ކ. މާލެ
|
6 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 19:30
މި އަހަރަށް ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
މި އަހަރަށް ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މަޖިލިސް
ކިޔަނީ ޑިމޮކްރަސީ އޭ! އެކަމަކު މެޖޯރިޓީއަށް އިހުތިރާމު ކުރުމެއް ނެތް!
މަޖިލީހުގައި މެޖޯރިޓީއަށް އިހުތިރާމެއް ނުކުރޭ

ކޮންމެ މީހަކުވެސް ކިޔަނީ ތިމަންނާއަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ ޚާދިމެއް ކަމަށެވެ. ކޮންމެ މީހަކުވެސް އަޑުން އަޑުނަގައި ދައްކަމުންދަނީ ޑިމޮކްރަސީގެ ވާހަކައެވެ. މެޖޯރިޓީގެ ވާހަކައެވެ. އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީއަކީ، ތިމާ ރުހޭގޮތަށް ކަންކަން ވާހިނދު އެކަނި ފެންނަ ޑިމޮކްރަސީއެކޭ ބުނުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ.

ނިކަން މިއަދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބައްލަވާށެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ މެމްބަރުން އެ ތިއްބެވީ ބިކަކޮށްލެއްވިފައެވެ. ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ އޮވެ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ބިލްތަކެއް ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވެއެވެ. މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން މަޖިލިސް ކުރިއަށްގެންދަވަން ބޭނުންފުޅުވަނީ، އަރިހުގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންކޮޅު ހުށަހަޅުއްވާ ގަރާރުތަކާއި ކުއްލި މައްސަލަތަކާ އެކުގައެވެ. މެޖޯރިޓީއަކަށް ކުޑަވެސް އިހުތިރާމެއް ނެެތެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ، މެޖޯރިޓީއާއެކު، މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމުން، މަގާމު ގެއްލިވަޑައިގެންފާނެތީ ގަަދަ ބާރުން ނޫޅުއްވާނެކަން ގައިމެވެ. އަމުދުން ދެވަނަ ފަހަރަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުންވެސް ގަދަ ދައްކަވާކަށް ނޫޅުއްވާނެތާއެވެ.

ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް މަލަމަތިން ޑިމޮކްރަސީގެ މިސާލު ދެއްކެވިއެއްކަމަކު، ކަން ކުރައްވަނީ ނިކަން ޚުދުމުތާރުކޮށެވެ. މެޖޯރިޓީ ގެއްލިވަޑައިގެން، އަމިއްލަފުޅު ޕާޓީ ދޫކުރައްވައި ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންކޮޅަކަށް، ކޮމިޓީތަކުގެ މުގައްރިރުކަން ގެއްލިވަޑައިގަތުމުން އެ އުޅުއްވި ގޮތްވެސް ދެކެފީމެވެ. މެޖޯރިޓީގެ ބާރު ގެއްލި، މައިނޯރިޓީއަށް ވެއްޓުމުން ދެން މަސައްކަތްކުރެއްވީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު މުގުރާލެއްވުމަށްފަހު ހިތުހުރިގޮތަކަށް ގަވާއިދު މާނަކުރައްވައިގެންނެވެ. ހަމަ ގައިމުގެ 8 މަސް ދުވަސް ވަންދެން، އާއްމުންގެ މަސްލަހަތެއް ނެތްގޮތަށް، ސިޔާސީ ބޭނުމަށް މަޖިލިސް އޮޔާދާން ދޫކޮށްލާފައި އޮތީ ޑިމޮކްރަސީއަށް އިހުތިރާމުކުރާ މިންވަރު ބޮޑުކަމުން ކަމަށް ބުނެވޭކަށްނެތެވެ. މެޖޯރިޓީ މެމްބަރުންގެ އިތުބާރު ނެތް ބޭފުޅަކު މެޖޯރިޓީއަށް ގޮންޖައްސަވައި، މަޖިލިސް ހިސޯރުކުރެއްވީކަމަށް މެމްބަރުން ދެކެއެވެ. މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތައް އަލުން އެކުލަވާލަން މަޖުބޫރުކުރުވީވެސް މެޖޯރިޓީ "ބޮލާލައި" ޖެއްސެވުމަށްފަހުއެވެ.

މެޖޯރިޓީ މެމްބަރުން ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދަވަން ތައްޔާރަށް ތިއްބަވަނިކޮށް، ރިޔާސަތުން އެ މެމްބަރުންގެ ޒިންމާއަށް ފަސްއަޅުއްވައި، ޖަލްސާ ނުފައްޓަވައި "ބޮޑާހާއްކަވާ" މަންޒަރުވެސް މި މަޖިލީހުން އެބަ ފެނެއެވެ. ކަން މިހެން އޮތްއިރު، މެޖޯރިޓީއަށް ތަބާވާކަމަށް ދެއްކުމުގެ ބޭނުމެއްނެެތެވެ. މަޖިލީހަށް އެކަނި ބަލައިލިޔަސް، ޑިމޮކްރަސީގެ ކަންފުޅެއްވެސް މި ބޭފުޅުންގެ ނެތްކަން ހާމަވާނެއެވެ. ބިލުތަކުގެ ބަހުސްއާއި ކޮމިޓީތައްވެސް، ބޭނުންފުޅުވާ ސިފައެއް ޖެހޭނެގޮތަށް ފުށްގަނޑެއްހެން މޮޑުއްވަމުން އެ ގެންދަވަނީ، އެބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ނަތީޖާ (އެއްގޮތުން ނުވިއްޔާ އަނެއް ގޮތުން) ނެރުއްވުމަށެވެ. ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޑިމޮކްރަސީގެ ޓެގް ޖައްސަވައިގެން ތިއްބަވައިގެން މެޖޯރިޓީ ތިޔަ ޖައްސަވަނީ ހަޖޫ ނޫންތޯއެވެ؟

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް