ކ. މާލެ
|
30 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 20:40
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަމެންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޓެކްނޮލޮޖީ އާމިނަތު ޝައުނާ
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަމެންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޓެކްނޮލޮޖީ އާމިނަތު ޝައުނާ
ރާއްޖެއެމްވީ
މޫސުމީ ބަދަލުތައް ދެނެގަތުން
މޫސުމީ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ، ހައްލު ހޯދުމަށް އައު އީޖާދީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރަންޖެހޭ: މިނިސްޓަރު ޝައުނާ
 
ޕްލާސްޓިކުގެ ސަބަބުން މަސްވެރިކަމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަންނަންޖެހޭ
 
ފަރުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ލިބޭ ގެއްލުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ދެނެގަނެވޭނީ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުންކޮށްގެން
 
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބެމުންދަނީ ފަރުތަކަށް

މޫސުމީ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ، އެކަންކަމަށް ހައްލު ހޯދުމަށް އައު އީޖާދީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަމެންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޓެކްނޮލޮޖީ އާމިނަތު ޝައުނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު "ދަ މޯލްޑިވްސް އޯޝަން ހެކަތޮން"ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތް އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، މޫސުމާ ގުޅިގެން އެންމެ ގިނައިން ފާހަގަވާ މައްސަލަތަކަކީ ރަށްގިރުމާއި، ކުނި މެނޭޖްނުކުރެވުމާ ގުޅިގެން ސިއްހީ ގޮތުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި، ތަރައްގީއާ ގުޅިފައިހުރި މައްސަލަތައް ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މި މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް ހަމައެކަނި ވަށާފާރެއް ރާނައިގެން ނުނިމޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ރާއްޖެއަކީ ކުޑަގައުމެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޝައުނާ ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް 7 ވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ފަރު ކަމަށާއި، ގާތްގަނޑަކަށް ދުނިޔޭގެ 3 އިންސައްތަ ފަރު ހިމެނެނީ ރާއްޖޭގައި ކަމަށެވެ. މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބެމުންދަނީ ފަރުތަކަށް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު މިވަނީ މައިގަނޑު ދެ ދާއިރާއަކާ ގުޅިފަ. އެއީ މަސްވެރިކަމާ އަދި ފަތުރުވެރިކަން. މި ދެ ދާއިރާވެސް މިވަނީ ފަރުތަކުގެ ދިރުމާ ގުޅިފަ. މި ފަރުތަކަކީ ރަށްރަށުގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށްތައް ވަށައިގެން މިވާ ފަޅާ، ފަރާ އަދި އަޅުގަނޑުމެން ބީޗް ލައިނަކީ އަޅުގަނޑުމެން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ވަސީލަތްްތަކެއް. އެހެންވީމަ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ފަރުތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުން އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގަ ދެނެގަތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. އަދި ރާއްޖެއަކީ ހަގީގަތުގައި އެހާ ކުޑަ ގައުމެއް ނޫން.
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަމެންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޓެކްނޮލޮޖީ، އާމިނަތު ޝައުނާ

މިނިސްޓަރު ޝައުނާ ވިދާޅުވީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ދެނެގަތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށާއި، ވާގޮތް އެނގުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުން ކޮށްގެން ޑޭޓާ ނެގުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝައުނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރު ޝައުނާ ވިދާޅުވީ މޫސުމީ އަދި އެހެނިހެންވެސް ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ފަރުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ލިބޭ ގެއްލުން އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ދެނެގަނެވޭނީ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެކަންކަން ބަލައި ދިރާސާކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

މިދެންނެވި މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދާނީ ކިހިނެއްތޯއާމެދު އަޅުގަނޑުމެން އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކާ، އެކި މީހުންނާ މަޝްވަރާކުރިން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވިސްނުނު އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ އެބަޖެހޭ ދުނިޔޭގަ މިހާރު ބޭނުންކުރާ ތައާރަފްކުރެވިފަ ވާ އެކިއެކި ދާއިރާތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އާ އީޖާދީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރަން. ސެޓްލައިޓް ޓެކްނޮލޮޖީ އެބަޖެހޭ ބޭނުންކުރަން. ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ޚާއްސަކޮށް ކަނޑުގެ މުއްސަނދިކަމާ ކަނޑުގެ މި ވަސީލަތްތަކާ މާހައުލީ ނިޒާމުތަކަށް މިއަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަންނަންޖެހޭ. އެ މައުލޫމާތުގެ މުއްސަނދިކަމާއެކު ޑޭޓާ ނަގަންޖެހޭ.
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަމެންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޓެކްނޮލޮޖީ، އާމިނަތު ޝައުނާ

ޕްލާސްޓިކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކަށް ހަމައެކަނި ވާސިލްވަނީ ރާއްޖޭގެ ކުނި އެކަނި ނޫންކަމަށާއި، ޕްލާސްޓިކުގެ ސަބަބުން މަސްވެރިކަމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަންނަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް އަސަރުކުރާ މިންވަރާއި ވައި ނުސާފުވާ މިންވަރު ހޯދައި ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިކަންކަން ދެނެގަނެ މިކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މުސްތަގުބަލުގައި އަޅަން ހުރި ފިޔަވަޅުތައް ރާވައި ހިންގައި ނިންމޭނީ މިފަދަ ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ލިބޭ ޑޭޓާތަކުގެ އެހީގައި ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ތިމާވެއްޓަށް ދިމާވާ މިފަދަ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މި ދާއިރާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރައްވަމުން ދާކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް