ކ. މާލެ
|
10 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 14:57
ރެއާލަށް ކުޅެމުން އައި އެޑެން ހަޒާޑް
ރެއާލަށް ކުޅެމުން އައި އެޑެން ހަޒާޑް
ރޮއިޓާސް
ހަޒާޑް
މިވަގުތަކީ ލޯބިވާ މީހުންނާއެކު އުފާކޮށް އައު ތަޖުރިބާތަކެއް ކުރަންވީ ވަގުތު: ހަޒާޑް
 
ހަޒާޑް ވަނީ އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި ޖުމުލަ 15 ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފައި

ރަސްމީ ފުޓުބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމުމަށްފަހު މިއީ ލޯބިވާ މީހުންނާއެކު އުފާކޮށް، އައު ތަޖުރިބާތަކެއް ކުރަންވީ ވަގުތު ކަމަށް ބެލްޖިއަމްގެ އެޓޭކިން މިޑްފީލްޑަރު އެޑެން ހަޒާޑް ބުނެފި އެވެ.

އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ބުނީ، އަމިއްލަ ނަފްސުގެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހައި، ރަނގަޅު ވަގުތެއްގައި ހުއްޓާލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވި 16 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގިނަ މެޗު ކުޅެވިފައި ވާނެ ކަމަށާއި، މިހާރު ރަސްމީކޮށް ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހަޒާޑް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ހަޒާޑް ބުނީ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހަދައި، ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ދަނޑުތަކުގައި ކުޅެ، ފުޓުބޯޅައިގެ މަޖާ ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކެރިއަރުގައި މޮޅު ކޯޗުންނާއި، ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާ ބައްދަލުވުމުގެ ނަސީބު ލިބުނުކަން ފާހަގަކޮށް ހަޒާޑް ބުނީ، މި ދަނޑިވަޅުގައި އެ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ޝުކުރު އަދާ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ އެންމެންގެ މަތިން އަބަދަށް އޭނާ ހަނދާން ހުންނާނެ ކަމަށް ވެސް ހަޒާޑް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް އޭނާ ކުޅެފައިވާ ކުލަބުތަކާއި، ބެލްޖިއަމް ޤައުމީ ޓީމުގެ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ހަޒާޑް ވަނީ އޭނާގެ ޢާއިލާ، ރަޙުމަތްތެރިން، އެޑްވައިޒަރުން އަދި ރަނގަޅު ދުވަސްތަކާއި ނުބައި ދުވަސްތަކުގައި ވަރަށް ގާތްކޮށް އުޅުނު ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް އަދާ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. ހަޒާޑް ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް އަދާ ކުރި އެއް ބަޔަކީ އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުންނެވެ. އޭނާ އަށް ހިތްތަރު ދިނުމުގައި ދެމި ތިބި އެންމެނަކީ، އޭނާގެ ކާމިޔާބީގެ އަސްލުކަމަށް ހަޒާޑް ބުންޏެވެ. ނިންމާލަމުން ހަޒާޑް ބުނީ، މިވަގުތަކީ ލޯބިވާ މީހުންނާއެކު އުފާކޮށް އައު ތަޖުރިބާތަކެއް ކުރަންވީ ވަގުތު ކަމަށެވެ.

ހަޒާޑް އެންމެ ފަހުން ކުޅެފައި ވަނީ ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑަށެވެ. ހަޒާޑް އޭނާގެ ސީނިއާ ކެރިއަރު ފެށީ 2007 ވަނަ އަހަރު ލީލް އިންނެވެ. އޭގެ ފަހުން 2012 ވަނަ އަހަރު އޭނާ ބަދަލުވީ ޗެލްސީ އަށެވެ. ޗެލްސީގައި ހަޒާޑް ދައްކަމުން އައި މޮޅު ކުޅުމުގެ ސަބަބުން ރެއާލުން ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު އޭނާ އެ ކުލަބަށް ގެނެސްފަ އެވެ. ނަމަވެސް ރެއާލްގައި ހަޒާޑް އޭނާގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުން ނުދެއްކުނީ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

ހަޒާޑް ވަނީ އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި ޖުމުލަ 15 ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް