ކ. މާލެ
|
15 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 22:46
ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު، މުހައްމަދު ތާރިގު
ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު، މުހައްމަދު ތާރިގު
ރާއްޖެއެމްވީ
ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް
ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް މިއަދާ ހަމައަށް ހުރި ތަރިކައާބެހޭ މައުލޫމާތު އެއްކުރެވިއްޖެ: ތާރިގު
 
ރަށްރަށުގެ މައުނަވީ ތަރިކަ ދިރުވައި އާލާކުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް
 
އާސާރީ ތަންތަނާއި ތަރިކައިގެ ސަބަބުން އެ ރަށެއްގެ މީހުންނަށް އާމްދަނީ ލިބުމަށް މަގުފަހިވެގެންދޭ

ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް މިއަދާ ހަމައަށްހުރި ތަރިކައާބެހޭ މައުލޫމާތު އެއްކުރެވިއްޖެ ކަމަށް، ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ތާރިގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ތާރިގު ވިދާޅުވީ، ފަންނާއި ސަގާފަތާއި ތަރިކައިގެ ވުޒާރާއެއް ވުޖޫދުވެގެން ކުރި މަސައްކަތް މުޅި ރާއްޖެއިންވެސް ފެންނަން ހުރިކަމަށެވެ. އަދި ރަށްރަށުގައި ވީރާނާވާން ދޫކޮށްލެވިފައި ހުރި އެތައް ތަނެއް މަރާމާތުކުރެވިއްޖެ ކަމަށާއި، ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން މީހުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވެފައި ވާކަމަށެވެ. އަދި ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކުގެ އޮނިގަނޑަށް އައި ބަދަލުތަކާއި އެ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް މީގެ އަގު ވަޒަންކުރެވުނު މިންވަރު ފެންނާނެކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން، ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް ހުންނަ އާސާރީ ތަންތަނާއި ތަރިކައިގެ ސަބަބުން އެ ރަށެއްގެ މީހުންނަށް އާމްދަނީ ލިބުމަށް މަގު ފަހިވެގެންދާކަމަށާއި، ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުންނަށް އިލްމާއި ހުނަރު ލިބިގެންދާކަން ވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރަށްރަށުގެ މައުނަވީ ތަރިކަ ދިރުވައި އާލާކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން ފާހަގަކުރައްވައި ތާރިގު ވިދާޅުވީ، އެ ރަށެއްގެ ތަރިކަ ދިރުވައި އާލާކޮށް އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އެ ބައެއްގެ ޒިންމާއެއްކަމަށެވެ. އެގޮތުން މައުނަވީ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ހުންނަ އެ ރަށެއްގެ ޒަމާންވީ އާދަކާދައާއި، ކާބޯތަކެއްޗާއި، ކުޅިވަރާއި، ވާހަކަދައްކާ ބަހުރުވައަކީވެސް ދިރުވައި އާލާކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކަމުގައި އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ތާރިގު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރަނގަޅު، ވަރުގަދަ ގައުމިއްޔަތެއް ބިނާކުރުމަށް އެންމެ ވަރުގަދަ މަަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނެ ދާއިރާއަކީވެސް ފަންނާއި ސަގާފަތާއި ތަރިކައިގެ ދާއިރާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް