ކ. މާލެ
|
20 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހުކުރު 18:00
ހުޅުމާލެ ފޭސް 3 ސައިޓް އޭ އެއްކޮށް ހިއްކައި ނިންމާލާފައި
ހުޅުމާލެ ފޭސް 3 ސައިޓް އޭ އެއްކޮށް ހިއްކައި ނިންމާލާފައި
އަރބަންކޯ
ހުޅުމާލެ ފޭސް 3
ހުޅުމާލެ ފޭސް 3 ގެ ސައިޓް ބީ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
 
ހުޅުމާލެ ފޭސް 3 ހިއްކަން ފަށާފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު
 
ސައިޓް އޭގައި ހިއްކައިފައިވަނީ 10 ހެކްޓަރު

ހުޅުމާލެ ފޭސް 3 ސައިޓް އޭ އެއްކޮށް ހިއްކައި ސައިޓް ބީ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

ސައިޓް އޭގައި ހިއްކައިފައިވަނީ 10 ހެކްޓަރެވެ.

ސައިޓް ބީ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށް ދާއިރު، އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ސަަފާރީ، ލޯންޗު އަދި އެހެނިހެން ވެސް އުޅަނދުތައް ނެގުމަށް އާބަންކޯއިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

Advertisement

ހުޅުމާލެ ފޭސް 3 ހިއްކަން ފަށާފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި މަޝްރޫއަކީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކުރިމަތިވެފައިވާ ތަފާތު ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް ހިންގެމުންދާ ތަފާތު ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ބައެކެވެ. އެގޮތުން ހުޅުމާލެ ފޭސް 3ގައި 63 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުއަކީ މާލޭގެ ގިނަ ރައްޔިތުން، އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ތަހައްމަލު ކުރަމުންދިޔަ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަމަށް ބޮޑު ލުޔެއްލިބި، ގިނަބައެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވޭތޯ ދެކެމުންދިޔަ ހުވަފެންތައް ހަގީގަތަކަށް ވެގެންދާނެ މަޝްރޫޢުއެކެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި މިހާރު ތަރައްގީ ކުރެވެމުންދާ ފިޔަވަހިތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން ތިން ވަނަ ފިޔަވަހީގައިވެސް ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަވާނޭހެން ގިނަ ޚިދުމަތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް އެންމެ އަދާހަމަ ބީދައަކުން ތަރައްގީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އަރބަންކޯއިން ބުނެއެވެ. މިގޮތުން މަގުތަކާއި ބްރިޖްގެ އިތުރުން ހިތްގައިމު ޕާރކްތައްހަދާ ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތަކަށްވެސް ގިނަ  ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މި މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނީ ކެޕިޓަލް މެރިން އެންޑް ސިވިލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕަނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ސީ.އެމް.ސީ) އާ ހަވާލުކޮށްގެންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް