ކ. މާލެ
|
14 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 05:21
ގިރާވަރު ފަޅު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތްކުރަނީ
ގިރާވަރު ފަޅު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތްކުރަނީ
އަމްނާ އިމާދު
ބިންވެރިޔާ ސްކީމް
ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން "ދެވަނަބުރުގެ ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ" ފަރާތްތަކަށް ގިރާވަރު އުތުރުފަޅުން ގޯތި ލިބޭނެ: ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ
 
ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގައި، ދެވަނަ ބުރަށް 6،000 ފްލެޓާއި 4،500އަށްވުރެ ގިނަ ގޯތި ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައި
 
"ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި" އަށް އެހެން ފަރާތަކާއެކު ޖޮއިންޓް އެޕްލިކޭޝަނެއްގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާނަމަ ބިންވެރިޔާ ސްކީމަށް ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމު ބާތިލުކުރުމަށް އެދެވޭނެ
 
"ބިންވެރިޔާ" ސްކީމުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ޝަރުތު ހަމަވިނަމަވެސް، ގޯތި ނުލިބޭ 778 މީހުންނަށް ގޯތިދޭނެ

ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓް އިޢުލާން ކުރެވުނުއިރު އެ ލިސްޓްގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ "ދެވަނަބުރުގެ ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ" ސްޓޭޓަސްގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ގިރާވަރު އުތުރުފަޅުން (އުތުރު ތިލަފަޅު) ހިންކާ ބިމުން ގޯތިދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ބުނެފިއެވެ.

އެމިނިސްޓްރީން މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ "ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި" ގެ ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބުމަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ދޫކުރާއިރު "ދެވަނަ ބުރުގެ ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ" ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ދޫކުރާނެކަމަށެވެ. ވީމާ، ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދާއިމީ ލިސްޓްގައި "ދެވަނަ ބުރުގެ ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ" އެއްވެސް ފަރާތަކުން ގޯތި ލިބުމަށް އެދި ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި" އަށް ފޯމު ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެކަމަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ނަމަވެސް "ދެވަނަބުރުގެ ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ" ފަރާތަކުން މިހާރު ހުޅުވާލާފައިވާ "ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި" އަށް އެހެން ފަރާތަކާއެކު ޖޮއިންޓް އެޕްލިކޭޝަނެއްގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާނަމަ ބިންވެރިޔާ ސްކީމަށް ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމު ބާތިލް ކުރުމަށް އެދި [email protected] އީމެއިލް ކުރުމުން، ފަހުން ހުޅުވާލި ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދެވޭނެކަމަށް އެމިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ފުރަތަމަ ބުރުގައި ޝަރުތު ހަމަވެ، ގޯތި ނުލިބުނު މީހުންނަށް އުތުރު ތިލަފަޅުން ގޯތި ލިބޭނެ ކަމަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން ވަނީ މީގެކުރިންވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ. ރާއްޖެޓީވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އަކްރަމް މީގެކުރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ "ބިންވެރިޔާ" ސްކީމުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ޝަރުތު ހަމަވިނަމަވެސް، ގޯތި ނުލިބޭ 778 މީހުންނަށް މި ބުރުގައި ގޯތި ދޭނެ ކަމަށެވެ. އަކްރަމް ވިދާޅުވީ އުތުރު ތިލަފަޅުން 1،250 އަކަފޫޓުގެ 5،098 ގޯތި ކެނޑޭނެ ކަމަށެވެ.

މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، ބިންވެރިޔާ އަދި ގެދޮރުވެރިޔާ ޕްރޮގްރާމުގެ 2 ވަނަ ފިޔަވަހިން ގޯއްޗާއި ފްލެޓް އުތުރުތިލަފަޅުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

"ބިންވެރިޔާ" ސްކީމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމާއި، "ގެދޮރުވެރިޔާ" ސްކީމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލާފައިވަނީ "ގެދޮރުވެރިން ޕޯޓަލް"https://gedhoruverin.gov.mvމެދުވެރިކޮށް 2023 ސެޕްޓެންބަރު 24 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2023 އޮކްޓޫބަރު 24 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 3:00ގެ ނިޔަލަށެވެ.

ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ބުނީ ދެ ސްކީމަށް ޝަރުޠު ހަމަވިނަމަވެސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ހުށަހެޅޭނީ އެ މީހަކު ޚިޔާރުކުރާ ކޮންމެވެސް އެއް ސްކީމަކަށް ކަމަށެވެ.

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގައި، ދެވަނަ ބުރަށް 6،000 ފްލެޓާއި 4،500އަށްވުރެ ގިނަ ގޯތި ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
36%
18%
18%
0%
27%
ކޮމެންޓް