ކ. މާލެ
|
5 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 18:50
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އިފްހާމް ހުސައިންގެ ކެމްޕޭނުގައި ކުރީގެ ނައިބުރައީސް ފައިސަލް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އިފްހާމް ހުސައިންގެ ކެމްޕޭނުގައި ކުރީގެ ނައިބުރައީސް ފައިސަލް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ
އެމްޑީޕީ
މަޖިލިސް އިންތިހާބު
ކުރީ ސަރުކާރުގައި ކަށަވަރުވި ބޯހިޔާވަހިކަމާއިމެދު ރައްޔިތުން މިހާރު ތިބީ އުއްމީދުގެއްލިފައި - ފައިސަލް
 
މަޖިލިސް އިންތިހާބަކީ ރަނގަޅު މިސްރާބަށް އަދި ހަމަމަގަށް ކަންކަން ގެންދިއުމަށްޓަކައި ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ފުރުސަތަކަށް ވެގެންދާނެ
 
ގެދޮރުވެރިކަން ކަށަވަރުވާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައްޔިތުން ތިބީ ގެއްލިފައި

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެމްޕޭނަށް ގޭގެޔަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުން ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފެންނަނީ މާޔޫސްކަން ކަމަށާއި، ކުރީ ސަރުކާރުން ކަށަވަރުކޮށްދިން ބޯހިޔާވަހިކަމާއި މެދު ރައްޔިތުން މިހާރު ތިބީ އުއްމީދު ގެއްލިފައި ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް އިފްހާމަ ހުސައިންގެ ކެމްޕޭނުގައި ދޮރުން ދޮރަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު، ރާއްޖެއެމްވީއާއި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނައިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކާއި ބައްދަލުވާ ކަމަށާއި، ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މާޔޫސްކަން ކަމަށެވެ. ނައިބްރައީސް ފައިސަލް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވި ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އެންމެ ބޮޑެތި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ގެދޮރު ލިބޭނެ ގޮތް ހެއްދެވި ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މިއަދު ފެނިގެންދަނީ އެފަދަ މުހިންމު ކަމެއް ކުރީ ސަރުކާރުންކޮށްފައި އޮތް އިރުވެސް މިއަދު އެ ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ނެތްތަން ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ހިތްހަމަ ނުޖެހުމާއި ޝަކުވާތައް މިއަދުވެސް އަޑު އިވެމުންދާ ކަމަށެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި މެންބަރުން އިންތިހާބު ކުރުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަން އެބަޖެހޭ. ފާރަވެރިވެވޭނެ މަޖިލީހަކަށް މަޖިލިސް ހަދަން އެބަޖެހޭ. އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނަށް މެޖޯރިޓީ ލިބުމަކީ މިއަދު ގައުމުގައި ހިނގާ އެކިއެކި ކަންތައްތަކަށް، އެކަންކަން ޔަގީންކޮށް، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާނެ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރުމަށްޓަކައި، ރަނގަޅު މިސްރާބަށް އަދި ހަމަމަގަށް ކަންކަން ގެންދިއުމަށްޓަކައި ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ފުރުސަތަކަށް ވެގެންދާނެ.
ކުރީގެ ނައިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް

ނައިބުރައީސް ފައިސަލް ވިދާޅުވީ މިއަދުވެސް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އަޑު އިވެމުންދަނީ ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކާއި ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ފެންނަމުންދާ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށާއި، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެދެނީ އެމްޑީޕީން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓަށް ވޯޓު ދެއްވުން ކަމަށެވެ.

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާއަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވަނީ އިފްހާމް ހުސައިނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް