ކ. މާލެ
|
12 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 19:59
މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް
މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް
މަޖިލީހުގެ މަސްރަހު
މަޖިލިސް ހައިޖެކްކުރުން - ގަދަބާރު ދައްކައިގެން މަޖިލީސް ހިންގުމަކީ މޮޅުކަމެއް ނޫން!
އުސޫލާ ޚިލާފަށް އެތައް ކަމެއް ދަނީ ކުރަމުން
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކުރިއަކަށްނުގެންދޭ
ދެބެއިންވެގެން އެތައް ރައްޔިތުންނެއް ތަމްސީލްކުރުމުގެ ހައްގު ވަނީ ނިގުޅައިގަންނަވާފައި

ޑިމޮކްރަސީގެ ފޮނިމީރުކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކަވައިގެން، އެ ޓެގު އަޅުއްވައިގެން ސިޔާސީ މައިދާނުގައި މަޝްހޫރުވި ބޭބޭފުޅުން، މިއަދު އެ ބޭފުޅުންގެ މަގާމާއި ޖާހަތު ގެއްލިދާނެތީ އުޅުއްވާ ގޮތް ނިކަން ދެކިބަލާށެވެ. ސާފުކޮށް ލިޔެފައިވާ ގާނޫނު އަސާސީއާއި، މަޖިލީހުގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ ބޭރުން، ހިތްޕުޅާވާ ގޮތަކަށް މަޖިލިސް ހިންގަވަނީއެވެ.

49 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއެކު، ބޭބޭފުޅު އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން، ކޮންމެ ގޮތެއް ހައްދަވައިގެންވެސް މަގާމު ދިފާއުކުރެއްވުމުގެ ރޫހު މި ދެ ބޭފުޅުން މި ދަނީ ގެންގުޅުއްވަމުންނެވެ. އުސޫލަކަށް، ގާނޫނަކަށް، ގަވާއިދަކަށް ބެއްލެވުމެއް ނެތެވެ.

ފުރަތަމަ ދެއްކެވީ ގާނޫނު އަސާސީގެ ވާހަކައެވެ. ދެން ދެއްކެވީ ގަވާއިދުގެ ވާހަކައެވެ. މިއަދު ދެއްކެވީ ދީބާޖާއާއި ގަރާރުގެ ސިފަ ނެތްކަމުގެ ވާހަކައެވެ. ހަގީގަތަކީ، ނެތީ ޑިމޮކްރަސީގެ ސިފަފުޅެވެ. ގޮތް ދޫކުރެއްވުމުގެ ސިފަފުޅެވެ. ހުރީ "ޚުދުމުހުތާރު"ކަމާއި ގަދަބާރުން ކަންކަން ކުރެއްވުމުގެ ސިފަފުޅެވެ. ހައެއްކަ ބޭފުޅުންވެގެން މުޅި މަޖިލިސް ހިސޯރުކުރައްވައި ނިންމައިފިއެވެ.

ގަދަބާރާއި ނުފޫޒު ދައްކަވައިގެން މަޖިލިސް ހިންގުމަކީ މޮޅު ކަމެއްކަމަށް ހީފުޅުވާނަމަ އެއީ ކުށްހީފުޅެކެވެ. މަޖިލީހުގެ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަކީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދިއުމާމެދު ދިން ސާފު ލަފަޔަކަށްފަހު އެޖެންޑާކުރި ޖަލްސާއެކެވެ. ނަމަވެސް ޖަލްސާ ފެށުމާއެކު ފެށީ، އެކްތާ ކަޕޫރުގެ ޑްރާމާއަކުންވެސް ނުފެންނަހާ މޮޅު ރޭވުންތަކެކެވެ.

މޫނުފުޅުން ދައްކަވަން މަސައްކަތްކުރެއްވީ މާ ރިވެތި ޑިމޮކްރަސީގެ އުސޫލެއް މި ބޭފުޅުން ގެންގުޅުއްވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކަން އޮތީ ދިމާ އިދިކޮޅަށެވެ. ދެބެއިން އިސްވެ ތިއްބަވައިގެން، އަރިހުގައި ތިއްބެވި، ގާނޫނީގޮތުން ފުންނާބު އުސް ބޭބޭފުޅުންގެ ގަދަރުފުޅު ވެއްޔާ މޮޑެލައްވައިފިއެވެ. އުމުރުދުވަހު އަބުރުވެރިކަމާއެކު ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުގެ ބަދަލުގައި، މިއަދު މި ދެބޭފުޅުންގެ ހިމާޔަތުގައި ނުކުމެވަޑައިގެން، އެ ބޭފުޅުންނަށް ޖެހިފައި ވަނީ ދެ ބޭފުޅަކު ހިމާޔަތްކުރައްވާށެވެ. ގާނޫނު އަސާސީއާއި މަޖިލީހުގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ ރޫހާ ޚިލާފަށް، ހިތްޕުޅާވާ ގޮތަކަށް ގާނޫނުތައް މާނަކުރައްވަނީއެވެ. ހިތްޕުޅާވާ ގޮތަކަށް މަޖިލިސް ގެންދެވުމުގައި ނިވާފަތްގަނޑަކަށް ބޭނުންކުރައްވަނީ މި މެމްބަރުންނެވެ.

މަޖިލީހުގައި މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވުމަށް އެންމެ ފަހުން ދެއްކެވި ހުއްޖަތަކީވެސް ތާކުންތާކުޖެހޭ ހުއްޖަތެއް ނޫނެވެ. ސަބަބަކީ ގާނޫނު އަސާސީގައި ބުނާ ގަރާރުގެ ހާލަތާ، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވަކިވަކި މެމްބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ގަރާރާ ތަފާތުވުމެވެ. ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ގަރާރުތަކަކަކީ މަޖިލީހުން އެކަމުގައި ނިންމާ ގޮތް ކަނޑައަޅާ ގަރާރުތަކެކެވެ. އެ ގަރާރުތަކަށް އަމަލުކުރަނީ ބިލާމެދު އަމަލުކުރާ އުސޫލުންނެވެ. އެކަން ދެނެތިއްބަވައިމެ، އުޒުރުތައް ދައްކަވައިގެން މަޖިލީހުގައި ކުޅިވަރުކުޅުއްވަން މި ބޭފުޅުން ފަސްޖެހިވަޑައެއްނުގަތެވެ.

އަދި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލައްވަން، ކުރިންވެސް ގަރާރުގެ ސިފަ ނެތުމުން ގަރާރުތައް ބޭރުކޮށްލެއްވިކަަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް ހަގީގަތަކީ އެޔެއްނޫނެވެ. ކުރިންވެސް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް މަޖިލީހަށް ބަލައިގަންނައިރު، އިދާރީގޮތުން ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ އެކަން މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން އަންގައެވެ. އެ ވިދާޅުވާ ގަރާރުތައްވެސް އިދާރީގޮތުން ފުރިހަމަ ނުވުމުން، ބޭރުކޮށްލީ އިދާރާއިންނެވެ. ތަޅުމަކުން ނޫނެވެ. ރިޔާސަތުންނެއްވެސް ނޫނެވެ.

މުޅި މަޖިލީހުގެ ނިޒާމް ކިލަނބުކޮށްލައްވައިފިއެވެ. ރިޔާސަތުން ބޭނުންފުޅުނުވާ ކަމެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަވަން ފުރުސަތު ނުދެއްވަން ތިއްބަވާއިރު، މިއަދު އެ ތިއްބެވީ އެތައް މެމްބަރުންނެއްގެ އިމްތިޔާޒްތައް ނަންގަވާލައްވާފައެވެ. ދެބޭފުޅުން ވެގެން، އެތައް ރައްޔިތުންނެއް ތަމްސީލްކުރެއްވުމުގެ ހައްގު ނިގުޅައިގަންނަވައިފިއެވެ. މަޖިލީހަކީ ޖޯކަކަށް ހައްދަވައިފިއެވެ.

މަޖިލިސް ހިނގަންވާނީ އުސޫލުތަކުގެ މަތިންނެވެ. ދެބެއިން އެކަކު އަނެކަކު ހިމާޔަތްކުރާ ބީދައިންނެއް ނޫނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް