ކ. މާލެ
|
10 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 09:38
ނާއިބްރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް
ނާއިބްރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް
ރައީސް އޮފީސް
ކެރއަރ ސޮސައިޓީ
އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މިއަދު މުޖްތަަމައުގެ ތެރެއިން އަޅާލާ - ނާއިބްރައީސް
 
މިއީ ހަމައެކަނި ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން
 
މި 5 އަހަރު ތެރޭގައި އިންކްލޫސިވް ޑިޕާޓްމަންޓް އުފެއްދިއްޖެ

އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މިއަދު މުޖްތަަމައުގެ ތެރެއިން އަޅާލާ ކަމަށް ނާއިބްރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކެއަރ ސޮސައިޓީއަށް 25 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަވީރުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ނާއިބްރައީސް ވިދާޅުވީ 25 އަހަރު ކުރިން މިކަންތައް ފެށިގެން އައި އިރު، މުޖްތަމައުތެރޭގައި މިކަންތައް ބަލައިގަތުމައި ހޭލުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރު އެއީ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެދުވަހު މި މަސައްކަތް ފެށި ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވަމުން ނާއިބްރައީސް ވިދާޅުވީ، ކެއަރ ސޮސައިޓީގެ ބޭފުޅުންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބިވަޑައިގަންނެވި ކަމަށާއި، މި ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ވެސް އެ ފުރުސަތު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ.

އަދި ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ކުރެވެނީ ވަރަށް ބައިވަރު މީހުންގެ އެއްބާރުލުމާއެކު ކަމަށާއި، އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތަކުން ކުރި މަސައްކަތްތަކާއި، ކެއަރ ސޮސައިޓީން އިންކްލޫސިވްއާ ދިމާލަށް ކުރި ދަތުރުގައި ސަރުކާރުން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިއްޖެކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ނާއިބްރައީސް ވިދާޅުވީ މި 5 އަހަރު ތެރޭގައި އިންކްލޫސިވް ޑިޕާޓްމަންޓް އުފެއްދިއްޖެ ކަމަށާއި ސްކޫލްތަކުގައި އެކަންކަން ފުޅާކޮށް ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ތެރަޕީ ދެވެން ފެށިއްޖެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ނައިބްރައީސް ވިދާޅުވީ މި މަސައްކަތަކީ މުޖުތަމައުތެރޭގައި ކުދިންނާ މެދު ކުލުނާއި ލޯބި އޮވެގެން ކުރެވޭ ކަންކަން ކަމަށާއި، މިއީ ހަމައެކަނި ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އެކުރެވިކަމާއެކު ގުޅިގެން ކުރާ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ވެސް ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، ބޭނުންވަނީ މުޖްތަމައުތެރޭގައި ބޭނުންޖެހިފައި ތިބި ފަރާތްތައް އަޅާލާ މީހުން ކަމުން، އެކަންކަން މިއަދު މުޖްތަމައުގެ ތެރެއިން ފެނިގެންދާ ކަމަށެވެ.

ނާއިބްރައީސް ވަނީ މި މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކެއަރ ސޮސައިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިން ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް