ކ. މާލެ
|
9 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 14:44
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ
މި އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓާއަށް ރަޖިސްޓާވުމުގެ ފުރުސަތު އައިޔޫއެމް އިން ހުޅުވާލައިފި
 
އައިޔޫއެމް އިން މި އަންނަ ސެމިސްޓާއަށް 57 ކޯހަކަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައި
 
ކޮންމެ ކޯހެއްވެސް ހިންގޭނީ މަދުވެގެން 15 ދަރިވަރުން އެކޯހެއްގައި ބައިވެރިވެގެން
 
މި ކޯސްތަކަށް ވަނުމަށް އެދޭފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، ފޯމާއެކު ތަކެތި ހުށަހަޅަންޖެހެނީ މި އަންނަ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން

އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓާގައި، އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) އިން ތައުލީމު ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު އެ ޔުނިވާސިޓީން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

އައިޔޫއެމް އިން މި އަންނަ ސެމިސްޓާއަށް 57 ކޯހަކަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. އެގޮތުން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކޯސްތަކުގެ ތެރޭގައި މާސްޓަސް ލެވެލްގެ 13 ކޯހަކާއި، ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް އެއް ކޯހަކާއި، ބެޗްލާސް ލެވެލްގެ 13 ކޯހަކާއި، އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ ނުވަތަ އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާގެ 2 ކޯހެއް އަދި ޑިޕްލޮމާގެ 10 ކޯހަކާއެކު ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ ޖުމްލަ 17 ކޯހެއް ހިމެނެއެވެ.

ކޮންމެ ކޯހެއްވެސް ހިންގޭނީ މަދުވެގެން 15 ދަރިވަރުން އެ ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވެގެން ކަމަށް ވާއިރު، އެ ޔުނިވާސިޓީން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުތަކުގެ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި އެޑިޔުކޭޝަން، ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ، ފައިނޭންސް، އެކައުންޓިންގ، ފިޤްހް، ލީޑާޝިޕް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ޖާނަލިޒަމް، އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް، ޤުރްއާން އަދި ލޭންގުއޭޖްގެ އެކި ކޯސްތައް ހިމެނެއެވެ.

މި ކޯސްތައް މާލޭގެ އިތުރުން، ފުވައްމުލަކު ސިޓީއާއި، ލ. ފޮނަދޫއާއި، ހދ. ހަނިމާދޫ، ޅ. ނައިފަރުގެ އިތުރުން ސ. މީދޫގައި ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ އައި.ޔޫ.އެމްގެ ލާނިންގ ސެންޓަރުގައި ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް އެ ޔުނިވާސިޓީން ބުނެ އެވެ. އަދި އެ ޔުނިވާސިޓީގެ ލާނިން ސެންޓަރުތަކުގައި ހިންގާ ޑިގްރީ ފެންވަރުގެ ހުރިހާ ކޯސްތަކަކީ ވެސް %100 (ސަތޭކަ އިންސަތަ) ޓިއުޝަން ފީ ހިލޭ ކޯސްތަކެވެ.

Advertisement

މި ކޯސްތަކަށް ވަނުމަށް އެދޭފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، ފޯމާއެކު ތަކެތި ހުށަހަޅަންޖެހެނީ މި އަންނަ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިންނެވެ. އެގޮތުން މި ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު މާލޭގައި ހުންނަ ޔުނިވާސިޓީގެ ރިސެޕްޝަނުގެ އިތުރުން، އައި.ޔޫ.އެމް ލާރނިންގ ސެންޓަރ ލ. ފޮނަދޫ (ކުރީގެ ސިރާޖުއްދީން ޕްރީސްކޫލް)، އައި.ޔޫ.އެމް ލާރނިންގ ސެންޓަރ ފުވައްމުލަކު ސިޓީން (ކުރީގެ މިސްކިތްމަގު އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ ޢިމާރާތް) އަދި އައި.ޔޫ.އެމް ލާރނިންގ ސެންޓަރ ޅ. ނައިފަރު (ކުރީގެ ނޫރާނީ ޕްރީ ސްކޫލް) އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ޔުނިވަރސިޓީގެވެބްސައިޓުންވެސް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

ލިޔެކިޔުންތަކާ އެކު މި ފޯމުތައް ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ މާލޭގައި ނަމަ އައިޔޫއެމްގެ ރިސެޕްޝަން، އަދި ލ.ފޮނަދޫ ނަމަ ލާނިންގ ސެންޓަރަށް (ލ.ފޮނަދޫ - ކުރީގެ ސިރާޖުއްދީން ޕްރީސްކޫލް) އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ނަމަ ކުރީގެ މިސްކިތްމަގު އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ ޢިމާރާތަށެވެ. އަދި އެ ޔުނިވާސިޓީގެ އީ-މެއިލް، [email protected] އަށް މެއިލް ވެސް ކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އޮންލައިންކޮށް ފޯމު ހުށަހަޅާނަމަ ވެބްސައިޓްގައިވާ އޮންލައިންޕޯޓަލްމެދުވެރިކޮށް ވެސް ފޯމު ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

އެ ފޯމާ އެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި:

  • އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ. އައިޑީ ކާޑު ވެރިފައި ކުރުމަށްޓަކައި އައިޑީކާޑުގެ އަޞްލު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. ކޮޕީ ބެލުމަށްފަހު އަޞްލު ދޫކުރެވޭނެ
  • އަތޮޅުތަކުން ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި، އަދި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަކެތި، އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، ފޮނުވި ތަކެތީގެ އަޞްލުތައް، ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާ ކޯހުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ، ލަސްވެގެން 02 ދުވަސްކުރިން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ

އެގޮތުން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި، ފުރިހަމަނުވާ ފޯމެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމަށް އެ ޔުނިވާސިޓީން ބުނެ އެވެ. އަދި ރަޖިސްޓްރޭޝަނާ ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންވާ ނަމަ، 3022120 ގެ އިތުރުން، ޔުނިވަރސިޓީގެ ހޮޓްލައިން 7923247 އަށް ގުޅުމުން ލިބޭނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް