ކ. މާލެ
|
18 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުދަ 13:11
އަދާލަތު ޕާޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
އަދާލަތު ޕާޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
އަދާލަތު ޕާޓީ
އަލް-އަހްލީ އަރަބް ހޮސްޕިޓަލަށް ދިން ހަމަލާ
ޣައްޒާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ހިންގި ގަތުލުއާންމު ކުށްވެރިކޮށް އިސްރާއީލުގެ ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައަށް އަދާލަތުން ގޮވާލައިފި
 
ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮދިނުމަށް ވަނީ ހުރަސްއަޅާފައި
 
އެތަނަކީ އިންސާނީ ދިރުމަށް އެކަށީގެންނުވާ ތަނަކަށް ވަނީ ހަދާފައި
 
ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުން ހިމެނޭހެން އެތައް ބަޔަކު ޝަހީދުކޮށްފައިވޭ

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގެ އަލް-އަހްލީ އަރަބް ހޮސްޕިޓަލުގައި ހިންގި ގަތުލުއާންމު ކުށްވެރިކޮށް އިސްރާއީލުގެ ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައަށް އަދާލަތު ޕާޓީން ގޮވާލައިފިއެވެ.

އަދާލަތު ޕާޓީން ބުނީ މުސްލިމުންގެ ފުރަތަމަ ގިބުލަކަމުގައިވާ ‏އަލްމަސްޖިދުލް އަޤްޞާ ހިމެނޭ ފަލަސްޠީނާ ދެކޮޅަށް، އެ ބިމަށް ގަދަކަމުން ވެރިވެގެން އުޅޭ ޣައިރުގާނޫނީ ސިހްޔޫނީ ދައުލަތުން ހިންގާ ރަހުމެއްނެތް ލާއިންސާނީ އިސްތިއުމާރީ އުދުވާން އެޕާޓީން އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާކުރުން އަނެއްކާވެސް ތަކުރާރުކުރާ ކަަމަށެވެ.

އަދާލަތުން ބުނީ ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މެދުނުކެނޑި 11 ދުވަސް ވަންދެން ވައިގެ މަގުން ހަމަލާދީ ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާ ސުންނާފަތިކޮށް، ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުން ހިމެނޭހެން އެތައް ބަޔަކު ޝަހީދުކޮށް، އެތައްހާސް ބަޔަކު ޒަޚަމްކޮށް، އެތަނަކީ އިންސާނީ ދިރުމަށް އެކަށީގެންނުވާ ތަނަކަށް ހަދާ، ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފެނާއި ކާނާއާއި ބޭސްފަރުވާއާއި ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮދިނުމަށް ހުރަސްއެޅުމަށްފަހު އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޣައްޒާގެ އަލް-އަހްލީ އަރަބް ހޮސްޕިޓަލަށް ބޮންއަޅާ 500 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޝިހީދުކޮށްލުމަކީ އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ދެބަސްވެ ދެކޮޅުހެދެންނެތް ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުތަކާއި ޚިލާފު ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާއެއް ކަމަށް އަދާލަތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިސްރާއީލުގެ މި ރަހުމެއްނެތް ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވާ، ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުއަޅާ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުއައްސާކުން އެ މައްސަލަތައް ބަލާ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްވެސް އެޕާޓީން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. އަދި އިސްރާއީލުގެ އުދުވާނަށް ވާގިވެރިވެ ކުށެއްނެތް ކުޑަކުދިންމެރުމަށް އެހީތެރިވެ ހަތިޔާރާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ވަގުތުން އެކަން ހުއްޓާލުމަށް ވެސް އަދާލަތުން ގޮވާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފައިސާ ލިބޭ ލިސްޓުގައި ޖުމްލަ 6 ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް
ކުރިއަށްހުރި އިންތިޚާބުތަކުގައި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރަން އެމްޑީޕީއާއި އަދާލަތު ޕާޓީން މަޝްވަރާކޮށްފި
މަޖިލީހުގެ އަމީންއާންމު ނިއުޝާއަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ތަރުޖަމާނު އަލީ ނަޒީރު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ
ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ކުރެވުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރާނަން، ފަހަތައްޖެހޭނެކަމަށް ހީނުކުރައްވާ: އިމްރާން
ފަލަސްޠީނާއެކު ދިވެހިން ތިބިކަން ހާމަކުރުމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީއަށް ކުރެވެންހުރި ކަންކަން ދެނެގަނެ އެކަންކަން ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ގަރާރު ފާސްކޮށްފި
އެމެރިކާ މީހުން އަފްޣާނިސްތާނަށް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އެޅި ބޮމަށް ވުރެ، ޣައްޒާ އަށް ހަފްތާ އެއްގެތެރޭ އިސްރާއީލުން އެޅި ބޮން ގިނަ - އިމްރާން
މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި 5 ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އަދާލަތު ޕާޓީން މަޝްވަރާކޮށްފި
ޞަޙްޔޫނީ ބާރުތަކުން ހިފާފައިވާ ފަލަސްޠީނުގެ ބިންތައް މިނިވަންކުރަން އަދާލަތު ޕާޓީން ގޮވާލައިފި