ކ. މާލެ
|
16 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 22:57
މަޓާޓޯއިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
މަޓާޓޯއިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
މަޓާޓޯގެ ކަންބޮޑުވުންތައް
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހާލަތު ނާޒުކު، ޓްރެވަލް އެޖެންޓުންނާއި ގުޅޭ ގާނޫނެއް ވުޖޫދުވާން ޖެހޭ: މަޓާޓޯ
 
ޓްރެވަލް އެޖެންޓުންނާއި ގުޅޭ ގާނޫނެއް ވުޖޫދަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކޮށް އެކަން ނުވެފައިވާކަމަށް މަޓާޓޯއިން ބުނޭ
 
ސަރވޭގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާ 7 ކަމެއް ފާހަގަކޮށް އެކަންކަމަށް ހައްލު ގެނައުމަށް މަޓާޓޯއިން ވަނީ ގޮވާލާފަ

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހާލަތު މިހާރު އޮތީ ވަރަށް ނާޒުކު ފައްތަރެއްގައި ކަމަށާއި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކަށް އަވަސްގޮތަކަށް ހައްލު އަންނަންޖެހޭކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ޓްރެވަލް އެޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއާ އޮޕަރޭޓާޒް (މަޓާޓޯ)އިން ބުނެފިއެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ހިމެނޭގޮތުން 2000 މީހަކު ބައިވެރިކޮށްގެން މަޓާޓޯއިން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ސަރވޭގެ ނަތީޖާ މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ. ސަރވޭގެ ނަތީޖާ އާއި ފާހަގަވާ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މަޓާޓޯގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ގިޔާސް ވިދާޅުވީ މިސަރވޭފައި ލޯކަލް އެޖެންޓުންނާއި ރިސޯޓުތަކާއި ގެސްޓުހައުސްތަކާއި ލިވަބޯޑްސްތަކާއި ޓޫރިޒަމްގެ ޕްރޮފެޝަނަލުންނާއި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުން މައުލޫމާތު އެއްކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

9 ދާއިރާއަކުން ސަރވޭ ކުރިޔަށްގެންދިޔައިރު 30 ސުވާލެއް ކޮށްފައިވާކަމަށާއި ރަސްމީކޮށް އަދި ނުރަސްމީކޮށް މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއްވެސް ކުރިޔަށްގެންގޮސްފައިވާކަމަށް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އެންމެފަހުން ރާއްޖޭގައި މިފަދަ ދިރާސާއެއްކޮށްފައިވަނީ 2011 ވަނަ އަހަރު ކަމަށާއި އެފަހަރުގެ ދިރާސާއިން ހާމަވީ ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ 25 އިންސައްތަ އަކީ ލޯކަލް އެޖެންޓުން ގެންނަ ފަތުރުވެރިންކަމަށެވެ. މިހާރު އެއަދަދު ހުރީ 34 އިންސައްތައިގައި ކަމަށާއި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވާލިއިރު ފުރަތަމަ ތިން މަސް ދުވަހު އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ގެނައީ ލޯކަލް އެޖެންޓުންކަމަށް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ލޯކަލް އެޖެންޓުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލު ގެނައުމަށް އެކި ފަހަރު މަތިން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި ހުރި ގޮންހުންތަކަށް ހައްލު ގެނައުމަށް ގާނޫނެއް ގެނައުމަށް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ބިލެއްވެސް ޑްރާފްޓްކޮށްފައިވާނެކަމަށް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ.

ލޯކަލް ޓްރެވެލް އެޖެންޓުންގެ ބިލެއްގެ ވާހަކަ މި ފަސް އަހަރު ދެއްކިން ވަރަށް ބޮޑަށް. މަޖިލިސް އާ ބައްދަލުކިރިން މަޖިލިސް ރައީސް އާވެސް ބައްދަލުކިރިން. މިނިސްޓަރާވެސް ބައްދަލުކުރިން. ބިލު ޑްރާފްޓްވެސް ކޮށްފައިވާނެ. ދެ ޑްރާފްޓެއް ކޮށްފައިވާނެ. ވަރަށް ގިނަ ޗެލެންޖަސް އަށް އެޑްރެސްކޮށްފައިވާނެ. ނަމަވެސް ކުރިޔަށްނުދޭ.
މަޓާޓޯގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ގިޔާސް

އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން ބަލަނީ އެންމެ ރަނގަޅު މެޓްރިކްސް ބޭނުންކޮށްގެން ނޫންކަމަށެވެ.

އެންމެފަހުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖެއަށް މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް 1.4 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާއިރު މީރާއަށް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ. އެއީ ކޮންމެ ފަތުރުވެރިއަކަށް 536 ޑޮލަރުކަމަށާއި އެ އަދަދަކީ ސަރުކާރަށް ސީދާ ވަންނަ ފައިސާކަމަށް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ބެޑް ކެޕޭސިޓީއަކީ 62،000 ކަމަށްވާއިރު ރާއްޖެ އައި 1.4 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ މީގެތެރެއިން 44 އިންސައްތަ ބެޑް ކަމަށްވާއިރު މިއީ ވިސްނާލަންޖެހޭކަމެއްކަމަށް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މަޓާޓޯގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 18 ރިސޯޓް އަލަށް ހުޅުވޭއިރު އިތުރު ގެސްޓް ހައުސްތައް ހުޅުވޭނެކަމަށާއި އެހެންކަމުން މިއީ މިހާރުއްސުރެ ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް ޝާޒު ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ގައުމީ އެއަރލައިން މިހާރަށްވުރެ ވަރުގަދަވާން ޖެހޭކަމަށްވެސް ޝާޒު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިހާރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ދަނީ ވަޅުގަނޑަކަށް ވެއްޓެމުންކަމަށާއި އެކަމުން އަރައިގަންނަންޖެހޭކަމަށް ޝާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަރވޭގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާ 7 ކަމެއް ފާހަގަކޮށް އެކަންކަމަށް ހައްލު ގެނައުމަށް މަޓާޓޯއިން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ލޯކަލް ޓްރެވަލް އެޖެންޓުންނާއި ގުޅޭ ބިލެއް ނެތުން، ލޯކަލް އެޖެންޓުންނަަށް ހިމާޔަތް ލިބޭ އުސޫލުތަކެއް ޓެކްސް ނިޒާމުން ތައާރަފްކުރުން އަދި ޓެކްސް ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތެއް ކަނޑއެޅުން،އޮންލައިން ޓެރެވަލް އެޖެންސީތަކުގައި ވާދަވެރިކަން ހަމަހަމަ ކަމެއް ނެތުމާއި ބޭންކް ޕޭމަންޓުތަކުގައި ދަތިވުމާއި ބޭރުގެ ޓްރެވަލް އެޖެންޓުންނާއި އެޖެންސީތައް ރެގިއުލޭޓްކުރެވޭނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމެވެ.

މަޓާޓޯއިން ފާހަގަކުރާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރަށް ޓެކްސް ނުދައްކާ ޓްރެވަލް އެޖެންސީތަކަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އިވެންޓްތަކުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާ ދިޔުމަކީ ކަންބޮޑުވުމެއްކަމަށާއި އެކަމަށް ހައްލު އަންނަންޖެހޭކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރު މީހުން ރާއްޖޭގައި ޓްރެވަލް އެޖެންސީތައް ހިންގަމުންދާއިރު އެކަންކަން ބެލޭނެ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖެހިފައިނުވާއިރު އެސްއެމްއީގައިވެސް ޓްރެވަލް އެޖެންސީތަކަށް ޖާގަ ލިބެންޖެހޭކަމަށެވެ.

މަޓާޓޯއިން ބުނީ ދެން އަންނަ ސަރުކާރަކުން މިކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލު ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެކަމަށް އުންމީދުކުރާކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް