ކ. މާލެ
|
29 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 07:55
ކުރީގެ ރައީސް މަޢުމޫން
ކުރީގެ ރައީސް މަޢުމޫން
ރާއްޖެއެމްވީ
ފަލަސްތީން - އިސްރާއީލް ހަނގުރާމަ
އަރަބި ޤައުމުތަކުން ފަލަސްޠީނަށް އެހީނުވާތީ ކުރީގެ ރައީސް މަޢުމޫން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި
 
އަސްކަރިއްޔާތަކުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާތޯ އެމަނިކުފާނު ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފައި
 
ކުށެއްނެތް އެތައް ސަތޭކަ ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ޝަހީދުވަމުންދާ ކަން ފާހަގަކުރެއްވި
 
އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ފަލަސްތީނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކަކީ ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް ލިބޭ ހިތްދަތިކަމެއް ކަމަށް

އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނަށް ދެމުންދާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާތައް ދިފާއުކުރުމުގައި އަރަބި ގައުމުތަކުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް ނާޅާތީ އާއި އަރަބި ޤައުމުތަކުން ފަލަސްތީނަށް އެހީ ނުވާތީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލްގައްޔޫމު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ.

ޓްވިޓަރގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ހިއްސާކުރެއްވި މެސެޖެއްގައި ވިދާޅުވީ ރެޔާއި ދުވާލު މެދުނުކެނޑި އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ބޮން އަޅައި ތަފާތު ޙަމަލަތައް ދެމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުށެއްނެތް އެތައް ސަތޭކަ ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ޝަހީދުވަމުންދާ ކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެހެންވީމަ އެ ވިދާޅުވާ ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢު ކޮބައިތޯ އެމަނިކުފާނު ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.

އެ މަނިކުފާނު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ފަލަސްތީނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކަކީ ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް ލިބޭ ހިތްދަތިކަމެއް ކަމަށެވެ. އިސްރާއީލުގެ އަނިޔާވެރި ހަމަލާތަކުގެ އަސަރު އެތައް ސަތޭކަބަޔަކަށް ކުރަމުންދާއިރު އަރަބި ޤައުމުތަކުން ވަރުގަދަ އިޖާބައެއް އެކަަމަށް ދެމުން ނުދާކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެންމެ ފަހުގެ ހަތިޔާރާއި ވަސީލަތްތައް ހުރި އަސްކަރިއްޔާތައް ހުރި ނަމަވެސް އަރަބި ޤައުމުތަކުން ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލަށް ޓަކައި މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ވަރުގަދަ އަސްކަރިއްޔާތަކުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާތޯ އެމަނިކުފާނު ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒުއާ، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ދިގު 30 އަހަރު ދިވެހި ޤައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާއީ ގޮތުން ތަފާތު ކުރިއެރުންތަކާއި ތަރައްޤީ ޙާސިލުކުރެވުނު: ރައީސް މައުމޫން
ނޮވެމްބަރު 3ގެ އުދުވާނީ ހަމަލާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީހުގަައި ވެސް ކުރިމަތިވި އެންމެ ބިރުވެރި ދުވަސް - ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން
އެންމެންވެސް ސައެންޓިފިކް ޙަޤީޤަތްތައް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ މައުމޫންގެ ނުސީދާ ރައްދެއް އިންތިޚާބީ ރައީސަށް
ރައީސް ސާލިހަށް، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ތައުރީފް
އެމްޓީސީސީއިން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންއާ ދެކޮޅަށް ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައެއްނުގަތް
ސިވިލް ކޯޓުގެ އަމުރާއެކު ޕާޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެމްއާރުއެމުން ގޮވާލައިފި
5000 ފޯމެއް ހުށަނާޅާ، އެމްއާރުއެމް އުވާލި މައްސަލައާއި މެދު ޗެލެންޖު ކުރައްވަން ބޭނުންނަމަ އެކަން ކުރައްވާ - ހަބީބު