ކ. މާލެ
|
12 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 13:21
ޕީއެންސީގެ ޗެއާމަން އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ
ޕީއެންސީގެ ޗެއާމަން އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ
ރާއްޖެއެމްވީ
ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ
އިންތިޚާބުތަކުގައި ނުކުންނާނީ އެމްއެންޕީއާ އެކުގައިތޯ ކުރި ސުވާލަށް އަބްދުއްރަޙީމްގެ ސީދާ ޖަވާބެއް ނެތް
 
އަމާޒަކީ ސަރުކާރު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ވީހާވެސް ގިނަ ގޮނޑިތައް ކާމިޔާބު ކުުުރުންކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ވެރިކަމަށް އައީ ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ ވައުދުތަކެއް ވެގެން

ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ވެރިކަމަށް އައީ ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ ވައުދުތަކެއް ވެގެން ކަމަށާއި، އެ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މުހިއްމު ކަމަށް ޓްރާންސިޝަނަލް ކޮމިޓީގެ ވެރިޔާ، ޕީއެންސީގެ ޗެއާމަން އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހުރިހާ އިންތިޚާބެއްގައި ވެސް އެމްއެންޕީން ނިކުންނާނީ ޕީ.ޕީ.އެމް/ޕީ.އެންސީ ކޯލިޝަން އާއި ގުޅިގެން ކަމަށް އެމްއެންޕީގެ ލީޑަރު ކާނަލް ނާޒިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިއަކު ސުވާލު ކުރުމުން އަބްދުއްރަޙީމް ވިދާޅުވީ، ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ވެރިކަމަށް އައީ ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ ވައުދުތަކެއް ވެގެން ކަމަށާއި، އެ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މުހިއްމު ކަމަށެވެ.

އެމްއެންޕީން ކޯލިޝަނަކަށް އައީ އެއްވެސް ޝަރުތެއްނެތިކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އަބްދުއްރަޙީމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ދެފަރާތުން ވާހަކަތައް ބައްޓަންކޮށްފައި އޮންނާނީ އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭ ގޮތަށް ކަމަށެވެ.

އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތިއޭ، އެއްވެސް އެއްޗެއް ބޭނުންވެގެނެއް ނޫނޭ މި އައީކީއެއް އޮންނާނެ ވިދާޅުވެފައި، ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އޮތް އަންޑަސްޓޭންޑިންއެއް އޮތިއްޔާ އޮތީ، ދެން ޕްރައިމަރީގެ ވާހަކަ ދައްކާނީ ރައީސް މުއިއްޒު ހުވާ ކުރެއްވުމަށްފަހު
ޕީއެންސީގެ ޗެއާމަން އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ

އަބްދުއްރަޙީމް ވިދާޅުވީ، އަމާޒަކީ ސަރުކާރު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ވީހާވެސް ގިނަ ގޮނޑިތައް ކާމިޔާބު ކުުުރުން ކަމަށެވެ. އެކަން ކުރިއަށްދާނީ އެންމެ ފައިދާހުރި، އަދި ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތަށްކަމަށްވެސް އަބްދުއްރަޙީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްއެންޕީއާއެކު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން އިންތިޚާބުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވަކި އެއްބަސްވުންތަކެއް ވެފައިވޭތޯ ތަކުރާރުކޮށް ކުރި ސުވާލަށް އަބްދުއްރަޙީމް ސީދާ ޖަވާބެއް ނުދެއްވައެވެ.

ވިދާޅުވީ، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައިވެސް އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާނެ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ އެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓޭނެ ގޮތަކަށް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް