ކ. މާލެ
|
19 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 05:29
ކުރީގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޒު މައުމޫން އަބްދުލްޣައްޔޫމް
ކުރީގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޒު މައުމޫން އަބްދުލްޣައްޔޫމް
ރާއްޖެއެމްވީ
މައުމޫންގެ ނުސީދާ ރައްދެއް މުއިއްޒަށް
އެންމެންވެސް ސައެންޓިފިކް ޙަޤީޤަތްތައް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ މައުމޫންގެ ނުސީދާ ރައްދެއް އިންތިޚާބީ ރައީސަށް
 
ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުމާއި ގުޅޭގޮތުން ސައިންސްވެރިން ދައްކާ ވާހަކަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ އެއީ އެހާ ސީރިއަސް މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް
 
ދުނިޔެ ހޫނުވުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލެމުންދާ ދިޔުމަކީ އެފަދަ ޙަޤީޤަތެއްކަމަށް ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވި

އެންމެންވެސް ސައެންޓިފިކް ޙަޤީޤަތްތައް ޤަބޫލުކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ ނުސީދާ ރައްދެއް ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުމާއި ގުޅޭގޮތުން އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ދެއްވައިފިއެވެ.

އަލްޖަޒީރާއަށް ދެއްވި އިންޓަރވިއުގައި ޑރ މުއިއްޒު ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވިދާޅުވީ މީގެ 50 އަހަރުކުރިންވެސް އެވާހަކަ ދެއްކި ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެމިންވަރަށް ކަނޑުގެ ލޮނިގަނޑު އުފުލިގެންދާ މަންޒަރެއް ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށެވެ. އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުމޫން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެންމެންވެސް ސައިންޓިފިކް ހަގީގަތްތައް ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެކަމަށާއި ދުނިޔެ ހޫނުވުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލެމުންދާ ދިޔުމަކީ އެފަދަ ޙަޤީޤަތެއްކަމަށެވެ.

ރައީސް މައުމޫނަކީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ނުރައްކާތެރިކަން ދުނިޔެއަށް ހާމަކުރުމުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ މަޝްރަހުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވަކާލާތުކުރެއްވި ރައީސެވެ. އަދި އޭގެފަހުން އައި ސަރުކާރުތަކުގައި ވަނީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ގެއްލުންތަކުގެ އަޑު ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އުފުލާފައެވެ.

ނަމަވެސް އިންތިޚާބީ ރައީސް ދެއްވި އިންޓަރވިއުގައި ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުމާއި ގުޅޭގޮތުން ސައިންސްވެރިން ދައްކާ ވާހަކަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެމީހުން ރާއްޖެ އައިސް ބަލައިފިއްޔާ އެއީ ތެދެއް ނޫންކަން އެނގޭނެކަމަށާއި އެއީ އެހާ ސީރިއަސް މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވުމުން ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގައި ޑރ މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭނީ ކޮން ސްޓޭންޑެއްތޯ އާމެދު އަންނަނީ ސުވާލުއުފައްދަމުންނެވެ.

ނާސާގެ ދިރާސާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން 80 އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނަ ރަށުގެ އުސްމިން ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑަށްވުރެ މައްޗަށް 1 މީޓަރަށްވެސް ނާރައެވެ. ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލޭ މިންވަރުވެސް ވަރަށް އަވަސްކަން ފާހަގަކޮށް  ވަރލްޑް އަރތް ޑޭ އާ ދިމާކޮށް ވަރލްޑް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އޯގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިއު.އެމް.އޯ)އިން ނެރުނު ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވަނީ؛ 2013 ވަނަ އަހަރުން 2022 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް، އަހަރަކު އެވްރެޖްކޮށް 4.62 މިލިމީޓަރު އުފުލިފައި ވާކަމަށެވެ. މިއީ 1993ން 2002ށް ހިނގި މުއްދަތުގައި ލޮނުގަނޑު އުފުލުނު މިންވަރުގެ ދެގުނަ އަވަސް މިންވަރެއް ކަމަށް ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މުއިއްޒުގެ ވާހަކަތަކަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވުމާއި ގުޅިގެން އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު ފިރުޒުލް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޑރ. މުއިއްޒު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު މާނަކުރަނީ ރަނގަޅަށްނޫންކަމަށެވެ. ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތައް ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި މުއިއްޒު ނަންގަވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
20%
0%
60%
20%
0%
0%
ކޮމެންޓް