ކ. މާލެ
|
23 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 08:29
ފަރޓިލިޓީ ސަޕޯޓް ކޮމިއުނިޓީން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ސެޝަނެއްގެ ތެރެއިން
ފަރޓިލިޓީ ސަޕޯޓް ކޮމިއުނިޓީން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ސެޝަނެއްގެ ތެރެއިން
ފަރޓިލިޓީ ސަޕޯޓް ކޮމިއުނިޓީ
ފާޓިލިޓީ ސަޕޯޓް ކޮމިއުނިޓީ
ފާޓިލިޓީ ސަޕޯޓް ކޮމިއުނިޓީގެ ފަރާތުން އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން، ޕީސީއޯއެސް އާއި ގުޅޭ ހާއްސަ ސެމިނާއެއް ބާއްވަނީ
 
10 ފަރާތަކަށް ހޯމޯން ޓެސްޓްތަކާއި އަދި އެންޑޯކްރޮނޮލޮޖީ އެޕޮއިންޓްމަންޓްތަކެއް ހިލޭ ލިބިގެންދާނެ
 
ގުރުއަތުން ހޮވޭ 10 ފަރާތަކަށް ދަ ވެލްނަސް ކްލަބް އިން ހަތަރު މަހުގެ ޕާސަނަލް ޓްރެއިނިން މުޅިން ހިލޭ ލިބިގެންދާނެ
 
މި ސެމިނާ ކުރިއަށް ގެންދަނީ 3 ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެން

ފާޓިލިޓީ ސަޕޯޓް ކޮމިއުނިޓީގެ ފަރާތުން އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން، ޕޮލިސިސްޓިކް އޯވޭރިއަން ސިންޑްރޯމްއާއި(ޕީސީއޯއެސް) ގުޅޭ ހާއްސަ ސެމިނާއެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މި ސެމިނާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގައެވެ.

ޕީސީއޯއެސްއަކީ ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ގިނައިން ފެންނަ ސިއްހީ ހާލަތަކަށްވާއިރު، މި ކަމާއި ގުޅޭ އެކަށީގެންވާ ސައްހަ މައުލޫމާތާއި ހޭލުންތެރިކަން އާންމުންގެ ތެރޭގައި ނެތުމަކީ މި ޖަމިއްޔާއިން އަބަދުވެސް ކަންބޮޑުވާކަމެއްކަމަށް ފާޓިލިޓީ ސަޕޯޓް ކޮމިއުނިޓީން ބުނެއެވެ. އަދި އެ ޖަމިއްޔާއަށް މިހާތަނަށް އެއްކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު، ރާއްޖޭގައި ދަރިމައިވުމުގެ މައްސަލަތައް ތަހައްމަލުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ބޮޑު އިންސައްތައެއް ޕީސީއޯއެސް ތަޖުރިބާ ކުރާކަން ވަނީ ފާހަގަވެފައެވެ.

އެހެންކަމުން، މި ސެމިނާއަކީ ޕީސީއޯއެސްއާއި ގުޅޭގޮތުން ސައްހަ މައުލޫމާތާއި ހޭލުންތެރިކަން އާންމުންގެ ތެރޭގައި އިތުރުވެގެންދިއުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެއްކަމަށް ފާޓިލިޓީ ސަޕޯޓް ކޮމިއުނިޓީން ބުނެއެވެ.

މި ސެމިނާ ކުރިއަށް ގެންދަނީ 3 ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެއީ ޕީސީއޯއެސް ތަހައްމަލުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުމާއި، ސިއްހީ މާހިރުންގެ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން އަދި ސުވާލާއި ޖަވާބެވެ.

ޕީސީއޯއެސްގެ ތަޖުރިބާތައް ހިއްސާކުރުމަށްޓަކައި ސެމިނާގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަކީ:

- ލަޝަސް ލޭޔާގެ އޯނަރ، ސޯޝަލް މީޑިއާ އިންފްލުއެންސާ އަދި ކޮންޓެންޓް ކްރިއޭޓާ ނަބީލާ ޝިޔާމް

- އެސްއެސްޓީވީގެ ހެޑް އޮފް ޕްރޮގްރާމްސް އާމިނަތު ހައިފާ

- ފާޓިލިޓީ ސަޕޯޓް ކޮމިއުނިޓީގެ ރައީސާ އާޝާ ހުސެއިން

- ފާޓިލިޓީ ސަޕޯޓް ކޮމިއުނިޓީގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސާ މަރިޔަމް ޝާނީޒް

ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައާއި، އަދި އާންމުން ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވުމަށްޓަކައި ބައިވެރިވެޑައިގަންނަވާނީ،

- ޑރ. މުހައްމަދު ސިރުހާން އެންޑޯކްރޮނޯލޮޖިސްޓް، ފާޓިލިޓީ ސަޕޯޓް ކޮމިއުނިޓީގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ މެންބަރ

- އިންފާޓިލިޓީ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑރ.ޒާކިޔާ އަހްމަދު، ފާޓިލިޓީ ސަޕޯޓް ކޮމިއުނިޓީގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ މެންބަރ

- ޝިފާނާ ވަޖީހް، ހީޓްގެ ސީއީއޯ، ފާޓިލިޓީ ސަޕޯޓް ކޮމިއުނިޓީގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ މެންބަރ

- މަރިޔަމް އިފްޝާން، ލެކްޗަރާ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް

މި ސެމިނާ ބޭއްވުމަށްޓަކައި ޖަމިއްޔާއާއެކު ބައިވެރިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީއާއި، އެސްއެސްޓީވީ، ދަ ވެލްނަސް ކްލަބް އަދި މެޑިކާ ހޮސްޕިޓަލެވެ. މި ސެމިނާގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގުރުއަތުން ހޮވޭ 10 ފަރާތަކަށް ދަ ވެލްނަސް ކްލަބް އިން ހަތަރު މަހުގެ ޕާސަނަލް ޓްރެއިނިން މުޅިން ހިލޭ ލިބިގެންދާނެއެވެ. އަދި 10 ފަރާތަކަށް ހޯމޯން ޓެސްޓްތަކާއި އަދި އެންޑޯކްރޮނޮލޮޖީ އެޕޮއިންޓްމަންޓްތަކެއް ހިލޭ ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް