ކ. މާލެ
|
13 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 08:01
ޣައްޒާގެ އައްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލަށް އިސްރާއީލްގެ ހަނގުރާމަވެރިން ދަނީ ހަމަލާދެމުން
ޣައްޒާގެ އައްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލަށް އިސްރާއީލްގެ ހަނގުރާމަވެރިން ދަނީ ހަމަލާދެމުން
ރޮއިޓާސް
އައްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލްގެ 3 ނަރުހުން މަރުވުން
އިސްރާއީލް ހަނގުރާމަވެރިންގެ ހަމަލާތަކުގައި އައްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލުގެ 3 ނަރުހަކު މަރުވެއްޖެ
 
އައްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ހާލަތު މިހާބޮޑަށް ގޯސްވީ އިއްޔެއާއި އިހަށްދުވަހު ދިން ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކުގައި

ޣައްޒާގެ މެދުތެރޭގައި ހުންނަ އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލް، އައްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލަށް އިސްރާއީލްގެ ޓެރަރިސްޓް ހަނގުރާމަވެރިން އިއްޔެއާއި އިހަށްދުވަހު ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެ ހޮސްޕިޓަލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ތިން ނަރުހަކު މިހާތަނަށް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އދ.އިން ބުނެފިއެވެ. އަދި އެ 3 ނަރުހުންގެ އިތުރުން ދުވަސް ނުފުރާ އުފަންވާ ކުދިންހިމެނޭ ގޮތަށް 12 މީހަކު ވެސް އެ ފެސިލިޓީގައި މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އދ.އިން ބުނެއެވެ.

އދ.އިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ތަފާސްހިސާބުގައި، ޣައްޒާގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކާ ހަވާލާދީ ބުނެފައި ވަނީ އިސްރާއީލުން ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި އެ ހޮސްޕިޓަލުން ކަރަންޓު ކެނޑުމުގެ ސަބަބުން ނަރުހުންނާއި ބަލި މީހުން މަރުވި ކަމަށެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ބްލޮކްޑައުން އާއި ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޖަނަރޭޓަރުތަކުން ތެޔޮ ހުސްވެފައިވާއިރު، އައްޝިފާގެ އައިސީޔޫތަކާއި އޮޕަރޭޝަން ރޫމްތަކުގައި މުހިންމު އާލާތްތައް އޮޕަރޭޓްކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓެއް ނެތެވެ.  

ނިއޯނޭޓަލް އައިސީޔޫގައި ވެސް ދުވަސް ނުފުރާ ވިހޭ ދެ ތުއްތު ކުއްޖަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ރިޕޯޓް ކުރެ އެވެ.

ޙާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައިވާ އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ތިބި ބަލިމީހުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ފަދައެއްވެސް ނެތެވެ. އެފަދަ ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާއިރު، ދުވަސް ނުފުރާ ވިހޭ އިތުރު ތުއްތު ކުއްޖަކު ވެސް އުފަންވިތާ ތިން ވަނަ ދުވަހު ވަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލްގައި މަރުވެފައެވެ. އަދި އިތުރު ނުވަ މީހަކު ވެސް މި ހަފްތާތެރޭގައި މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ.

ކަރަންޓު ނެތުމުގެ ސަބަބުން ޣައްޒާ ސިޓީގެ އައްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލުގައި ތިބި އެތައް ސަތޭކަ ބަލި މީހުންނަށް ނުރައްކާވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާއަތްތަކުން ވަނީ ދީފަ އެވެ.

ޖަނަރޭޓަރުތަކަށް އަޅާނޭ ތެޔޮ ނުލިބި އިމަޖެންސީ ސާޖަރީ ފަދަ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ވެސް އައްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލްގައި ވަނީ ހުއްޓިފަ އެވެ.

ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުން ގޮވާލާފައިވާއިރު، އދ. އާއި ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ ޖަމާއަތްތަކުން ވަނީ ޣައްޒާގެ ހޮސްޕިޓަލްތައް އޮތީ އެކީއެކަށް ހުއްޓުމަކަށް އައުމުގެ މަގުމަތީގައި ކަމަށްބުނެ އިންޒާރު ދީފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި