ކ. މާލެ
|
5 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 09:41
އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާ
އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާ
-
ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް އެމެރިކާގައި ގޮވާލުން
ބައިޑެން އިސްރާއީލަށް ދޭ ހައްދެއްނެތް ތާއީދާ ދެކޮޅަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު އެމެރިކާގެ މަގުތަކަށް
 
ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ބައިޑެން އިސްރާއީލަށް ބާރު އަޅަމުންނުދާތީ އެތައް ހާސް އެމެރިކާ ރައްޔިތުންނެއް އަންނަނީ ރުޅިވެރިކަން ފާޅުކުރަމުން

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ހަމަލާތައް ދީ އިންސާނިއްޔަތާއި ޚިލާފު އަމަލުތައް ހިންގަމުންދާއިރު އެކަމާއި ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރައްވާތީ އެމެރިކާގެ އެތައް ހާސް ބަޔަކު ވޮޝިންޓަންގެ މަގުތަކަށް ނުކުމެ އަޑުއުފުލައިފިއެވެ.

އެތައް ހާސް ބައެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލެމުންދާއިރު އަދިވެސް ބައިޑެން ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް އިސްރާއީލަށް ބާރު އަޅަމުންނުދާތީ އެތައް ހާސް އެމެރިކާ ރައްޔިތުންނެއް އަންނަނީ ރުޅިވެރިކަން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އަދި އިސްރާއީލުން އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު އެތައް ޖަރީމާއެއް ހިންގަމުންދާއިރު އެކަމަށް އެމެރިކާއިން ފަންޑުކުރާތީ އެކަމާއި ދެކޮޅަށްވެސް އަންނަނީ ވާހަކަދައްކަމުންނެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު އެމެރިކާގެ ވެރި ރަށް ވޮޝިންޓަންގެ މަގުތަކަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ނުކުމެފައިވަނީ މި ގަތުލުއާންމު ހުއްޓުވުމަށް ގޮވާލައެވެ. އެކަމުގެ ޒިންމާ އެމެރިކާގެ ރައީސް ނަންގަވަންޖެހޭނެކަމަށް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ދިޔައީ ގޮވާލަމުންނެވެ. އެމީހުން ގޮވާލަމުން ދިޔައީ "ބައިޑެން އަށް ފިލާނޯވެވޭނެ، ގަތުލުއާންމު ހިންގާކަމުގެ ކުށުގައި ދައުވާ އުފުލަން" މިހެންނެވެ.

އދ ގެ މާހިރުން އަންނަނީ ޣައްޒާގެ ހާލަތާއި މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވަމުންނެވެ.

ބައިޑެންގެ ސަރުކާރުން ގެންދަނީ ވީހާވެސް މަދުން އާންމުންގެ ފުރާނަ ގެއްލިގެންދާގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް އިސްރާއީލަށް ބާރުއަޅަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އިސްރާއީލުން ތަކުރާރުކޮށް އަމަލުކުރަމުން އަންނަނީ އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުންގެ ފުރާނަ ގެއްލޭ ގޮތަށްކަމަށްވާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުން އަންނަނީ ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ބައިޑެންގެ އެދުމަށް އެމެރިކާގެ ހައުސްއިން ވަނީ 14 ބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު އިސްރާއީލަށް ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފައެވެ.

މުޒާހަރާގެ ގިނަ ބައިވެރިން ވަނީ އިސްރާއީލަށް އެމެރިކާއިން ވެދެމުންދާ އެހީ ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް