ކ. މާލެ
|
28 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 12:55
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު، ޔާސިރު އަބްދުއްލަތީފް
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު، ޔާސިރު އަބްދުއްލަތީފް
ރާއްޖެއެމްވީ
ޓްރާންސިޝަން މަރުހަލާ
ޓްރާންސިޝަން މަރުހަލާގައި އެއްބާރުލުން ނުލިބޭކަމަށް ބުނާނަމަ، އެއްބާރުލުން ނުލިބޭ މުއައްސަސާގެ ނަން ބުނަންޖެހޭ: މެންބަރު ޔާސިރު
 
މައުލޫމާތު އޮޅޭގޮތަށް ވާހަކަދައްކަމުންދަނީ ސިޔާސީގޮތުން ވަކި ކަމެއް ހާސިލްކުރުމަށް
 
ސަރުކާރުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭ

ޓްރާންސިޝަން މަރުހަލާގައި އެއްބާރުލުން ނުލިބޭކަމަށް ބުނާނަމަ، އެއްބާރުލުން ނުލިބޭ މުއައްސަސާގެ ނަން ބުނަންޖެހޭކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު އަބްދުއްލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޔާސިރު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ތާރީޚުގައިވެސް ޓްރާންސިޝަން މަރުހަލާއެއްގައި ސަރުކާރަކުން އައު ސަރުކާރަށް މިހައި ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުން ދޭ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށެވެ. މާޒީއަށް ބަލާއިރު، މިފަދަ ގޮތަކަށް އެއްބާރުލުން ދީފައިނުވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިސަރުކާރުގައި އައު ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އައު އޮފީހެއް ގާއިމްކޮށްފައިވާކަމަށް ޔާސިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔާސިރު ވިދާޅުވީ، މަސައްކަތްކުރަނީ އަމާންއޮމާންކަމާއެކު ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ޓްރާންސިޝަން މަރުހަލާގައި ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްނުދޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްނުދޭ ކަމަށްވާނަމަ އެ މުއައްސަސާއެއްގެ ނަން ބުނަންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެ މުއައްސަސާގެ ނަން ހާމަކުރުމާއެކު، ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންވެސް އެމަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ޓްރާންސިޝަންގެ ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެން މި ޕާޓީން ގޯސްކޮށް ކުރާ ވާހަކަ، އެހެން ވިދާޅުވާއިރު އަޅުގަނޑަކަށް ހިޔެއްނުވޭ އެބޭފުޅުންނަށް ވެސް އޮޅިވަޑައިގެންފަ އޮންނާނެހެންނެއް ހަމައެއްވެސް ވަރަކަށް. މާޒީގަ ކިހިނެއްތޯ ކަންތައްތައް ކުރީ. ކިހިނެއްތޯ ކަންތައްތައް ހުރީ. ޓްރާންސިޝަންގެ ކަންތައްތައް. މިއަދު ކޮންކަމެއްތޯ އެބޭފުޅުން އަސްލު ނުވެގެން މިއުޅުއްވަނީ. އޮފީހެއްވެސް އެ ހުރީ އިނގޭތޯ. އޮފީހެއް އެ ހުރީ ހަދާފަ. އެބަ ވިދާޅުވޭ ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން އެއްބާރުލުން ނުލިބެއޭ. ބައެއް މުއައްސަސާތަކޭ ވިދާޅުނުވެ، ވިދާޅުވެދެއްވާ މިވެނި މުއައްސަސާއަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މައުލޫމާތެއް ނުލިބުނޭ. ނުވަތަ އުދަނގުލޭ. އަޅުގަނޑުމެން އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން އެކަމަށް އެޓެންޑްވާނަން.
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު، ޔާސިރު އަބްދުއްލަތީފް

ލިޔެކިއުންތައް ނައްތާލާކަމަށް ބުނެ ކުރާ ތުހުމަތުތަކަށް ރައްދުދެއްވައި ޔާސިރު ވިދާޅުވީ، ބައެއް ބޭފުޅުން މައުލޫމާތު އޮޅޭ ގޮތަށް ވާހަކަދައްކަވަނީ ސިޔާސީގޮތުން ވަކި ކަމެއް ހާސިލްކުރެއްވުމަށް ކަމަށެވެ. ލިޔެކިއުންތަކެއް ނައްތާލާކަމަށް ބުނެ ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯއަށް ބަލައިލުމުން ވެސް، އެއީ ވަރަށް ދުވަސްވީ ލިޔުންތަކެއްކަން އެނގޭކަމަށާއި، ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ދޭތެރެދޭތެރެއިން އެހެން ހުންނަ ބަންޑަލްތައް ނައްތާލާކަމަށް ޔާސިރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މުހިންމު ލިޔެކިއުންތައް އެހެން ނައްތާނުލާނެ ކަމަށާއި، އެކަމަށް ވަކި ޚާއްސަ އުސޫލުތަކެއް އޮންނަ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެންމެ ރޭވުންތެރިކަމާއެކު، ސިޔާސީ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭ ޕާޓީއަކީ އެމްޑީޕީ: ޔާސިރު
މަސްދޯނިތަކަށް ސިފައިން އަރާ ވާހަކަދެކެވޭއިރު، މިއަދުގެ ރައީސަށް އެކަމާ ބަހެއް ވިދާޅުވާން ކެރިވަޑައިނުގެންނެވި: ޔާސިރު
ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ވަރަށް ބޮޑަށް ހޯދާނަން: މެންބަރު ޔާސިރު
މުސާރައިގެ ބަދަލަކީ އެމްޑީޕީގެ ފައިދާއަށް ކުރި ކަމެއްނަމަ އެކަން ކުރާނީ ދައުރު ނިމެންވީމައެއް ނޫން: ޔާސިރު
ރާއްޖޭގެ ފޮރިން ޕޮލިސީ ދިގު މުއްދަތަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ: މެންބަރު ޔާސިރު
ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ހަރަދުކުޑައެއް ނުކުރޭ، ފެންނަނީ ކޯޅިކޯޅިއަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން އައްޔަންކުރާ މަންޒަރު: މެންބަރު ޔާސިރު
ފުށިދިއްގަރުފަޅު ހިއްކުމަށްވުރެ ނިންމަންޖެހޭ މުހިންމު މަޝްރޫޢުތައް މިވަގުތަށް އެބަހުރި: ޔާސިރު
އިންތިޚާބީ ރައީސް، މުއިއްޒުއަށް މިނިވަންކަމާއެކު ވެރިކަން ކުރެއްވިދާނެކަމަށް ގަބޫލެއްނުކުރެވޭ: މެންބަރު ޔާސިރު