ކ. މާލެ
|
6 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 18:15
"ޗައިނާ އެމްބެސެޑަރ ބަރސަރީ ޕްރޮގްރާމް"
"ޗައިނާ އެމްބެސެޑަރ ބަރސަރީ ޕްރޮގްރާމް"
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
"ޗައިނާ އެމްބެސެޑަރ ބަރސަރީ ޕްރޮގްރާމް"
"ޗައިނާ އެމްބެސެޑަރ ބަރސަރީ" ޕްރޮގްރާމަށް ހޮވުނު ދަރިވަރުންނަށް ބަރސަރީތައް ހަވާލުކޮށްފި
 
މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ޖުމްލަ 14 ދަރިވަރަކަށް ވަނީ ބަރސަރީ ލިބިފައި
 
މި ޕްރޮގްރާމުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފެށުނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން 6 ވަނަ ދުވަހު
 
ބަރސަރީތައް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހު، އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހޯލުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައި

"ޗައިނާ އެމްބެސެޑަރ ބަރސަރީ" ޕްރޮގްރާމަށް ހޮވުނު ދަރިވަރުންނަށް ބަރސަރީތައް ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ވަނީ، މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންނަށް މާލީގޮތުން އެހީތެރިވުމުގެ މަގުސަދުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޗައިނާ އެމްބަސީއާއި އެ ޔުނިވަރސިޓީ ގުޅިގެން "ޗައިނާ އެމްބެސެޑަރ ބާސަރީ ޕްރޮގްރާމް" ތައާރަފް ކުރެވި، މި ޕްރޮގްރާމަށް ހޮވުނު ދަރިވަރުންނަށް ބަރސަރީތައް ހަވާލުކޮށްފައި ވާކަމަށެވެ. މި ބަރސަރީތައް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހޯލުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

"ޗައިނާ އެމްބެސެޑަރ ބަރސަރީ ޕްރޮގްރާމް"ގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފެށުނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޗައިނާ އެމްބަސީއާއެކު، މި ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭ ޚާއްސަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު ކަމަށް އެ ޔުނިވަރސިޓީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޗައިނާ އެމްބަސީއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގުޅިގެން ފެށުނު މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން، ޖުމްލަ 14 ދަރިވަރަކަށް ވަނީ ބަރސަރީ ލިބިފައެވެ. އަދި މި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ޓިއުޝަން ފީގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 10،000 ދިވެހި ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ. މި ބަރސަރީތައް ދަރިވަރުންނަށް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ މި ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފުވެރި މެހެމާނު، ޗައިނާގެ ފަރާތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ހަރ އެކްސެލެންސީ ވަންގް ލީޝިންއާއި، ޚާއްސަ މެހުމާނެއްގެ ގޮތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަންއެވެ.

"ޗައިނާ އެމްބެސެޑަރ ބަރސަރީ ޕްރޮގްރާމް"އަކީ ޗައިނާގެ މުއްސަނދި ސަގާފަތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒުވާނުން އަހުލުވެރިކޮށް، ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ޖީލަށް ތައުލީމީ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދޭނެ ޕްރޮގްރާމެއްކަމަށް އެ ޔުނިވަރސިޓީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ޔުނިވަރސިޓީގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓުގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. އަދި ބަރސަރީ ލިބުނު ދަރިވަރުންނާއި އެ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުންވެސް ބައިވެރިވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް