ކ. މާލެ
|
17 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 08:22
ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ
ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ
ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް
" އިސްލާމް ދީނުގެ ޢިލްމު ފެތުުރުން މިއަދު މަދު، ދީނުގެ އަސްލު ހިފެހެއްޓުމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށް މަގުދައްކަން ފަސޭހަ ކަމެއް "
 
އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލު ހިފެހެއްޓުމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށް މަގުދައްކަން ފަސޭހަ ކަމެއް ކަަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވި
 
އިމްރާން ވިދާޅުވީ އިސްލާމް ދީން ދަންނަ މީހުން މިއަދު މުޅި އުންމަތުގައި ވެސް މަދު ކަމަށް

އިސްލާމް ދީނުގެ ޢިލްމު ފެތުުރުން މިއަދު މަދުކަަމަށާއި އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލު ހިފެހެއްޓުމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށް މަގުދައްކަން ފަސޭހަ ކަމެއް ކަަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިމްރާން އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

އިސްލާމް ދީނަށް 2 ބިލިއަނެއްހާ މީހުން ނިސްބަތްވާ އިރު އިމްރާން ވިދާޅުވީ އިސްލާމް ދީން ދަންނަ މީހުން މިއަދު މުޅި އުންމަތުގައި ވެސް މަދު ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގައި ވެސް ބައެއް ފަހަރު ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި އިސްލާމް ދީނަކީ އުނދަނގޫ، ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން އެނގިގެން ނޫނީ ނޫޅެވޭ ދީނެއް ކަަމަށް ދެކޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިސްލާމް ދީނަކީ ލުއިފަސޭހަ ދީނެއްކަން އިމްރާން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެއީ ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް އޭގެ މައްޗަށް ބިނާވާ ދީން ކަަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އިމްރާން ވަނީ ރާއްޖެއަކީ އިސްލާމީ ގަައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމާއި، ކުރިއަށް އޮތް ޖީލުތަކަށް އެގޮތުގައި ގެންގޮސްދިނުމުގެ މުހިއްމުކަމާއި މެދު ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގައި ދީނީ އިލްމު ފެތުރުމަށާއި ދީނަށް އަހުލުވެރިކުރުވަން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ޢިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ. އިސްލާމް ދީނުގެ މަތީގައި ސާބިތުވެ ތިބުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެއް ޖީލުން އަނެއް ޖީލަށް ގެންގޮސްދޭންޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އިމްރާން ވަނީ ވިދާލުވެފައެވެ.

އިތުރަށް ވާހަކަދައްކަވަމުން އިމްރާން ވަނީ ދީނީ ކަންކަން ނޭނގޭ މީހުންނާއި މެދު އިހާނެތިކޮށް ކަންކަން ކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ހުރިހާ އެންމެންނަކީ ދީން އެއްވަރަށް އެނގޭ ބައެއް ނޫންކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ އިމްރާން ވިދާޅުވީ އެއީ އެކަމުގެ ސަބަބުން އަނެކާގެ މައްޗަށް ބަދު ބަސް ރައްދުކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް