲ އަށް ޙަމްދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި، އެ މަޤާމުގައި ދެމިހުންނެވި އިރުގައި، ރައީސް އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު އެމަނިކުފާނަށް ކުރެއްވި އިތުބާރަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެމަނިކުފާނަށް ލިބުނު އެހީތެރިކަމަށް ވެސް ޝުކުރު އަދާކުރައްވަމުން ނާއިބުރައީސް ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ނާއިބުރައީސް ކަމުގައި ހުންނަވައިގެން، އެންމެ ބޮޑަށް ބެއްލެވީ ގާނޫނު އަސާސީން މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތައް އެންމެ ފުރިހަމަކަންމަތީ، ތެދުވެރިކަމާ އެކު އަދާކޮށްދެއްވުމަށް ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ އަމާޒަކަށް ހެދީ، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި، ދިވެހި ދައުލަތަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަފާތެރިވެ، އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ތަފާތު ނުކޮށް، އިޚުލާސްތެރިކަމާ އެކު ޚިދުމަތް ދިނުމަށް
ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު

ނާއިބުރައީސް ވިދާޅުވީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ނިންމުމާއެކު ހުކުރު ދުވަހު ފެށިގެން މިދާ ސަރުކާރަކީ ރާއްޖެއަށް ކުރިއެރުމާ ތަރައްޤީ ގެނެސްދޭނެ ދައުރަކަށް ވާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ނިންމުމާއެކު ދިވެހި ގައުމު މިއަދު އަނެއްކާ ވެސް އަލިވިލިގެން މި ދަނީ ރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ ތާރީޚުން މުޅިން އައު ދައުރަކަށް. މިއަދު މި ފެށޭ ރިޔާސީ އައު ދައުރަކީ ދިވެހި އުންމަތަށް ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ތަރައްޤީ އާއި ކުރިއެރުން ގެނެސްދޭނެ ދައުރަކަށް ވާނޭ ކަމުގައި އަޅުގަނޑު އުންމީދު ކުރަން
ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު

ނާއިބުރައީސްގެ މި މެސެޖު ނިންމަވާލެއްވީ ހުކުރު ދުވަހު ހުވާކުރައްވާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އަދި ނާއިބުރައީސް ހުސެއިން މުހައްމަދު ލަތީފުގެ އިތުރުން، މި ފަށާ ދައުރުގެ މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެ، ދިވެހި ގައުމަށް މިނިވަންކަން އަބަދު ވެސް ދެމެހެއްޓުމަށް އެދި ދުއާ ކުރައްވަމުންނެވެ.

ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ވަދާއީ މެސެޖެއް ދެއްވާފައިވާއިރު، އެމަނިކުފާނަކީ ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީގެ ހަޔާތުގައި ދައުރު ފުރިހަމަކުރެއްވި ހަމައެކަނި ނާއިބު ރައީސެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދިން ދުވަހު މަޖިލިސް ކައިރިއަށް ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއެކު ގޭންގުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންވެސް އެއްވި - ޕޮލިސް
ޗާގޯސް-ރާއްޖެ ކަނޑުގެ މައްސަލައަކީ އިސްތިއުނާފުނުކުރެވޭނެ މައްސަލައެއްކަން ސަރުކާރުން އިއުތިރާފުވެ ހެދީ ދޮގުކަން ހާމަވެއްޖެ - ޖީހާން
އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގައި ނެތް ނަމަ، ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފްލެޓްތައް ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަހައި ނިންމާލާނެ: ރޮޒައިނާ
މަހުން ނަގާ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރަން މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ، ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާނެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ނުކުރޭ - ރައީސް ޞާލިހް
ޕާޓީއަށް ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ދަތި ދަނޑިވަޅެއްގައި ކުރިއަށް ނުކުމެ، ތަރުތީބުކޮށްލުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނަން - ރައީސް ޞާލިޙު
'މިސްރާބު ހަމަ މަގަށް' ކެމްޕޭން ލޯންޗިންގ ޖަލްސާ މިރޭ
ހަޤީޤަތުގައި ވެސް މިސްރާބު ގޯސް، ހަމަ މަގަށް އަޅުވަން ޖެހޭ!
އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި އޮތަސް އަދި އިދިކޮޅުގަ އޮތަސް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބެންވާނީ އެމްޑީޕީއަށް: ޝާހިދު