ކ. މާލެ
|
24 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 08:30
އދގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަރަބި ގައުމުތަކުގެ އެމްބެސެޑަރުންނާއެކު
އދގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަރަބި ގައުމުތަކުގެ އެމްބެސެޑަރުންނާއެކު
ޔޫއެން ފޮޓޯ
އދގެ އާންމު މަޖިލިސް
ފަލަސްތީނާއި ގުޅޭގޮތުން އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި
 
ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް އަމަލު ނުކުރެވޭ ވަގުތު އާންމު މަޖިލީހުން ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ

ފަލަސްތީނާއި ގުޅޭގޮތުން އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ހާއްސަ ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބާއްވާނީ ފަލަސްތީނުގެ "ބޮޑު ހާލަތާ" ގުޅޭ ގޮތުން އުރުދުން އާއި މޮރިޓޭނިއާ އިން، ގިނަ ގައުމުތަކެއް ފަހަތުގައި ތިބެގެންނެވެ.

މި ބުރާސްފަތި ދުވަހު 193 މެންބަރުންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވަން އިއުލާން ކުރެއްވުމަށް ފަހު އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޑެނިސް ފްރާންސިސް ވިދާޅުވީ ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް އަމަލު ނުކުރެވޭ ވަގުތު އާންމު މަޖިލީހުން ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރު ބަލައިނުގަތުމަށް އެމެރިކާއިން ވީޓޯ ކުުރުމުގެ ބާރު ބޭނުންކުރި އިސްރާއީލާއި ހަމާސް ހަނގުރާމައާ ގުޅޭ ގޮތުން އާ ގަރާރެއް އެކުލަވާލުމަށް ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ 15 މެންބަރުން މިހާރު ދަނީ ވިސްނަމުންނެވެ.

އަރަބި ގައުމުތަކުގެ ޗެއަރ ކަމުގައިވާ އުރުދުންގެ އެމްބެސެޑަރ، އޯއައިސީގެ ޗެއަރ ކަމުގައިވާ މޮރިޓޭނިއާއި އަދި މިސްރާއި ފަލަސްތީނުގެ އެމްބެސެޑަރުންނާއި، އދ ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާ މެދު އިރުމަތީގެ ކާރިސާއާއި ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހު އދގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ އެމަރޖެންސީ ޚާއްސަ ސެޝަނެއް ބާއްވާނެކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް