ކ. މާލެ
|
12 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 15:09
ހައި ކޯޓު
ހައި ކޯޓު
ރާއްޖެއެމްވީ
ކޯޓުތަކުގެ ޝަރީއަތްތައް
ޝަރީޢަތްތަކުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް މަޙްޟަރުކުރާ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭ އުސޫލަށް އިސްލާޙުތަކެއް
 
އިޤްރާރާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޤާނޫނީގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ
 
ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ އިޤުރާރާބެހޭ ބައި އިތުރަށް ތަފްސީލުކޮށްފައިވޭ

ކޯޓުތަކުގެ ޝަރީޢަތްތަކުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް މަޙްޟަރުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފުތަރާ ގުޅޭ އުސޫލަށް އިސްލާޙުތަކެއް ގެނެސްފިއެވެ.

މި އުސޫލަކ،ީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ހިންގާ ޝަރީޢަތްތަކުގެ ރިކޯޑިންގ އަޑު އަހައިގެން އެ ވާހަކަތައް މަޙްޟަރުކުރުމަށް (ލިޔެދިނުމަށް) ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް، އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން "ޝަރީޢަތްތަކުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް މަޙްޟަރުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފުތަރު" ގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްތަކުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް މަޙްޟަރުކުރުމުގައ،ި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ.

މި އުސޫލަށް ގެނައި އިސްލާޙުގައި ވަނީ ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ އިޤުރާރާބެހޭ ބައި އިތުރަށް ތަފްސީލުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން އެކަން އަންގަންވާނެއެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އަދި ކޯޓުތަކުގެ ޝަރީޢަތްތަކުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް މަޙްޟަރުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނ،ީ މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު 4 ގައިވާ އިޤުރާރުގައި ސޮއިކުރުމުންކަމަށްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement

އޭގެ އިތުރުން، ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތަކުން ޝަރީޢަތްތަކުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް މަޙްޟަރުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީވާ މީހުންގެ އިޤްރާރާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޤާނޫނީގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޑިޕާޓްމަންޓު އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ލިބިގެންވާކަމަށްވެސް އުސޫލަށް ގެނައި އިސްލާޙުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާވެސް އިތުރަށް ތަފްސީލުކޮށްފައިވާއިރު، ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ނޫން އެހެން އެއްވެސް ލިޔުމެއް ބަލައި ނެހެދުމާއި، އެފަދަ އެއްވެސް ލިޔުމަކަށް އެކްސެސް ނުވުމާއި، މޮޑިފައި ނުކުރުމާއި، ޑިލީޓް ނުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ބަޔާންތަކުގެ ފެންވަރު އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ދަށްކަމަށް ފާހަގަކޮށް ތަފުސީލާއެކު ކޯޓުތަކުން ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިޔުމުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން، އެކަން ބެލުމަށްފަހު ބަޔާންތަކުގެ ފެންވަރު އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ދަށްކަމަށް ފެންނަ ނަމަ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން އެ ފަރާތެއް ވަކިކުރެވިދާނެކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް