ކ. މާލެ
|
22 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 18:15
މަކުނުދޫގައި ގޭސް ސިލިންޑަރެއް ގޮވުން
މަކުނުދޫގައި ގޭސް ސިލިންޑަރެއް ގޮވުން
މަކުނުދޫގައި ގޭސް ސިލިންޑަރެއް ގޮވުން
މަކުނުދޫގައި ގޭސް ސިލިންޑަރެއް ގޮވުން - ހާދިސާ ފުރިހަމައަށް ތަހުގީގުކުރުމަށް އެޗްއާރްސީއެމުން ގޮވާލައިފި
 
އެމްއެންޑީއެފާއި ފުލުހުން ދަނީ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުން
 
މަރުވެފައިވަނީ، މަކުނުދޫ އެއަރޕޯޓް ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކުންފުނީގެ ދެ މުވައްޒަފުން
 
މަކުނުދޫގައި ގޭސް ސިލިންޑަރެއް ގޮވާފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި

މަކުނުދޫގައި ގޭސްފުޅި ގޮވި ހާދިސާ ފުރިހަމައަށް ތަހުގީގުކުރުމަށް، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރްސީއެމް)އިން ގޮވާލައިފިއެވެ.

ހދ. މަކުނުދޫގައި ގޭސް ސިލިންޑަރެއް ގޮވާފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

އެ ހާދިސާގައި ދެ ބިދޭސީން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ޓީމަކުން ވަނީ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ފަށާފައެވެ. އަދި އެމްއެންޑީއެފުން ވެސް ވަނީ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން އެނގޭގޮތުގައި، ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވީ މަކުނުދޫ މަސް މާރުކޭޓް ކައިރީގައި އޮތް ގޭސް ސިލިންޑަރެއް ގޮވުމުގޭ ސަބަބުން ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ހާދިސާގައި މަރުވެފައިވަނީ މަކުނުދޫ އެއަރޕޯޓް ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކުންފުނީގެ ދެ މުވައްޒަފުން ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެޗްއާރްސީއެމުން ވަނީ މަރުވި މީހުންގެ އާއިލާއަށާއި ރަހުމަތްތެރިންނަށް ތައުޒިޔާ ފޮނުވައި، އެ ފަރާތްތަކުގެ ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެ އިދާރާއިން ވަނީ މި މައްސަލަ ރަނގަޅަށް ތަހުގީގު ކުރުމަށްވެސް ގޮވާލާފައެވެ. އަދި މަރުވި މީހުންގެ އާއިލާއަށް ބަދަލު ދިނުމުގެ އިތުރުން، މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. އަދި މިފަދަ ހާދިސާއެއް މުސްތަގުބަލުގައި ނުހިނގާނެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އެޅެން ހުރި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށްވެސް އެ އިދާރާއިން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

އެ އިދާރާއިން ވަނީ މަޖިލީހުގައި މިހާރު އޮތް މަސައްކަތްތެރިންގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ބިލުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ވެސް ގޮވާލާފައެެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ހިނގި މި ހާދިސާއަށްފަހު "އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތު ބިލް" ނުވަތަ "މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގެ ސަލާމަތާއި ސިއްހީ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ" ބިލުގެ މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ. މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތަކާއި ގެއްލުންތަކުން ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ގާނޫނީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމަށް އެ ބިލުގެ ސަބަބުން މަގު ފަހިވެގެންދާނެއެވެ.

އެ ބިލުގައި، މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތަކާއި ގެއްލުންތަކުން ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާގުޅޭ މައިގަނޑު އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި މަސައްކަތްތެރިންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމާގުޅޭ ގައުމީ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުމުގެ އިތުރުން، މަސައްކަތްތެރިންގެ ސިއްހީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ސަލާމަތާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި ބަސްބުނުމުގެ ހައްގު މަސައްކަތްތެރިންނަށް ލިއްބައިދޭނެއެވެ.

ހަމައެހެންމެ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުން މަސައްކަތްތެރިންނަށް ސިއްހީ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ އަނިޔާއެއް ލިބިއްޖެނަމަ އަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުތައް، ތަރައްގީވެފައިވާ މުޖުތަމައުތަކުގައި އަމަލުކުރަމުންދާ ގާނޫނީ އުސޫލުތަކާ އެއްހަމައެއްގައި ކަނޑައެޅުމަށްވެސް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް