ކ. މާލެ
|
1 އޯގަސްޓް 2023 | އަންގާރަ 07:42
އައިވީއެފް ފަންޑް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އައިވީއެފް ފަންޑް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
އައިވީއެފް ފަންޑް
އައިވީއެފް ފަންޑް ފަސް ފަރާތަކަށް ހަވާލުކޮށްފި
 
މި ފަސް އައިވީއެފްގެ އަގު ޖުމްލަ 15000 ޑޮލަރާއި ގާތްކުރާނެ

ފާޓިލިޓީ ސަޕޯޓް ކޮމިއުނިޓީއިން ލޯންޗްކުރި އައިވީއެފް ފަންޑް ފަސް ފަރާތަކަށް ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އައިވީއެފް ފަންޑް އޭގެ ހައްގުވެރިންނާއި ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހްމަދުއެވެ.

އައިވީއެފް ފަންޑަކީ މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ފަރޓިލިޓީ ސަޕޯޓް ކޮމިއުނިޓީއިން ދަރިމައިވުމުގެ ދަތިތައް ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މާލީ ދަތިތަކާއިހުރެ، އައިވީއެފް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައިނުވާ ދިވެހި ދެމަފިރިއަކަށް ޖަމިއްޔާގެ އެހީގައި ހިލޭ އައިވީއެފް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ މަގްސަދުގައި ހުޅުވި ފަންޑެކެވެ. މިއީ އަހަރަކު އެއްފަހަރު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން، ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ހާލަތު ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިގެން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ދެވޭ އެހީއެކެވެ.

މިގޮތުން ހޮވާލެވޭ އެއް ދެމަފިރިއަކަށް ފަންޑް ހަވާލުކުރަން ގަސްތުކުރެވިފައިވީނަމަވެސް އިންޑިއާގެ ޔާމީ ފާޓިލިޓީ އެންޑް އައިވީއެފް ސެންޓާ އިންނާއި އަދި އެސްޓާ މެޑްސިޓީގެ ފަރާތުން ދެއްވި ދީލަތި އެހީއާއެކު އިތުރު ހަތަރު ދެމަފިރިއަކަށް މި އަހަރު އައިވީއެފް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ. މި ފަސް އައިވީއެފްގެ އަގު ޖުމްލަ 15000 ޑޮލަރާއި ގާތްކުރާނެއެވެ.  

އެހެންކަމުން މި ފުރުސަތުގައި އައިވީއެފް ފަންޑަށް އެކިފަރާތްތަކުން ވެދެއްވި ދީލަތީ އެހީތަކަށް މި ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން ނުހަނު އިޚްލާސްތެރިކަމާއިއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

އައިވީއެފް ފަންޑް ލިބުނު ފަރާތްތަކަކީ އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި 17 އަހަރު ކައިވެނިކޮށްގެން ދަރިއަކު ހޯދުމަށްޓަކައި އެވްރެޖްކޮށް 15 އަހަރުވާންދެން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް އަދި މިހާތަނަށް އައިވީއެފް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައިނުވާ ފަސް ދެމަފިރިއެކެވެ.

އައިވީއެފް ފަންޑް ހަވާލުކުރުމާއެކު، އޭގެ ހައްގުވެރިންނާއި އަދި ޖަމިއްޔާއާއި ދެމެދުވަނީ ހާއްސަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވިފައެވެ. އަދި މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށްއޮތް އެއް އަހަރުގެ ތެރޭ، މި ފަރާތްތަކުގެ އައިވީއެފް ހެދުމުގެ ޕްރޮސީޖާ ފެށިގެންދާނެއެވެ.  

ފާޓިލިޓީ ސަޕޯޓް ކޮމިއުނިޓީ އަކީ ދަރިމައިވުމުގެ ސިއްޙަތާ ގުޅޭގޮތުން މުޖްތަމައު ހޭލުންތެރިކުރުވާ ސިއްހީ ސައްހަ މަޢުލޫމާތު އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ، އަދި ދަރިމައިވުމުގެ އުނދަގޫ ތަޙައްމަލުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވެ ހިތްވަރުދިނުމަށްޓަކައި 27 ޖަނަވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު ޖަމްޢިއްޔާއެކެވެ. މި ޖަމިއްޔާގައި މިވަގުތު 400 އަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން އެބަތިއްބެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
33%
0%
33%
0%
33%
ކޮމެންޓް