ކ. މާލެ
|
1 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 12:04
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު
ޕީޕީއެމް
ޔާމީނުގެ ޖަލު ޙުކުމް
ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ޔާމީނު ސިޔާސީ ޙަރަކާތުގައި…
 
ކަރެކްޝަންސްއަށް އެންގުމަށްފަހު، ކޮންމެހެން ބައްދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ދެވިފައިވޭ
 
ކަރެކްޝަންސްއިން ވަނީ ކުރުން މަނާ ކަންތައްތަކެއްވެސް އިޤުރާރުގައި ހިމަނާފައި
 
ކަރެކްޝަންސްއިން ބުނީ، އެ އިދާރާއިން ޔާމީނުގެ އަމަލުތައް މޮނިޓަރ ކުރަމުންގެންދާކަމަށް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ބޭސްފަރުވާ ކުރެއްވުމަށާއި، ކަސްރަތު ކުރައްވައި އުޅުއްވުމަށް އިތުރު ލުއިތަކަކަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ އެ ފުރުސަތު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ވަނީ ދީފައެވެ.

އަދި، ކަރެކްޝަންސްއަށް އެންގުމަށްފަހު، ކޮންމެހެން ބައްދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ދެވިފައިވާނެކަމަށް އެ އިދާރާއިން ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް ކަރެކްޝަންސްއިން ވަނީ ކުރުން މަނާ ކަންތައްތަކެއް ވެސް އިޤުރާރުގައި ހިމަނާފައެވެ. އަދި ޔާމީނުގެ އަމަލުތައް މޮނިޓަރ ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، އިޤުރާރާ ޚިލާފުވާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލް ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާޙުގައިވާ ގޮތުން، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ޖަމިއްޔާތަކަށް އާންމު މެންބަރެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ނިސްބަތްވުން ފިޔަވައި، އެއިން ތަނެއްގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ހުރުމާއި، އެ ތަންތަނުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު ވެސް ޙުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި ލިބިގެން ނުވާކަމަށް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލް ޤާނޫނުގެ 62 ވަނަ މާއްދާގައި ސާފުކޮށް އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ބަންދަށް ލުއިތަކެއް ދިން ފަހުން ޔާމީން ގެންދަވަނީ ސިޔާސީ އެއްވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން، ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގަވަމުންނެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީން ސުވާލުކުރުމުން ކަރެކްޝަންސްއިން ބުނީ، އެ އިދާރާއިން ޔާމީނުގެ އަމަލުތައް މޮނިޓަރ ކުރަމުންގެންދާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޔާމީނާމެދު މިހާތަނަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވޭތޯ އަދި ޔާމީނު އެއްވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދަވަނީ ހުއްދަ ނަގައިގެންތޯ ރާއްޖެއެމްވީން ސުވާލު ކުރުމުން ކަރެކްޝަންސްއިން ސާފު ޖަވާބެއް ދީފައެއް ނުވެއެވެ. ހަމައެކަނި ބުނެފައިވަނީ އިޤުރާރާ އެއްގޮތަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އިންޒާރު ދެވިފައިވާ ކަމަށާއި، ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ އިޤުރާރު ބާތިލު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ޔާމީނަކީ ޖަލު ޙުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފަރާތަކަށްވާއިރު، ޖަލު ޙުކުމުގައި ހުންނަވައި ސިޔާސީ އެކިއެކި އެއްވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން، ސިޔާސީ ގޮތުން ބަސްދީގަތުން ދެއްވަމުން ގެންދަވާއިރު ވެސް އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކަރެކްޝަންސްއިން ފިޔަވަޅެއް ނާޅާތީ ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް ދަނީ އަމާޒުވަމުންނެވެ.

ޔާމީނު ވަނީ ޕީޕީއެމްއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޖަގަހަ ޖަލްސާގައި ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި ހިޔާ ފްލެޓް ސަރަހައްދުގައި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާއިރު، ނޮވެމްބަރު 3 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހިޔާ ސަރަހައްދުގައި ޖަލްސާއެއް ބޭއްވެވުމަށް އެމަނިކުފާނު ނިންމަވާފައިވާކަމަށް އެމަނިކުފާނަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ނޫސްތަކުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ކަރެކްޝަންސްއަށް އެންގުމަށްފަހު، ކޮންމެހެން ބައްދަލު ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭގޮތަށް ލުއިތައް ދެވިފައިވާއިރު، ޔާމީނު މިހާރު ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަވަމުން ގެންދަވަނީ ކަރެކްޝަންސްއަށް ނާންގައިކަމަށްވާ ނަމަ، އިޤުރާރާ ޚިލާފުވީކަމަށް ބަލައި ފިޔަވަޅު ވެސް އެޅެންޖެހޭނެއެވެ.

މަނީ ލޯންޑަރިންއާއި ރިޝްވަތު ގަބޫލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ، ޔާމީނަށް 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ވަނީ އިއްވާފައެވެ. އަދި 5 މިލިއަން ޑޮލަރުން ވަނީ ޖޫރިމަނާ ވެސް ކޮށްފައެވެ.

ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޔާމީންގެ ރައްދު މުއިއްޒަށް: ރައީސެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝަރީއަތް އަވަސްކުރުމަށް އެދުމަކީ ޤާނޫނީ ކުށެއްނޫން، އެކަންވެސް ކޮށްނުލެއްވި
ޔާމީނަށް ކުރި 11 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމް ބާތިލު، ނަމަވެސް ދަށު ކޯޓުން އަލުން މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭނެ
ރިޝްވަތު ޤަބޫލުކުރިކަމަށް ޔާމީނަށް ކުރި ޙުކުމްވެސް ބާތިލު، މައްސަލަ އަލުން ބަލަން ހައިކޯޓުން އަންގައިފި
ޔޫސުފް ނައީމަށް ކުރި ޙުކުމް ބާތިލް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަލުން މައްސަލަ ބަލަން އަންގައިފި
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާ ލޯންޑަރކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުވެސް ބައްސާމަށް ކުރެވޭ، އެ މައްސަލަ އޮތީ އޭސީސީގައި: ޕީޖީ އޮފީސް
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
ގއ ވިލިނގިލީގައި ތިބި ޔާމީނުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ޝުކުރު ރައީސް ޞާލިޙަށް
ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމުގެ ޖަލްސާގައި ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ، ކަރެކްޝަންސްއިން ބުނަނީ ހުއްދަދިންކަން އެނގިފައި ނެތްކަމަށް