ކ. މާލެ
|
10 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 11:18
ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ކުށްކުރާ ގުރޫޕުތަކުން 2014ގައި 267 އަދި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 151 މާރާމާރީ ހިންގާފައިވޭ: މިނިސްޓަރު އިމްރާން
ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ކުށްކުރާ ގުރޫޕުތަކުން 2014ގައި 267 އަދި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 151 މާރާމާރީ ހިންގާފައިވޭ: މިނިސްޓަރު އިމްރާން
ރާއްޖެއެމްވީ
ފަލަސްތީން - އިސްރާއީލް މައްސަލަ
މުޅި އުންމަތް އެއްބައިވެ އެކަތިގަނޑަކަށްވާންވީ ވަގުތު މިއޮތީ ޖެހިފަ - އިމްރާން
 
ކޮންމެ މުސްލިމަކު އެމީހެއްގެ ދައުރު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރަން އިމްރާން އިލްތިމާސްކުރެއްވި
 
ފަލަސްޠީން ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް އެންމެން މަސައްކަތްފެށުމަށް އެމަނިކުފާނު އިލްތިމާސްކުރެއްވި

މުުޅި އުންމަތް އެއްބައިވެ އެކަތިގަނޑަކަށްވާންވީ ވަގުތު މިއޮތީ ޖެހިފަކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ އިމްރާން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ފަރުދީ ތަފާތު ތަކާ މަސްލަޙަތުތައް އެއްފަރާތް ކޮށްގެން މެނުވީ އުންމަތުގެ ކަރާމަތާއި، ޝަރަފާ،އިއްޒަތް ސަލާމަތްވާނެ ހަމަ އެއްގޮތެއްވެސް ނެތް ކަމަށެވެ.

އަދި ކޮންމެ މުސްލިމަކު އެމީހެއްގެ ދައުރު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރަން އިމްރާން އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

އިމްރާން އެފަދައިން ވިދާޅުވީ މިހާރު ފަލަސްތީނައީ ޣައްޒާ އާއި ދެމެދު ކުރިއަށްދާ ހަނގުރާމައަށް އިޝާރާތްކުރައްވައެވެ.

މީގެ ކުރިން މި މައްސަލައިގައި އިމްރާޏް ވިދާޅުވީ ފަލަސްތީން މައްސަލައަކީ މުޅި އުންމަތާ ގުޅުންހުރި މައްސަލައެއް ފަލަސްޠީން ރައްޔިތުން ހާލުގަ ޖެހި ކާނެ އެއްޗެއް،ބޭސްކުރާނެ ގޮތެއް ނެތި މަރުވަން ދޫކޮށްފައި ބަލައިގެން ތިބުމަކީ މުއުމިނުންގެ ހިތައް ކުޅަދާނަ ވާނެ ކަމެއްނޫން ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ފަލަސްޠީން ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް އެންމެން މަސައްކަތްފެށުމަށް އެމަނިކުފާނު އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މިނިސްޓަރު އިމްރާން، އަލީ ރަމީޒަށް ނުސީދާ ގޮތަކަށް ވަރަށް ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމާލާއެއް އަމާޒުކުރައްވައިފި
ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ކުރެވުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރާނަން، ފަހަތައްޖެހޭނެކަމަށް ހީނުކުރައްވާ: އިމްރާން
އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ނިކަމެތިކަމާއި ބަލިކަށިކަން ގޮސްފައި އޮތް ހާލަތުން މުސްލިމަކަށް ވީތީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ - އިމްރާން
" އިސްލާމް ދީނުގެ ޢިލްމު ފެތުުރުން މިއަދު މަދު، ދީނުގެ އަސްލު ހިފެހެއްޓުމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށް މަގުދައްކަން ފަސޭހަ ކަމެއް "
އިމްރާން ތުރުކީއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
އިދިކޮޅުން އަދާލަތު ޕާޓީގެ ތާއީދު އޮތް ކަމަށް ދައްކަން މަސައްކަތް ކުރޭ - އިމްރާން
ރައީސާއެކު ކޯލިޝަންގައި ދެމިތިބީ މަޝްވަރާކޮށްގެން ހައްލު ނުލިބޭ ކަމެއް ނެތުމުން - އިމްރާން
ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ކުށްކުރާ ގުރޫޕުތަކުން 2014ގައި 267 އަދި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 151 މާރާމާރީ ހިންގާފައިވޭ: މިނިސްޓަރު އިމްރާން